Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бактеріальні хвороби плодових культур Закарпатської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 

селективний вплив однорічних пагонів та багаторічних гілок на агресивність популяцій E. аmylovora. В період інтенсивного росту дерев в уражених тканинах молодих пагонів E. аmylovora міститься у високоагресивній формі. У скелетних гілках та стовбурі інфекційний процес відбувається значно повільніше, ніж в молодих гілках, оскільки тут превалюють неагресивні форми патогену. 

7. В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва проблема боротьби з фітопатогенними мікроорганізмами на Закарпатті не втрачає своєї актуальності.
 
 
 
 
RESUME
Bacterial diseases of fruit crops in Transcarpathian region
 
Much of the fruits yield is lost due to bacterial diseases of plants. The disease agents belong to different taxonomic groups. Рlant pathogenic microbes control is particularly acute in intensive agriculture. Bacterial diseases are reflected by weakening of trees, loss of marketable fruit quality and yield production. Complete death of plants could be observed under favorable conditions for certain diseases.
By study of diseases of fruit plants in Transcarpathian region, special attention was concentrated on the identification of walnut bacteriosis (pathogen Xanthomonas juglandis), crown gall (Agrobacterium tumefaciens), bacterial cancer (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum), bacterial blight (Erwinia amylovora) and others. 
We conducted the study of spread and colonization intensity on plant organs of various fruit plant pathogens in small gardens and farmland area. The following diseases were revealed in the Transcarpathian region: bacterial cancer, bacterial blight, and others. Pathogenicity of fire blight agent (Erwinia amylovora) we studied at the Transcarpathian regional Plant Quarantine Department of the Institute of Plant Protection of the Ukrainian Academy of Agrarian Science. The severity of the diseases to individual plants ranged from minor to medium damage.
Thus, fruit plants in our region are under the threat of bacterial diseases, such as Erwinia amylovora, Pseudomonas agolovera, Xanthomonas arboricola.
 
 
 
 
Резюме
Бактеріальні хвороби плодових культур Закарпатської області
 
Значна частина врожаю втрачається через бактеріальнi хвороби рослин. Збудниками бактеріозів  рослин мікроорганізми-представники різних систематичних груп. В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва проблема боротьби з фітопатогенними мікроорганізмами стоїть особливо гостро.
Шкідливість бактеріальних хвороб виражається в ослабленні дерев, втраті товарної якості плодів та урожайності, а при сприятливих умовах розвитку деяких хвороб – в повній загибелі рослин. 
При дослідженні захворювань плодових рослин Закарпатської області особливу увагу концентрували на виявленні та вивченні таких захворювань як: бактеріоз грецького горіху (збудник Xanthomonas juglandis), бактеріальний рак (Agrobacterium tumefaciens, Pseudomonassyringae pv. morsprunorum), бактеріальний опік (Erwinia amylovora) та інші. 
Вивчали особливості поширення та інтенсивності заселення різних органів плодових рослин патогенними мікроорганізмами. Проводили обстеження з відбором рослин на присадибних ділянках та виробничих угіддях. При діагностиці поширення бактеріальних захворювань плодових рослин у Закарпатській області були виявлені такі захворювання: бактеріальний рак, бактеріальний опік плодових та інші. Суворість симптомів коливалась від незначних до уражень середнього рівня.
Загрозою для насаджень плодових рослин є збудники Erwinia amylovora, Pseudomonas agolovera, Xanthomonas arboricola. 
Патогенність збудника бактеріального опіку – Erwinia amylovora- вивчали на базі Закарпатського територіального відділу карантину рослин IЗР УААН.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Бактериальные болезни растений / ред. Израильский В.П. / М.: Колос, 1979.
 2. Билай В.И.,Э Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. и др.: Пол ред. Билай В.И. Микроорганизмы – возбудители болезней растений – Киев :Наук.думка, 1988
 3. Бичко А.С. Мікробіологія з основами вірусології: Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 «Біологія» / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. – Глухів 1999. – 26 с.
 4. Борисов Л. Б. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.— М., 1984.– 87 с.
 5. Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений – Ленинград: «Академия наук», 1936
 6. Бургвиц Г.К. Фитопатогенные бактерии – Ленинград: «Академия наук», 1935
 7. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
 8. Виявлення, діагностика та локалізація бактеріального опіку плодових: тимчасові методичні вказівки : К, 2000
 9. Воробьов А.А. Микробиология – М., «Медицина», 2003
 10. Воронкевич И.В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе, 1974.
 11. Генкель П.А. Физиология растений. М., 1975.
 12. Горленко М.В. Бактериальные болезни растений. М.: Колос, 1981.
 13. Григорцевич Л.Н.,Макаревич А.И. Защита плодовых деревьев от болезней– Мн.: «Современное слово», 1998
 14. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей вузов. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с.
 15. Дацищин О.В., О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик,Ю.П. Рогач; За ред. О.В. Дацищина. Механізація переробки і зберігання продовольчої продукції: Навч. посібник – К.: Мета,2003.
 16. Егоров М.Ю. Практикум по микробиологии. – М.: Изд. МГУ, 1988. – 220 с. 
 17. Желдакова Р. А., Мямин В. Е. Фитопатогенные микроорганизмы: Учеб.- метод. комплекс для студентов биол. фак. спец. «Биология» – Мн. : БГУ, 2006. – 116 с.
 18. Защита растений от болезней/В. А. Шкаликов,  О. О. Белошапкина,  Д. Д. Букреев  и  др.;  Под  ред. В. А. Шкаликова. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп .— М.:  КолосС,  2010.— 404 с.,
 19. Кирай З., КлементЗ. Методы фитопатологии – М.,Колос – 1974
 20. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С.,  Широбокова М.С Практична мікробіологія: Посібник.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-440с
 21. Корчагин В.Н. Вредители и болезни плододых и ягодных культур – М. Колос, 1971
 22. Кудрявцева З.Н. Микробиология с основами фитопатологии – Минск, 1968.
 23. Лабинская А. С. Микробиология с техникой микробиологических исследований. М., 1972. – 390с.
 24. Лысак В.В. Микробиология : учеб.пособие: БГУ, 2007
 25. Мигаль А.В., Чепур С.С. Методичні вказівки до лабораторниз робіт з курсу „Фітопатологія”  для студентів  вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напряму „Лісове  та  садово-паркове  господарство. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2011.
 26. Микроорганизмы - возбудители болезней растений. Киев, Наукова думка, 1988.
 27. Руководство для изучения бактериальных болезней растений. М.: Колос, 19669. 
 28. Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология – М.,2003 – 480с.
 29. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования. Под ред. М.О. Биргера. Изд. «Медицина». Москва 1967.
 30. Станчева Йорданка. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда – Болгария: 2005
 31. Тарр С.А. Основы патологии растений, –  М.:Мир, 1975.
 32. Хохряков М.К. Определитель болезней растений. – М., 2003
 33. Черемисинов Н.А. Общая патология растерий. Учебное пособие для университетов и сельхозвузов – М.: «Высшая школа»,1973
 34. Чикин Ю.А.  Общая  фитопатология  (часть  1):  учебное  пособие.  – Томский госуниверситет – Томск, 2001 – 170 с.
 35. Шлегель Г. Общая микробиология: Пер. с нем. – М.: Мир,1987. – 567с.
 36. Janse J. D. Phytobacteriology: principles and practice. CABI Publishing, 2005
 37. Molecular Plant–Microbe Interactions.  Edited by Kamal Bouarab,Normand Brisson, Fouad Daayf, CABI Publishing, 2009.
 38. Plant Innate Immunity. Editor L. C. VAN LOON, Elsevier, 2009. 
 39. Richard N. Strange.  Introduction to Plant Pathology, John Wiley & Sons Ltd, 2003.
 40. The Procaryotes, Vol. 1,2. 1981.
 41. http://uk. wikipedia.org
Фото Капча