Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

До питання історіографії та методології дослідження інституту українського нотаріату та нотаріального законодавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

сьогодення, зокрема порівняльно-правовий та формально-логічний.

За допомогою аксіологічного методу визначається якість нотаріальних нормативних актів Російської та Австро-Угорської імперій, Другої Речі Посполитої щодо їхньої відповідності морально-етичним категоріям.
Метод моделювання використовується під час розробки пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення нотаріального законодавства та практики його застосування.
Висновки. Українське нотаріальне законодавство є складним багатоаспектним явищем, дослідження якого потребує серйозної методологічної основи. Лише комплексне, множинне залучення окремих груп методів із використанням певних їхніх сегментів – пріоритетних на різних етапах дослідження, дає змогу обґрунтовано й достовірно вирішити завдання дослідження українського нотаріального законодавства. На нашу думку, під час дослідження українського нотаріального законодавства застосовуються взаємопов’язані наукові методи (теорії, «парадигми» як: діалектичний, історичний, порівняльний, гер- меневтичний, аксіологічний (ціннісний), системний, структурний, синергетичний, комплексний та інші методи дослідження).
Подальші дослідження ґрунтуватимуться не лише на традиційних правових методах дослідження, але й специфічних методах, зокрема на психологічних, антропологічних, цивілізаційних, синергетичних, герменевтичних, кібернетичних, гуманістичних, семіотичних підходах.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: деякі сучасні тенденції / П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 1. – С. 11-21.
 2. Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія / О. І. Нелін; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2013. – 130 с.
 3. Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових наук» / Ліліана Едуардівна Ясінська. – Л., 2005. – С. 1112. – 16 с.
 4. Черниш В. М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес» / В. М. Черниш // НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 16 с.
 5. Єфіменко Л. В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес» / Л. В. Єфіменко. – К., 2013. – С. 22.
 6. Василина Н. В. Охорона та захист права власності нотаріусом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес» / Н. В. Василина. – К., 2012. – 18 с.
 7. Баранкова В. В. Проблеми нотаріальної форми охорони та захисту прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес» / В. В. Баранкова. – Х., 1997. – 24 с.
 8. Фурса С. Я. Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес» / С. Я. Фурса // Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2003. – 42 с.
 9. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Г. Ю. Гулєвська. – Ірпінь, 2004. – С. 21.
 10. Историография // Советская историческая энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 1965. – Т. 6. – 1022 с.
 11. Черниш В. М. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект / В. М. Черниш, В. Д. Степаненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 12 (98). – С. 39-47.
 12. Попова Т. Н. Исторография в контексте дисциплинарной истории / Т. Н. Попова // Теории и методы исторических наук: шаг в ХХІ век (г. Москва, 12-14 ноября 2008 г.) : материалы научно-практической конференции. – М., 2008. – С. 232-234.
 13. Сидорова Т. А. Исторография как интелектуальная история: проблемы междисциплинарности и контекста / Т. А. Сидорова // Теории и методы исторических наук: шаг в ХХІ век (г. Москва, 12-14 ноября 2008 г.) : материалы научно-практической конференции. – М., 2008. – С. 236-238.
 14. Єфіменко Л. В. Теоретико-методологічні засади нотаріату України / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 30-36.
 15. Чижмарь К. І. Питання історіографії дослідження інституту нотаріату / К. І. Чижмарь // Науквовий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Вип. 25. – С. 69-70.
 16. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично- правовий аспект) : дис.... доктора юрид. наук: 12. 00. 01 / Олександр Іванович Нелін; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 415 с.
 17. Кельман М. С. Загальнонаукова методологія і методологія права / М. С. Кельман // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Третього Всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 170-181.
 18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник: пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Х. : Консул, 200б. – б5б с.
 19. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології: монографія / М. С. Кельман. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 492 с.
 20. Оборотов Ю. Аспекти розгортання методології юриспруденції / Ю. Оборотов // Право України. – 2014. – № 1. – С. 33-39.
 21. Безклубий І. А. Методологія дослідження нотаріальної діяльності / І. А. Безклубий, Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6 (104). – С. 48-59.
 22. Чижмарь К. І. Методологічні засади дослідження інституту нотаріату / К. І. Чижмарь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Вип. 26. – С. 90-92.
 23. Єфіменко Л. В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності: дис.... канд. юрид. наук: 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Леонід Васильович Єфіменко. – К., 2013. – 236 с.
 24. Заломов В. А. Методологические основы изучения истории нотариата / В. А. Заломов // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 78-82.
.
 
Фото Капча