Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових, і головне людських. Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій, обов’язково відбивається на результатах.

Управління колективом – це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації так і індивідуальних (особистих) [21, с. 10].
«Управління колективом, – пише І.Н. Герчикова, – це самостійний вид діяльності фахівців-менеджерів, головною метою яких є підвищення виробничої, творчої віддачі й активності персоналу; орієнтація на скорочення частки і чисельності виробничих і управлінських працівників; розробка і реалізація політики підбору і розміщення персоналу; вироблення правил прийняття і звільнення персоналу; рішення питань, зв'язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу».
А.Я. Кибанов Д.К. Захаров пишуть, що управління колективом – це «комплекс управлінських (організаційних, економічних, правових) заходів, що забезпечують відповідність кількісних і якісних характеристик персоналу і спрямованості його трудового поводження цілям і задачам підприємства (організації)» [15,c.60-64].
Управління колективом підприємств – це сполучення характеристик цілей менеджменту персоналу з перерахуванням його найважливішими функціями. 
Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Управління колективом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. Як суб'єкт управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління колективом - це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (колективу) для досягнення цілей та цілеспрямована діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і ме¬тодів управління людськими ресурсами. З цього випливає, що поняття «управління колективом» підприємств має два основних аспекти:
•функціональний;
•організаційний.
У функціональному відношенні під управлінням колективом підприємств розуміється виконання таких найважливіших елементів:
•визначення загальної стратегії;
•планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу;
•залучення, відбір та оцінка персоналу;
•підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка;
•система просування по службі ( управління кар'єрою);
•звільнення персоналу;
•побудова та організація робіт, у тому числі визначення ро¬бочих місць, функціональних і технологічних зв'язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці;
•політика заробітної плати та соціальних послуг;
•управління витратами на персонал [17, c.7-18]. 
Крім цих базових методів управління колективом підприємств, використовують систему методів, що наведена в таблиці, (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Система методів управління колективомпідприємств 
Завдання управління персоналомЩо потрібно визначитиМетоди дослідження
Формування структур і штатів1. Психологічно-обгрунтовані норми керованості і оптимальний розмір виробничих колективів 
2. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників 
3. Соціально-психологічні моделі виробничих колективівАналіз   змісту  трудової  діяльності,   відповідності   професійним вимогам робочого місця. Моделювання, експертні оцінки
Підбір кадрів1. Рівень розвитку загальних і спеціальних   здібностей особисто 
2.  Індивідуально-психологічні особливості людини, її спрямованістьСпостереження, бесіда, вивчен¬ня документів, тести інтересів, інтелектуальні тести, тести спеціальних здібностей, експе¬римент
Розвиток персоналу1. Рівень професійних знань, умінь, навиків і бажань праців¬ника 
2. Найбільш ефективні форми професійного навчання 
3. Ефективні  міри  впливу  на тих, що навчаютьсяОпитування, експертні оцінки, бесіда, ділові ігри, ситуаційні завдання, експеримент, тренінг
Оцінка   і   розста¬новка кадрів1 . Відповідність працівника його робочому місцю. 
2. Можливість подальшого співробітництва 
3. Результати  трудової діяльності 
4. Місце працівника в системі колективуОпитування (анкетування, інтерв'ю), групова оцінка особистості, експертна оцінка, спостереження
Раціональне використання персоналу1. Причини порушення дисципліни 
2. Стан соціально-психологічного клімату в колективі 
3. Ефективність кадрової роботиАналіз документів, тести, анкетування, метод опитування, аналіз дисциплінарної влади, бесіда Аналіз результатів роботи колективу, стилю керівництва.
Джерело: [41]
Управління колективом підприємств здійснюється на основі таких принципів: відповідності функцій управління колективом цілям виробництва; першочерговості функцій управління колективом; оптимальності співвідношення інфра і інтрафункцій управління колективом;  оптимального співвідношення управлінських орієнтацій; потенціальної імітації; економічності; прогресивності; перспективності; комплексності; оперативності; оптимальності; простоти; науковості; ієрархічності; автономності; відповідності; стабільності; багатоаспектності; прозорості; комфортності; концентрації;спеціалізації; паралельності; адаптивності; наслідковості; безперервності; ритмічності; впорядкованості.
Головною метою
Фото Капча