Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану приватного акціонерного товариства «КРИВОРIЖХЛIБ»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Економічний аналіз»
на тему: Аналіз фінансового стану приватного акціонерного товариства «КРИВОРIЖХЛIБ»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність аналізу рентабельності підприємства
1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу рентабельності підприємства
1.3. Методи аналізу рентабельності підприємства та його організація
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ
2.1. Техніко-економічна характеристика ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ
2.2. Аналіз рентабельності ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ»
2.3. Факторний аналіз змін рентабельності ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ2. 4 Визначення резервів поліпшення рентабельності ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ» та його платоспроможності
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
На сьогоднішній день кожне підприємство намагається не тільки вижити на ринку, але й бути процвітаючим і отримувати високі прибутки. Вони визначають, який прибуток, дохід зможуть отримати. Прибуток підприємства, фірми залежить від двох показників: ціни продукції і витрат на її виробництво. Найкращий спосіб збільшити прибутки – це знизити витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).
Одним з елементів цілісної системи управління є управління витратами підприємств і організацій. Раціональне управління витратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних товаровиробників. Недооцінка ролі управління витратами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кінцевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та на результати господарювання.
Управління витратами передбачає управління процесами та факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та склад, головне в якому -попередження нераціонального використання ресурсів.
Актуальність проблем, пов’язаних з управлінням і зниженням витрат, калькулюванням собівартості продукції та формуванням прибутку підприємства обумовили вибір теми, мету, завдання, предмет і структуру роботи.
Об’єкт дослідження. ПАТ “ КРИВОРIЖХЛIБ ”
Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти аналізу та організації управління витратами виробництва.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та методичних положень, а також знаходження резервів підприємства.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
  • дати визначення поняття рентабельності, розкрити його значення для фінансового аналізу і охарактеризувати основні сфери його застосування;
  • провести аналіз рівня та динаміки прибутковості господарської діяльності ПАТ «КРИВОРIЖХЛIБ»;
  • дати оцінку рівня і динаміки рентабельності фінансової діяльності аналізованого підприємства.
Робота складається з вступу, 3-х розділів, висновку, списку використаної літератури і додатків.
Методи дослідження. Розрахунково-аналітичні прийом – економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, економіко-математичні, економіко-статистичні, коефіцієнтів та інші.
Основними джерелами інформації для оцінки фінансового стану підприємства служать:
- бухгалтерський баланс (форма №1) ;
- звіт про фінансові результати (форма № 2) ;
- пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки;
- звіт про рух грошових коштів (форма №3) ;
- звіт про власний капітал (форма №4) ;
- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).
 
 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1. Економічна сутність аналізу рентабельності підприємства
Підсумки роботи компанії в торгівлі та виробництві підлягають оцінці за будь-який звітний період. У зв'язку з цим за даними обліку і звітності обчислюється система різних кількісних і якісних показників, покликана дати всебічну оцінку діяльності компанії. Показники ефективності дають орієнтовану оцінку господарських операцій підприємства. Насамперед розглянемо, що являє собою рентабельність.
Одне з його визначень звучить так: рентабельність (від нім. rentabel – дохідний, прибутковий), показник економічної ефективності виробництва на підприємствах. Комплексно відбиває використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Рентабельним вважається підприємство, що приносить прибуток.
Можна привести ще одне визначення рентабельності: рентабельність – показник, що представляє собою відношення прибутку до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію, комерційних операцій чи сумі майна фірми яке використовується для організації своєї діяльності.
Розділяють рентабельність як загальну – процентне відношення балансового (загального) прибутку до середньорічної сумарної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів; і рентабельність розрахункову – відношення розрахункового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Застосовується також показник рівня рентабельності до поточних витрат – відношення прибутку до собівартості товарної чи реалізованої продукції.
Кожне підприємство самостійне здійснює свою виробничу і господарську діяльність на принципах самоокупності і прибутковості. Підприємство має визначені витрати по виготовленню продукції і її реалізації. Ці витрати являють собою витрати виробництва даного підприємства (собівартість), чи індивідуальні витрати. Однак витрати окремого продукту по підприємствах можуть відхилятися від середніх витрат по галузі, що приймаються за суспільно необхідні витрати чи вартість, грошове вираження яких складає ціну продукту. Наявність індивідуальних витрат, породжує відокремлення іншої частини вартості продукції – прибуток, а отже, і відносний її вимір – рентабельність.
Однак абсолютна величина прибутку не дає уявлення про рівень і зміну ефективності виробництва чи торгівлі. Сума прибутку може збільшуватися, а ефективність виробництва може залишатися на колишньому рівні чи навіть знизитися. Це відбувається в тому випадку, якщо приріст прибутку отриманий за рахунок екстенсивних
Фото Капча