Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання № 1
 
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
Таблиця 1.1.1
№ з/п Показники Рік Відхилення від баз. 
Баз. р. Зв. р. абсол. відносне
1. Обсяг випуску продукції, тис. грн. 45800 46100 300 0, 6550
2. Чисельність працівників, чол. 2130 2158 28 1, 3146
3. Чисельність робітників, чол. 1840 1860 20 1, 0870
4. Питома вага робітників в загальній чисельності працівників, % 0, 8638 0, 8619 -0, 0019 -0, 2246
5. Середньорічна продуктивність праці працівника, грн. 21, 5023 21, 3624 -0, 1400 -0, 6510
6. Середньорічна продуктивність праці 1 робітника, грн. 24, 9 24, 7849 -0, 1064 -0, 4273
7. Загальне число відроблених людино-днів, тис. 420 410 -10 -2, 3810
8. Загальне число відроблених людино-годин, тис. 3150 3258 108 3, 4286
9. Середнє число днів, відроблених одним робітником 228, 2609 220, 4301 -7, 8308 -3, 4306
10. Середня тривалість робочого дня, год. 7, 5000 7, 9463 0, 4463 5, 9512
11. Середньогодинна продуктивність праці 1 робітника, грн. 14, 5397 14, 1498 -0, 3899 -2, 6816
 
Висновки:
Порівнюючи тенденцію показника обсягу випуску продукції можна сказати, що обсяг у звітному році зростає порівняно з базовим на 300 штук. Це зумовлено тим, що:
1) середня тривалість робочого дня зросла на 5, 9512%;
2) загальне число відроблених людино-годин зросло на 3, 4286%.
зменшилось середнє число днів відроблених одним робітником на 3, 4306% у порівнянні з базовим роком.
Отже, ефективність діяльності даного підприємства щороку підвищується.
Причиною росту продуктивності праці може бути підвищення ефективності використання основних фондів у часі, впровадження нового обладнання, модернізація обладнання, покращити умови праці і стимулювання працівників, удосконалення управління.
 
1.2 Метод абсолютних різниць і ланцюгових підстановок
 
Метод абсолютних різниць
1. Q=R*ППR
∆QR = 602, 0657тис. грн. 
∆QППR = -302, 0657тис. грн. 
∆Q = 300тис. грн. 
 
2. Q=r*ППr
 
∆Qr = 497, 8261тис. грн. 
∆QППr = -197, 8261тис. грн. 
∆Q = 300тис. грн. 
3. Q=Nл-г * ППс-г
 
∆QNл-г = 1570, 2857тис. грн. 
∆QППс-г= -1270, 2857тис. грн. 
∆Q = 300тис. грн. 
4. Q=R*Пв*N*T*ППс-г
∆QR = 602065, 7277грн
∆QПв = -104239, 6407грн
∆QN = -1588302, 2774грн
∆QT = 2660761, 9048грн
∆QППс-г= -1270285, 7143грн
∆Q = 300тис. грн. 
 
Метод ланцюгових підстановок
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
R ППR
1 - 2130 21, 5023474 45800, 0000 - -
2 1 2158 21, 5023474 46402, 0657 602, 0657 ↑R
3 2 2158 21, 3623726 46100, 000 -302, 0657 ↓ППR
Перевірка 300 тис. грн
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
r ППr
1 - 1840 24, 8913 45800, 000 - -
2 1 1860 24, 8913 46297, 8261 497, 8261 ↑r
3 2 1860 24, 7849 46100, 0000 -197, 8261 ↓ППr
Перевірка 300 тис. грн
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина, 
Nл-г ППс-г
1 - 3150 14, 5397 45800, 0000 - -
2 1 3258 14, 5397 47370, 2857 1570, 2857 ↑Nл-г
3 2 3258 14, 1498 46100, 0000 -1270, 2857 ↓ППс-г
Перевірка 300 тис. грн
 
Таблиця 1.2.1
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
R Пв N T ППс-г
1 - 2130 0, 8638 228, 2609 7, 5000 14, 5397 45800000, 0000 - -
2 1 2158 0, 8638 228, 2609 7, 5000 14, 5397 46402065, 7277 602065, 7277 ↑R
3 2 2158 0, 8619 228, 2609 7, 5000 14, 5397 46297826, 0870 -104239, 6407 ↓Пв
4 3 2158 0, 8619 220, 4301 7, 5000 14, 5397 44709523, 8095 -1588302, 2774 ↓N
5 4 2158 0, 8619 220, 4301 7, 9463 14, 5397 47370285, 7143 2660761, 9048 ↑T
6 5 2158 0, 8619 220, 4301 7, 9463 14, 1498 46100000, 0000 -1270285, 7143 ↓ППс-г
Перевірка 300 тис. грн
 
На основі розрахованих моделей загальний резерв зростання обсягу виробництва буде становити:
Рзаг. = 302, 0657+197, 8261+1270, 2857=1770, 1775тис. грн.
 
Висновки:
Метод ланцюгових підстановок та метод абсолютних різниць ґрунтуються на одному принципі – вони визначають вплив певного фактора на зміну результуючого показника шляхом елімінування впливу всіх інших факторів.
Ці методи відрізняються методикою розрахунку і мають свої особливості. Метод ланцюгових підстановок є універсальним методом, адже він може застосовуватись до всіх факторних моделей, проте він є трудомістким і складним. Метод абсолютних різниць є спрощеним варіантом методу ланцюгових підстановок, але він може бути застосованим лише до певних типів
Фото Капча