Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="font-family: 'times new roman', times;">- первісна вартість11787614614411482140918953-1089237,60

- знос7819178655298248191937-762542,48
інші фінансові інвестиції105105105105105-100,00
Довгострокова дебіторська заборгованість00179532250--
Інвестиційна нерухомість0058959581305994459944-
Необоротні активи59185774369729870715670657880113,31
Виробничі запаси15037916439448919507-145303,37
Готова продукція2064000-206-
Товари00059061021910219-
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом16551106895697607-104836,68
- за виданими авансами3860136973144294463637-349649,42
Інша поточна дебіторська заборгованість556211451102551053472501688130,35
Грошові кошти та їх еквіваленти110830623220212-89619,13
Витрати майбутніх періодів1516000-150,00
Оборотні активи8394861776520752752222432-6151626,72
Баланс1431331392121493739823789497-5363662,53
 
У 2014 спостерігається зменшення активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» на 53636 тис. грн.. або на 62,5% за рахунок зростання інвестиційної нерухомості – на 59944 тис. грн.., товарів – на 10219 тис. грн.., а також іншої поточної дебіторської заборгованості – на 1688 тис. грн..
Зобразимо динаміку необоротних і оборотних активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»  на рис. 2.2.
 
Рис. 2.2. Динаміка необоротних і оборотних активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2010-2014 рр.. тис. грн..
 
У 2014 році необоротні активи ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»зросли на 7880 тис. грн.. або на 13,3%порівняно з 2010 роком і становлять 67065 тис. грн.. Протилежна ситуація спостерігається з оборотними активами ПАТ «Черкаський хлібокомбінат». Так, у 2014 році вони скоротились на 61516 тис. грн.. або на 26,7% порівняно з 2010 роком і становлять 22432 тис. грн. 
Структура активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2014 році наведена на рис. 2.3.
 
Рис. 2.3. Структура активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»у 2014 році,  у %
У структурі активів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»у 2014 р. найбільша частка припадає на необоротні активи (74,9%), а оборотні активи, в свою чергу, займають лише 72,3%. 
Проведемо горизонтальний аналіз пасиву балансу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» на основі додатку А у табл.. 2.2.
Таблиця 2.2
Горизонтальний аналіз пасиву балансу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»  у 2010-2014 рр., тис. грн..
Показники20102011201220132014Абсолютне відхиленняВідносне відхилення
Зареєстрований (пайовий) капітал1384138413842902429024276402097,11
Додатковий капітал236922362523625236250-23692-
Резервний капітал351351351351351-100,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-21555-21520-22884-23538-124214310,58
Власний капітал387238402476294622925125379755,45
Довгострокові кредити банків4165454796000-41654-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу002424-
Інші довгострокові зобов’язання84702288094866228809070600107,08
Довгострокові забезпечення002424-
Довгострокові зобов’язання і забезпечення501247767694866228809094-4103018,14
Поточна кредиторська заборгованість
- за товари, роботи, послуги7935898728473974580649131-3022761,91
- з одержаних авансів560409311700-560-
- з бюджетом1052725550-105-
- зі страхування162669566-1563,70
- з оплати праці5585374340-1572,73
Інші поточні зобов'язання8911102821420351975-693622,16
Поточні зобов’язання і забезпечення89156110446520314589551152-3800457,37
Баланс1431521919621493739823789497-5365562,52
 
За даний період пасиви підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» скоротилися за рахунок зростання зареєстрованого капіталу – на 27640 тис. грн, нерозподіленого прибутку - на 21431 тис. грн.., довгострокових забезпечень витрат персоналу – на 24 тис. грн.., інших довгострокових зобов’язань – на 600 тис. грн.
Динаміку власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань зображено на рис. 2.4.
 
Рис. 2.4. Динаміка власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2010-2014 рр., тис. грн..
У 2014 році власний капіталзріс на 27640 тис. грн.. порівняно з 2010 роком і становить 29024 тис. грн.. Проте,поточні та довгострокові зобов’язання і забезпечення, навпаки, скоротились на 38004 тис. грн..  та 41030 тис. грн. відповідно і становлять 51152 тис. грн.. та 9094 тис. грн. відповідно. 
Структура пасивів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»у 2014 році наведена на рис. 2.5.
 
Рис. 2.5. Структура пасивів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2014 році, у %
 
Фото Капча