Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА                                                                
Практична робота № 1       Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 
Практична робота № 2       Небезпеки природного, техногенного походження. Безпека в умовах надзвичайних ситуацій 
Практична робота № 3       Небезпеки соціального походження               
Методичні рекомендації до практичних робіт    
Додатки                                                                
Звіти до практичних робіт                        
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів    
Список літератури    
 
ПЕРЕДМОВА
 
“Безпека життєдіяльності” є інтегрованою науковою дисципліною, яка ґрунтується на наукових досягненнях фундаментальних наук. 
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні у контексті вимог єдиного європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу та системи педагогічного контролю знань.
Впровадження кредитно-модульної системи в Житомирському державному університеті під час визначення структури і змісту дисципліни “Безпека життєдіяльності” передбачає врахування таких особливостей:
1) зміст дисципліни сформовано на організацію навчання студентів за всіма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”;
2) час вивчення дисципліни – один семестр;
3) структуру визначено директивними модулями Міністерства освіти і науки України, що включає в себе чотири розділи;
4) обсяг дисципліни регламентовано одним модулем (36).
Виходячи із названих особливостей і відведеного навчального часу курс “Безпека життєдіяльності” включає чотири розділи із загальним обсягом аудиторних занять 30 годин (18 год. – лекції, 6год.   практичні заняття, 6 год.   лабораторні роботи), а також на самостійну роботу – 24 год. Крім того, передбачено одну модульну контрольну роботу (МКР) обсягом – 2 год. Формою підсумкового контролю є залік.
Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, що є вимогою сучасного технічного розвитку цивілізації і зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу України та розвиток духовної культури особистості.
Методичні рекомендації з курсу “Безпека життєдіяльності” об'єднують три змістові модулі, які логічно пов'язані між собою та мають чітко визначену послідовність. Самостійна творча робота студента передбачає:
глибоке засвоєння навчального матеріалу шляхом опрацювання рекомендованої літератури;
самостійне написання рефератів;
стимулювання використання телекомунікаційних засобів (комп'ютерних програм, мережі Internet тощо) при опрацюванні навчального матеріалу;
стимулювання володінням культурою мови, логічним мисленням, умінням самостійній роботі;
формування широкого світогляду, позитивних моральних засад.
Це створює умови для інтенсифікації навчального процесу, сприяє успішному засвоюванню знань та прискорює процес вивчення предмету студентами. 
Наслідком вивчення студентами курсу “Безпека життєдіяльності” є засвоєння правил здорового способу життя і поведінки людини як члена суспільства, уміння створювати безпечні та комфортні умови життєдіяльності. 
 
Практична робота№1
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Мета: перевірити рівень знань із теоретичних основ безпеки життєдіяльності (основні поняття, визначення, терміни БЖД; джерела небезпек та їх класифікація; методи визначення ризику), сформованість умінь і навичок з огляду на їх реалізацію в повсякденному житті. 
План
1. Безпека життєдіяльності (БЖД) як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна.
2. Основні поняття та терміни БЖД.
3. Характеристика системи «людина – життєве середовище».
4. Небезпека та її характеристики.
4.1. Класифікація, ідентифікація, номенклатура, квантифікація, таксономія небезпек.
4.2. Основні джерела та фактори небезпек.
4.3. Прогнозування небезпек та захист від їх дії.
5. Ризик та його види. Визначення величини ризику.
Теоретичні відомості.
Безпека життєдіяльності (далі БЖД) – галузь знання та науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту її здоров'я та життя, середовища проживання від небезпек, розроблення та реалізація відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Предмет БЖД – система „людина – життєве середовище” (моделі безпеки). Об'єкт БЖД – безпека особи.
Безпека – стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, який ґрунтується на діяльності людей, суспільства, держави, світового співтовариства щодо виявлення, запобігання, послаблення, усунення і відбиття небезпек і загроз здатних їх знищити позбавити фундаментальних матеріальних та духовних цінностей, нанести неприйнятні збитки, закрити шлях до виживання та розвитку.
Небезпека – подія, умова або ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до фізичної, психічної, моральної шкоди та поранень різного ступеня (навіть до смертельних). 
Систематизація небезпек:
за сферою ( джерелом) походження: природні, техногенні, соціальні;
за часом прояву: імпульсивні, кумулятивні;
за локалізацією: атмосферні, гідросферні, літосферні, біосферні, космічні;
за наслідками: травми, захворювання, аварії, пожежі, летальні наслідки;
за збитками: соціальні, технічні, екологічні;
Фото Капча