Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вихідні дані
 
2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства
 
Необхідно визначити показники ефективності використання основних фондів оборотних засобів, трудових ресурсів з точки зору їх практичного значення в економіці підприємства. Тому розрахунок проводимо в табличній формі.
 
2.1 Показники стану і руху основних виробничих фондів
 
Таблиця 1
Назва показника Методика розрахунку Значення показника
 
1. Показник руху коефіцієнта надходження (Кн)  
Коефіцієнт оновлення (Кон)  
Коефіцієнт вибуття основних фондів (Квиб)  
Коефіцієнт ліквідації (Кл)  
2. Показники стану.
Коефіцієнт зносу (Кзн)  
Коефіцієнт придатності (Кпр)  
 
Вартість основних фондів на кінець звітного періоду обчислюється як сума вартості основних фондів на початок року, вартості основних фондів, що надійшли у звітному році і мінус вартість основних фондів, що вибули у звітному році
 
Сума зносу обчислюється як різниця між первісною вартістю основних фондів та залишковою вартістю основних фондів
 
Коефіцієнт надходження показує, яка доля основних фондів надійшла на баланс підприємства в звітному році. Він становить 3% тобто надійшло 3% основних фондів.
Коефіцієнт зносу характеризує ступінь зносу ОФ, і визначається як відношення величини їх зносу до первісної вартості наявних ОФ. Отже, ОФ підприємства зношені на 37%.
Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості, тобто лише 63% основних виробничих фондів придатні для експлуатації.
За наведеними даними визначимо темпи приросту вартості основних фондів:
 
ОФнад. – вартість основних фондів, що надійшли на підприємство, млн. грн.
ОФвиб – вартість основних фондів, що вибули, млн. грн.
ОФн.р. – вартість основних фондів, на початок року, млн. грн.
 
Відношення вартості основних фондів, що вибули внаслідок зносу (ліквідованих) до вартості нових основних фондів характеризує інтенсивність заміни засобів праці (Кзам.)
 
2.2 Показники оснащеності підприємства і робітників основними фондами
 
Таблиця 2
Назва показника Методика розрахунку Значення показника
 
1.Показники забезпеченості підприємства ОФ
Фондозабезпеченість (Фз)  
Механозабезпеченість (Мз)  
2.Показники забезпеченості робітників ОФ
Фондоозброєність праці (Фоз)  
Механозабезпеченість (Моз)  
 
Для характеристики забезпеченості підприємства головними фондами використовуються показники:
- фондозабезпеченість – характеризує або потребу підприємства в основних виробничих фондах для виконання одиниці робіт або виготовлення одиниці продукції. Дане підприємство забезпечене основними фондами на 51%;
- механозабезпеченість виробництва характеризує забезпеченість або потребу підприємства у засобах механізації для виконання одиниці робіт і підприємство забезпечене засобами механізації на 32%.
Для характеристики ступеня озброєності робітників основними виробничими фондами використовуються такі показники:
- фондоозброєність праці робітників характеризує співвідношення між величиною вироблених основних фондів та чисельності робітників на підприємстві, тобто визначається вартість основних виробничих фондів, що приходиться на одного робітника, на даному підприємстві, вона дорівнює 0,03 млн. грн.;
- механоозброєність праці робітників характеризує співвідношення між активною частиною вартості основних фондів та чисельністю робітників на підприємстві, тобто визначається вартість зайнятого у найбільшій зміні – 0,02 млн. грн.
 
2.3 Показник ефективності використання основних фондів
 
Таблиця 3
Назва показника Методика розрахунку Значення показника
1. Вартісні показники
Фондовіддача (Ов)
- по валовій продукції;
- по чистій продукції  
 
Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів  
 
Рентабельність основних фондів  
 
2. Натуральні показники
Коефіцієнт використання робочого часу (Кр.ч.)  
 
Коефіцієнт використання режимного фонду (Кр.ф.)  
 
Коефіцієнт використання планового фонду (Кп.ф.)  
 
Коефіцієнт змінності (Кзм.)  
 
Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (Кекс.)  
 
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт.)  
 
Коефіцієнт інтегрального навантаження (Кінтг.)  
 
Вартість чистої продукції розраховується як різниця між обсягом виробленої продукції та матеріальними витратами і амортизаційними відрахуваннями:
 
Річні амортизаційні відрахування розраховуються:
 
Середньорічна вартість основних фондів визначається наступним чином:
 
Календарний фонд – це загальний фонд часу, який визначається як добуток календарних днів в даному періоді на число годин за добу. У розрахунку на один станок його календарний фонд часу за рік буде складатися 8760 годин (24х365). Отже, календарний фонд часу обладнання складає 61320 (8760х7).
Фонд часу залежить від числа робочих днів і встановленій на підприємстві залежно від змінності роботи. При п’ятиденному робочому тижні і двохзмінному режимі роботи річний режимний фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 4126 [(40 год х 52 тижні) – 8 св’яткових днів х 8-5 передсвяткових днів зі скороченням зміни на 1 год.)] х 2 зміни). У розрахунку на 7 станків режимний фонд часу становить 28882 (4126х7) станко-годин.
Плановий фонд часу роботи обладнання менш режимного на величину його планових простоїв на ремонт встановлено у розмірі 11% режимного фонду, то плановий фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 3672,14,
Фото Капча