Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Англійська мова для студентів технічних ВНЗ

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
255
Мова: 
Українська
Оцінка: 

English FOR TECHNICAL STUDENTS

(Англійська мова для студентів технічних ВНЗ)
 
Навчальний посібник з англійської мови
для студентів 1 курсу всіх спеціальностей
 
 
ББК 81. 2 Англ
Л 17
Лазарєва О. Я.
Л 17 English FOR TECHNICAL STUDENTS (Англійська мова для студентів техніч-них ВНЗ). Навчальний посібник з англійської мови для студентів 1 курсу всіх спеціаль-ностей / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун, С. С. Мельник – Х. : НТУ «ХПІ», 2011 – c. 256.
ISBN
Наведено теоретичний та практичний матеріал з граматики, лексики, усного мовлення англійською мовою. Тематика посібника відповідає вимогам навчальної програми та охоплює широке коло ситуацій, що виникають у повсякденному житті та у професійній діяльності. Кожний тематичний підрозділ містить блоки завдань з усного мовлення, читання, письма, граматики та підсумкові завдання підрозділу, а також ілюстративний мовний матеріал у вигляді прислів’їв, приказок, жартів, тощо. В окремому розділі надано низку автентичних текстів з різних галузей науки й техніки, споряджених розмовними моделями та завданнями.
Призначено для студентів 1-го курсу технічних ВНЗ усіх спеціальностей.
Табл. 6. Бібліогр. 55 назв
ББК. 81. 2 Англ
ISBN © О. Я. Лазарєва,
О. О. Ковтун,
С. С. Мельник, 2011 р.
© НТУ «ХПІ», 2011 р.
 
ВСТУП
 
Навчальний посібник “English for Technical Students” («Англійська мова для студентів технічних ВНЗ») призначений для студентів, які починають навчання в технічному ВНЗ. Тому поряд з загальновживаною лексикою і повсякденними розмовними виразами, які, безумовно, необ-хідні фахівцям будь-якої сфери, студенти зможуть опанувати також і спеціальну лексику, набути навичок читання фахових текстів, підвищити рівень володіння усним та писемним мовленням за рахунок повторення граматичних структур і моделей.
Посібник відповідає програмі вивчення іноземної мови у технічному ВНЗ і вимогам необхідного кваліфікаційного рівня. Він складається з п’яти розділів (модулів), кожний з яких містить матеріал, об’єднаний загальною тематикою. Це «Персональна ідентифікація», «Соціальні контакти», «Україна в Європейському освітньому просторі», «Європейський та міжна-родний освітній простір», «Екологія». Кожний розділ, в свою чергу, поді-ляється на декілька занять. У кожному підрозділі, що складає одне заняття, студенти знайдуть матеріали для вдосконалення усного мовлення, читання, письма, короткий граматичний довідник з вправами, а також домашнє завдання. Структура всіх занять є однотипною, що дозволяє студентам планувати свій час і зусилля.
Для підвищення привабливості посібник споряджений численними ілюстраціями, жартами, анекдотами, прислів’ями та приказками, а також додатковими автентичними текстами, пов’язаними з темою заняття. У розділі “Supplementary Reading” зібрано низку оригінальних текстів, які можуть бути використані для опанування спеціальної лексики та розмов-них моделей студентами різних спеціальностей.
Unit 1. Personal Identification
Lesson 1. Personal Presentation
1. 1. Усна тема. Презентація студента НТУ ХПІ
Active Vocabulary:
Mechanical Engineering Department – машинобудівний факультет; major – основна дисципліна.
I am Ivan Dmitrenko. I am 17. I am a first-year student of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. I study at the Department of Mechanical Engineering. My major (speciality) is the Technology of Cutting. I am from Kharkiv.
Вправа 1. Дайте відповіді на запитання.
1. Who are you? 2. What are you? 3. How old are you? 4. Do you work or study? 5. Where do you study? 6. What department do you study at? 7. What is your major? 8. Where are you from?
Вправа 2. Розкажіть про себе, взявши за зразок вправу 1.
I am ___ (name). I am ___ (age). I am a ___ year student of National Technical University. I study at ___ (department). My major is ___ (speciality). I am from ___ (town).
1. 3. Письмові завдання
Вправа 3. Заповніть анкету за зразком. 
Baker’s Hotel
Registration form
Surname_____Johnson______________First name_______Antony_____
Nationality_____the UK_____________ 
Passport number___271895306_______Date and place of issue ______ ____12. 06. 08_Leeds________
Address_17 Church Lane, LEEDS, LS6 4NR  
Date of arrival___07. 06. 2009__________Date of departure__11. 06. 2009_
Signature__________________________ 
  1) Surname; 2) First name; 3) Nationality; 4) Pasport number; 5) Date and place of issue; 6) Address; 7) Date of arrival; 8) Date of departure.
Brighton School of English
Enrolment form – please write in block letters
Mr/Mrs/Ms_MS__Family name_BLANCAFirst name ___MARIA____Date of birth _08. 01. 90_
Nationality_ITALYLanguages____ITALIAN, FRENCH_________________
Address in your country_ Via Ponte, 21, Novi di Modena, Modena 
Occupation_____student_________________________________________
Reason for learning English: business/pleasure/exams/other
__________I WANT TO TRAVEL____________________________________
How many hours a day do you want to study? _______4__________________
How long are you going to stay at school? _________1 month____________
What date do you want to start? _______01. 08. 2009______________________
 
 
1) Mr/Mrs/Ms; 2) Family name; 3) First name; 4) Date of birth; 5) Nationality; 6) Languages; 7) Address in your country; 8) Occupation; 9) Reason for learning English; 10) How many hours a day do you want to study? 11) How long are you going
Фото Капча