Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

До питання про створення «Саксонського зерцала» – кодексу середньовічного права Німеччини

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ «САКСОНСЬКОГО ЗЕРЦАЛА» – КОДЕКСУ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА НІМЕЧЧИНИ
 
АТАМАНОВА Н. В.
 
У статті розкрито теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в поглибленні історико-правових знань про укладення «Саксонського зерцала». На основі системного аналізу правової природи та ґенези збірника розкрито вплив суспільно-політичних і правових умов на його формування, а також встановлено роль «Саксонського зерцала» у становленні правового явища з узагальненою назвою «німецьке право», вивчено значення для становлення права держав Центральної та Східної Європи.
Ключові слова: «Саксонське зерцало», імператорське право, магдебурзьке право.
В статье раскрыто теоретическое обобщение и новое решение научного задания, которое заключается в углублении историко-правовых знаний о заключении «Саксонского зерцала». На основе системного анализа правовой природы и генезиса сборника раскрыто влияние общественно-политических и правовых условий на его формирование, а также установлена роль «Саксонского зерцала» в становлении правового явления с обобщенным названием «немецкое право», изучено значение для становления права государств Центральной и Восточной Европы.
Ключевые слова: «Саксонськое зерцало», императорское право, магде- бургское право.
Theoretical generalization and new decision of scientific task that consists in deepening of knowledge about the conclusion of „Saxon mirror” are exposed in the article. On the basis of analysis of the systems of legal nature and genesis of collection influence of social and political and legal terms is exposed on his forming, and also the role of „Saxon mirror” is set in becoming of the legal phenomenon with the generalized name „the German right”, a value is studied for becoming of right for the states of Central and East Europa.
Key words: „Saxon mirror”, emperor S right, mahdebyrh right.
 
Вступ. Із середини ХІ ст. до появи «Саксонського зерцала» в Німеччині широко розвивалося матеріальне та духовне життя феодального суспільства, творилися його основні інститути й ідеї. При цьому з першої половини X ст. Саксонське королівство – область, де було укладене «Саксонське зерцало», – закріплювало свою економічну й політичну владу внаслідок колонізації східних слов’янських територій. З ХІІ ст. почала утверджуватися думка: вільні люди, котрі проживають на певній, визначеній території, мають підкорятися спільному праву, сформованому на праві народження, опрацьовувати та брати до уваги особливості інших правових поглядів. Запис феодального права розпочався з ініціативи церкви, а відтак і світської влади. Королі й князі стали доручати укладання правових збірників освіченим та фаховим особам, знавцям права. До них належав і укладач «Саксонського зерцала».
Постановка завдання. Ціль роботи – розглянути основні витоки створення та укладання важливого джерела середньовічного права Німеччини – «Саксонського зерцала», простежити, який вплив вказаний акт мав на розвиток інших правових систем, у тому числі й в Україні. Найвагоміше «Саксонське зерцало» вплинуло на право та практику держав Центральної та Східної Європи, зокрема на українських землях, де разом із магдебурзьким правом діяло до XVIII ст. Німецькими науковцями взагалі прийнято вживати термін «саксонсько-магдебурзьке право». Дослідженням цієї проблематики займалися Г Аксененок, В. Кикоть [1], Г Дж. Берман [2], М. Кобилецький [3], Б. Усенко, Є. В. Ромінський [6], Н. Білоус, І. Бойко, К. Г. Гомеєр, Т. Гошко, Л. Дембо, Ф. Ефель, М. Кобилецький, К. Крошель, В. Кульчицький, Р. Лібервірз, Г. Люк, В. Семків, Р. Шмідт-Віганд, Г. Шубарт-Фікентшер, А. Ткач, Б. Тищик, А. Яковлів та ін. Тому мета дослідження полягає в поглибленні історико-правових знань про укладення «Саксонського зерцала», вплив цього збірника на розвиток джерел права держав Центральної та Східної Європи в період з XIII по XVIII ст.
Результати досліджень. Вагомого значення набувають дослідження проблем середньовічного права. Значну увагу дослідника середньовічного права привертають германські правові збірники, насамперед «Саксонське зерцало» – найстарший правовий збірник Німеччини, укладений суддею (шеффеном) Ейке фон Репковим в 1220-1235 рр. «Саксонське зерцало» відображало специфічні форми феодальної земельної власності, структуру феодального суспільства, місцеві особливості адміністративного управління, судового процесу та ін., воно стало зразком для укладення правових збірників не лише в Німеччині, але й в інших країнах Європи. Завдяки побудові на судовій практиці земських судів Саксонії це видання дає уявлення про систему права, яка склалася у ХІІІ ст., воно є важливим джерелом для дослідження середньовічної історії права та суспільних відносин.
В епоху раннього середньовіччя в Європі відбувається становлення писемної традиції, починають складатися правила писемної мови, з’являються деякі нові (на відміну від епосу) жанри: миннезанг, шпрух і власне правові тексти – зерцала. Ще рано говорити про чіткий розподіл лексики залежно від стилю або від жанру, оскільки поняття, тер- міносистеми і традиція написання правових текстів тільки починає складатися. Термін «зерцало», нім. «Spiegel», позначав у середньовіччі «твір морально-релігійного, юридичного чи сатиричного характеру, найчастіше написаний прозою. Першими німецькими Зерцалами були збірники звичайного [феодального] права» [7, с. 121].
Місто Маґдебург як столиця Священної Римської імперії загалом пов’язане із «Саксонським зерцалом» та його автором Етке фон Репповим, який написав цей збірник звичаєвого права між 1220 та 1235 рр. у місцевості поблизу східного передгір’я Гарцу. Вочевидь, у маґдебурзькій школі Етке здобув духовну освіту, адже тут францисканці проводили свої лекції з основ наук. Зокрема, в самому збірнику звичаєвого права навіть відтворена промова
Фото Капча