Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

своєчасне інформування персоналу про цілі і зміст системи оцінювання персоналу та встановлення чіткого зв’язку у роботі системи оцінювання працівників із системою оплати праці. Виявляючи ступінь невідповідності фактично досягнутих рівнів виконання роботи очікуваним, керівники можуть розробити конкретні управлінські рішення, а також заходи, спрямовані на поліпшення як загальних, так і індивідуальних результатів праці. Результати оцінки персоналу доцільно використовувати при плануванні, доборі і формуванні персоналу, мотивації і стимулюванні працівників, підготовці і перепідготовці кадрів, управлінні кар’єрою, формуванні кадрового резерву та формуванні корпоративної культури організації.

 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
 
2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
 
В 30-роках ХХ сторiччя розпочалось будiвництво механiзованого хлiбзаводу по вул. Iльїна в м. Черкаси, який був зданий в експлуатацiю в листопадi 1932 року. В перiод Великої Вiтчизняної вiйни хлiбзавод по вул. Iльїна був зруйнований повнiстю, а в 1947 роцi вiдбудовано. З 1960 розпочалось будiвництво хлiбзаводу по вул. Чигиринськiй в м. Черкаси, в 1966 роцi хлiбзавод здано в експлуатацiю ). В 80-х роках бiля хлiбзаводу № 3 побудований завод булочних виробiв та реконструйований хлiбзавод по вул. Iльїна. 
Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський хлiбокомбiнат", яке з метою приведення дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнило своє найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський хлiбокомбiнат" з Вiдкрите акцiонерне товариство "Черкаський хлiбокомбiнат", являється правонаступником прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат", що створене згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi № 602-АТ вiд 01 листопада 1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаський хлiбокомбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство "Черкаський хлiбокомбiнат" та являлось правонаступником його прав та обов'язкiв.
ПАТ "Черкасихлiб" одне з найсучаснiших пiдприємств галузi, його чотири цехи розташованi за адресами: м. Черкаси, вул. Чигиринська,7 (цехи № 2,3, 4) та по вул. Iльїна, 228 (цех № 1).
Станом на 31.12.2014 року акцiями Публiчного акцiонерного пiдприємства "Черкаський хлiбзавод" володiють 156 акцiонерiв, з яких 7 юридичних осiб та 149 фiзичних осiб.
30 червня 2011 року Черкаським територiальним управлiнням ДКЦПФР видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй емiтента у бездокументарнiй формi реєстрацiйний номер 78/23/1/2011.
02 серпня 2012 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму п'ятнадцять мiльйонiв гривень номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок у без документарнiй формi iснування простих iменних в кiлькостi шiстдесят мiльйонiв штук на суму п'ятнадцять мiльйонiв гривень, реєстрацiйний номер № 151/1/12-Т.
Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12 березня 2013 року № 12-КФ-СТ-А скасовано реєстрацiю випуску акцiй та анульовано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний номер № 151/1/12-Т.
20 червня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму тридцять мiльйонiв гривень номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок в кiлькостi сто двадцять мiльйонiв штук простих iменних акцiй, реєстрацiйний номер № 81/1/2013-Т.
17 грудня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму двадцять дев"ять мiльйонiв двадцять чотири тисячi вiсiмдесят сiм гривень номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок в кiлькостi сто шiстнадцять мiльйонiв дев'яносто шiсть тисяч триста сорок вiсiм штук простих iменних акцiй, реєстрацiйний номер № 81/1/2013, дата реєстрацiї 20 червня 2013 року.
Нижче наведена організаційна структура ПАТ «Черкаський хлібокомбінат».
 
Рис. 2.1. Організаційна структура ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
 
На підприємстві представлена лінійна організаційна система управління (між керівниками виробництва). Керівництво здійснює директор, якому підпорядковані всі відділи та цехи, що сприяє швидкому реагування на зміни в ринковому середовищі. [4]
У вiддiлах пiдприємства працюють висококвалiфiкованi спецiалiсти.
Структура управлiння пiдприємства дозволяє оперативно впливати на всi аспекти господарської дiяльностi, аналiзувати та пiдсумовувати економiчнi результати, розробляти та забезпечувати виконання стратегiчних планiв розвитку пiдприємства.
ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Проведемо горизонтальний аналіз активу балансу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» на основі додатку А у табл.. 2.1..
Таблиця 2.1
Горизонтальний аналіз активу балансу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2010-2014 рр., тис. грн..
Показники201020112012201232014Абсолютне відхиленняВідносне відхилення
Незавершені капітальні інвестиції1939598421178129830-19395-
Основні засоби:-
- залишкова вартість3968567489850092727016-3266917,68
Фото Капча