Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції базового підприємства (ПАТ «Краснодонвугілля»)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні засади аналізу витрат підприємства на виробництво продукції
1.1 Економічна сутність витрат підприємства на виробництво продукції
1.2 Методи аналізу витрат підприємства на виробництво продукції
1.3 Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
РОЗДІЛ 2. Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції базового підприємства (ПАТ «Краснодонвугілля»)
2.1 Техніко-економічна характеристика базового підприємства
2.2 Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції
РОЗДІЛ 3. Удосконалення організації та автоматизація аналізу витрат на виробництво на основі використання новітніх інформаційних технологій
Висновки
Додатки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
На сьогоднішній день кожне підприємство намагається не тільки вижити на ринку, але й бути процвітаючим і отримувати високі прибутки. Вони визначають, який прибуток, дохід зможуть отримати. Прибуток підприємства, фірми залежить від двох показників: ціни продукції і витрат на її виробництво. Найкращий спосіб збільшити прибутки – це знизити витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).
Собівартість продукції є одним з найважливіших показників діяльності підприємства. В сучасних економічних умовах дозволити собі певною мірою ігнорувати облік, аналіз, планування та контроль витрат виробництва може лише підприємство-монополіст, доходи якого значно перевищують затрати, і для якого не має значення питання розробки цінової політики. З цієї причини собівартість продукції стала об'єктом наукових досліджень багатьох вчених, а її калькулювання – однією зі сфер, яка зазнала істотного реформування з прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Одним з елементів цілісної системи управління є управління витратами підприємств і організацій. Раціональне управління витратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних товаровиробників. Недооцінка ролі управління витратами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кінцевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та на результати господарювання.
Управління витратами передбачає управління процесами та факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та склад, головне в якому -попередження нераціонального використання ресурсів.
Актуальністьпроблем, пов'язаних з управлінням і зниженням витрат, калькулюванням собівартості продукції та формуванням прибутку підприємства обумовили вибір теми, мету, завдання, предмет і структуру роботи.
Об'єкт дослідження. ПАТ “КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ”
Предметом дослідженняє методичні й прикладні аспекти аналізу та організації управління витратами виробництва.
Метою дослідженняє обгрунтування теоретичних та методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління структурою витрат виробництва.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
з'ясувати економічну сутність витрат на виробництво продукції;
проаналізувати методи аналізу витрат підприємства на виробництво продукції;
проаналізувати взаємозв'язок витрат, обсягу діяльності та прибутку;
визначити техніко-економічну характеристику підприємства;
проаналізувати витрати підприємства на виробництво продукції;
на основі використання новітніх інформаційних технологій удосконалити організацію та автоматизацію витрат на виробництво.
Робота складається з вступу, 3-х розділів, висновку, списку використаної літератури і додатків.
Методи дослідження. Розрахунково-аналітичні прийом – економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи. Документальні прийом -формальна й арифметична перевірка документів, нормативно-правова оцінка відображених у документах господарських операцій, логічний контроль об'єктивної можливості виконання документально оформлених господарських операцій, повне і вибіркове спостереження, зустрічна перевірка документів або записів у облікових регістрах через порівняння їх з однойменними чи взаємозв'язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство має господарські зв'язки, спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого визначення величини безпідставних списувань сировини та матеріалів на виробництво окремих видів продукції, оцінка законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку.
Інформаційне забезпечення склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують визначення витрат на виробництво продукції в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи вдосконалення аналізу витрат на виробництво продукції.
При написанні курсової роботи я користувалася навчально-методичної, а також періодично-друкованою літературою
 
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
 
1.1 Економічна сутність витрат підприємства на виробництво продукції
 
Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Витрати на виробництво утворюють виробничу (заводську) собівартість, а витрати на виробництво і збут – повну собівартість промислової продукції. Перелік включених до собівартості поточних витрат визначено статтею 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [9].
Витрати виробництва – це витрати на придбання основних чинників виробництва: робочої сили, засобів виробництва та інших для виготовлення продукції протягом певного періоду.
Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками[21]:
 
Таблиця 1.1
Класифікація витрат на виробництво
№ОзнакиВитрати
1За місцем виникнення витратВитрати виробництва, цеху, дільниці, служби
2За видами продукції, робіт, послугВитрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, валову, товарну, реалізовану продукцію
3За видами витратВитрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції
4За способами перенесення вартості на продукціюВитрати прямі, непрямі
5За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витратВитрати умовно-змінні, умовно-постійні
6За календарними періодамиВитрати поточні, одноразові
 
За місцем виникнення витрати на
Фото Капча