Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цивільне право як галузь права

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЕКЦІЯ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
 
  1. Поняття цивільного права, предмет і метод цивільного права, принципи цивільного права
  2. Система цивільного права
  3. Джерела цивільного права
  4. Поняття цивільних правовідносин
 
1. Поняття цивільного права, предмет і метод цивільного права, принципи цивільного права
 
Цивільне право – одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права.
Цивільне право України, як і будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання.
Предмет регулювання цивільного права відповідає на запитання, що регулює ця галузь права, а метод – як здійснюється це регулювання.
За цими ознаками можна визначити особливості цивільного права, які дають змогу виділити його з єдиної системи права України.
Предметом регулювання цивільного права є:
• особисті немайнові права, які поділяються на дві групи:
а) особисті права, не пов'язані з майновими (життя, здоров'я, ім'я, таємниця особистого життя, таємниця листування, честь, гідність, ділова репутація, право на вибір роду занять і свободу пересування, право на мирні зібрання тощо) ;
б) особисті права, пов'язані з майновими (права авторів на результати інтелектуальної праці в галузі науки, літератури, мистецтва, винаходів, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську пропозицію, селекційних досягнень тощо) ;
• майнові відносини, що випливають з підстав належності, користування і переходу майна (власності і товарообігу), які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками:
• юридичною рівністю сторін. Кожна зі сторін має свій комплекс прав і обов'язків і не підпорядкована іншій;
• диспозитивністю сторін, на підставі чого сторонам надається право визначити свої взаємовідносини на власний розсуд повністю або частково в межах, передбачених законом;
• особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками цивільних правовідносин (через загальний, господарський чи третейський суд) ;
• наявністю майнової відповідальності сторін.
Отже, цивільне право – це галузь права, що на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників регулює особисті немайнові та майнові відносини (власності і товарообігу), відносини, які складаються у сфері інтелектуальної діяльності, а також охорони і захисту цих немайнових та майнових благ.
Загальними принципами цивільного права є:
• неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
• неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, прямо передбачених законом та встановлених Конституцією України;
• свобода договору;
• свобода підприємницької діяльності, не забороненої законом;
• судовий захист будь-якого цивільного права та інтересу;
• справедливість, добросовісність та розумність.
 
2. Система цивільного права
 
Під системою права розуміють обумовлене економічним і соціальним устроєм суспільства внутрішнє об'єднання в узгоджене, підпорядковане і єдине ціле правових норм і одночасний їх поділ на відповідні галузі, котрі як такі відносно самостійні, усталені і автономно функціонуючі1. Структуру системи права складають норми права, Інститути права, підгалузі та галузі права.
Система цивільного права – це сукупність окремих частин – під-галузей, інститутів, субінститутів, цивільно-правових норм, що знаходяться у внутрішньому логічному зв'язку та залежності між собою. Структура системи цивільного права визначається особливостями тих відносин, що нею регулюються, а її елементами є цивільно-правові норми, інститути, субінститути й підгалузі.
Цивільно-правові норми – правові приписи, які регулюють особисті немайнові і майнові відносини їх учасників.
Цивільно-правовий інститут – це певні групи цивільно-правових норм, що регулюють однорідні відносини. Наприклад, такий інститут, як юридична особа, регулює відносини, пов'язані зі створенням, організаційно-правовими формами, правовим статусом юридичних осіб приватного права.
Субінститут – складова цивільно-правового інституту, яка є групою цивільно-правових норм, що регулюють однорідні відносини у межах певного інституту. Наприклад, інститут купівлі-продажу має такі субінститути: роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міну. А інститут відшкодування шкоди містить, наприклад, такі субінститути: відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Інститути і субінститути мають загальні положення, що свідчить про юридичну однорідність цивільних норм, які ними охоплюються2.
Сукупність юридичних інститутів, які регулюють однорідні відносини, складають підгалузь цивільного права. Вважається, у цивільному праві України існує п'ять таких підгалузей, а саме: Особисті немайнові права фізичної особи; Право власності та речові права на чуже майно; Право інтелектуальної власності; Зобов'язальне право; Спадкове право. Наприклад; право інтелектуальної власності поєднує декілька юридичних інститутів, а саме інститут авторського права та Інститут патентного права. Така підгалузь як спадкове право – інститут спадкування за заповітом й Інститут спадкування за законом. Зобов'язальне право складається з двох інститутів – договірного права (договірних зобов'язань) та недоговірних зобов'язань, які у свою чергу поділяються на субінститути. Так, недоговірні зобов'язання містять у свбїй структурі, зокрема, ті, що виникають з односторонніх правочинів, деліктні зобов'язання тощо.
Цивільне право України побудовано за пандектною системою (pandectae – всеохоплюючий), тобто структуровано таким чином, що вся система поділяється на дві частини – Загальну та Особливу. Загальну частину складають норми про: цивільне право як приватне право, коло цивільних відносин; джерела цивільного права; учасників цивільних відносин,
Фото Капча