Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції за новим законом України «про прокуратуру»

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції за новим законом України «про прокуратуру»
 
ІГНАТЕНКО А. П.,
прокурор
(Коростенська міжрайонна прокуратури Житомирської області)
 
У статті проаналізовано основні аспекти діяльності органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції, визначені Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р., зокрема здійснення прокурором функції представництва інтересів громадянина й держави в суді у випадках, визначених законом.
Ключові слова: прокуратура, реформування, функції прокуратури, представництво.
В статье проанализированы основные аспекты деятельности органов прокуратуры вне сферы уголовной юстиции, определенные Законом Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г., в частности осуществление прокурором функции представительства интересов гражданина и государства в суде в случаях, определенных законом.
Ключевые слова: прокуратура, реформирование, функция прокуратуры, представительство.
In the article the main aspects of public prosecutor are analysed out of sphere of criminal justice certain Law of Ukraine “On the office of public prosecutor” from October, 14, 2014. In particular, the implementation of the Prosecutor of function of representation of interests of the citizen or the state in court in cases, determined by law.
Key words: office of public prosecutor, reformation, function of the prosecutor’s office, representation.
 
ВСТУП
 
На сьогодні в Україні відбувається активний процес реформування системи органів прокуратури України.
Процесам реформування органів прокуратури, питанням функцій і повноважень органів прокуратури присвячено праці багатьох науковців, серед яких Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Л. М. Давиденко, В. В. Долежан, П. М. Каркач, І. М. Козьяков, М. В. Косюта,
О. М. Литвак, І. Є. Марочкін, М. І. Мичко, В. Т. Нор, Г. П. Середа, В. В. Сухонос, О. М. Толочко, В. В. Шуба, П. В. Шумський, М. К. Якимчук, С. В. Подкопаєв та інші.
Реформування органів прокуратури пов’язане з необхідністю приведення деяких її функцій у відповідність із європейськими стандартами з урахуванням рекомендацій європейських інституцій і міжнародного досвіду.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз окремих аспектів діяльності органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
Результати дослідження. Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) не раз висловлювала зауваження стосовно функцій органів прокуратури, які були закріплені в Законі України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 р. [1]. На думку Комісії, ці функції виходять за межі повноважень, які повинна мати прокуратура в демократичному суспільстві, адже в більшості країн-членів Європейського Союзу діяльність служби публічного обвинувачення відбувається переважно у сфері кримінальної юстиції.
За європейськими стандартами, функції прокуратури повинні стосуватися виключно сфери кримінальної юстиції.
Після вступу до Ради Європи в 1995 р. Україна взяла на себе зобов’язання приведення функцій прокуратури до європейських стандартів, зокрема позбавлення органів прокуратури України функції загального нагляду.
У п. 9 Перехідних положень Конституції України зазначено, що прокуратура продовжує виконувати, відповідно до чинних законів, функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, сформування системи досудового слідства й уведення в дію законів, що регулюють її функціонування [7].
З метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформування прокуратури України, узгодження національного законодавства з європейськими стандартами, 14 жовтня 2014 р. Верховною Радою України було прийнято новий Закон України «Про прокуратуру» (далі – новий Закон, Закон), який запровадив низку вагомих нововведень, що наблизили прокуратуру України до вимог європейського співтовариства [8].
Разом із тим у новому Законі є низка положень, які потребують доповнення й уточнення.
Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 24 лютого 2014 р. № 742-УН [12] поновлено п’яту функцію ст. 121 Конституції України щодо здійснення прокуратурою нагляду за додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами.
На думку західних експертів, ці повноваження надають можливість органам прокуратури втручатися в діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, що суперечить принципу поділу влади, призводить до дублювання прокуратурою повноважень, які мають інші контрольні органи, та утиску інтересів приватних осіб і організацій. На сьогодні в України існує низка державних і контрольних органів, які в змозі забезпечити захист прав і свобод громадян та інтересів держави.
Цю функцію не включено до переліку функцій прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
Відповідно до п. 1 Перехідних положень нового Закону, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержання законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими й службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина та держави в суді.
У ст. 23 Закону визначено основні положення щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді, яке полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках і порядку, установлених законом.
Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави в
Фото Капча