Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір про матеріальну відповідальність

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
ВСТУП
1. Договір про матеріальну відповідальність
2. Вказівка
3. Комерційний лист
4. Пояснювальна записка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Ділова сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.
У сучасних умовах для підвищення ефективності документування операцій необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. 
Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарату керування, організацію і культуру праці управлінських працівників. Удоско-налення управління виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійно ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в цілому. 
Поняття «документ» є центральним, фундаментальним в понятійній системі документознавства. Воно відображає ознаки реально існуючих пред-метів, що служать об'єктами практичної діяльності по створенню, збиранню, аналітико-синтетичній обробці, зберіганню, пошуку, розповсюдженню і використанню документної інформації в суспільстві. 
Це поняття широко використовується у всіх сферах суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знання є одна або декілька версій його розуміння відповідно до специфіки тих об'єктів, яким додається статус документа. 
Таким чином, важливість документів як носіїв інформації, їх відповідного оформлення, забезпечення дієвості у житті людини зумовлює актуальність розгляду таких їх різновидів, як договір про майнову відповідальність, вказівка, комерційний лист і пояснювальна записка, оскільки ці документи зустрічаються у нашому житті повсякденно.
 
1. Договір про матеріальну відповідальність
 
Договір про матеріальну відповідальність - це документ, за яким одна сторона (матеріально відповідальна особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і зобов'язується дотримуватися встановлених правил приймання, зберігання, відпускання і обліку, а інша сторона (підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності) зобов'язується створити матеріально відповідальним особам сприятливі умови праці, що забезпечують схоронність зданих на зберігання матеріальних цінностей;
 Укладання договору про матеріальну відповідальність забезпечує відшкодування відповідальними особами вартості заподіяної шкоди. Договір має бути підписано при призначенні матеріально відповідальної особи на роботу.
 Обов'язкові реквізити догорову про матеріальну відповідальність:
–назва документа (заголовок);
–місце і дата укладання договору;
–назви сторін - посади, прізвища, імена і по батькові осіб, які укладають і підписують договір;
–зобов'язання матеріально відповідальної особи;
–зобов'язання підприємства або організації;
–термін дії договору;
–адреси сторін;
–підписи осіб, що укладають договір;
–печатка підприємства або організації.
 Договір про матеріальну відповідальність складають у двох примірниках, перший з яких зберігається у відділі управління персоналом підприємства або установи в особовій справі матеріально відповідальної особи, а другий передається безпосередньо працівникові, який підписав договір. Договори візуються юрисконсультом і головним бухгалтером організації.
Договір про майнову відповідальність
матеріально відповідальної особи
м. Рівне
«____» ______________ 20 __р. 
 
Підприємство ТзОВ «Рікос-3» в особі _______________________________
(посада)
________________________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
директора Власюк Валентини Вікторівни 
яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ________________________
(прізвище,
________________________________________________________________
ім 'я, по батькові)
що працює на посаді завідуючого складом згідно з наказом № 23 від 5 грудня 2011 з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
1. ______________________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
бере на себе відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому за інвентаризаційним описом складу № станом на «____» ______________ 20 __р., а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору. 
2. ______________________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
зобов'язується виконувати всі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою. 
3. У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей, наднормативного при-
родного зменшення або їх псування з його провини _______________________
(прізвище,
____________________________________________________________________
ім 'я, по батькові)
зобов'язаний відшкодувати ТзОВ «Рікос-3» вартість зіпсованих або тих, яких не вистачає, матеріальних цінностей. Вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає, стягується за чинними ринковими роздрібними цінами. 
4. Надлишки матеріальних цінностей, виявлених під час перевірки складу, зараховуються до доходу ТзОВ «Рікос-3».
5. Списання вартості бою, псування, лому та інших втрат матеріальних цінностей,  що  відбуваються  на  складі, допускається лише за відсутності вини 
____________________________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
і за умови оформлення цих втрат актами у встановленому порядку і в установлені терміни. 
6. ТзОВ «Рікос-3» зобов'язується створити _______________________________
(прізвище,
____________________________________________________________________
ім 'я, по батькові)
нормальні умови праці та виробничу обстановку, яка забезпечує збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на складі ТзОВ «Рікос-3».
7. Цей Договір діє протягом усього терміну роботи ____________________
(прізвище,
____________________________________________________________________
ім 'я, по батькові)
на посаді завідуючого складом ТзОВ «Рікос-3».
 
8. Адреси Сторін
 
________________________
Фото Капча