Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідно-експерементальна робота по вивченню ефективності застосування нетрадиційних типів уроків під час практики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1 Поняття і особливості нетрадиційних уроків
1.2 Класифікація нетрадиційних уроків в початковій школі
1.3 Характеристика нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання
ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИВЧЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТИПІВ УРОКІВ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ
2.1 Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями
2.2. Аналіз проведення експеременту щодо ефективності нетрадиційних типів уроків
2.3 Планування впровадження нестандартних уроків з трудового навчання в 3 класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. У період державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України “Про освіту», метою освіти є “всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня».
Урок трудового навчання – головний компонент процесу трудового виховання. Від творчої діяльності вчителя на уроках трудового навчання залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.
Важливе місце також має розвиток умінь і навичок учнів, що дозволить адаптувати їх до нових умов дорослого життя, а досягнення цієї мети можливе лише за умов широкого застосування у навчально-виховному процесі нестандартних уроків та оптимального вибору методів навчання на всіх етапах вивчення матеріалу, а особливо на етапі закріплення вивченого матеріалу. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання.
Проблема застосування нетрадиційних форм проведення занять з трудового навчання не нова для педагогіки, вона розроблялася Коберник О. [12], Пометун О. [23], Пироженко Л. [23] та іншими вченими. Зокрема, застосування новітніх технологій в процесі планування і проведення нестандартних уроків з трудового навчання розроблялася Симканич О. [27], Тхоржевским Д. А. [30], Галагузовою М. А. [6] Практичні аспекти проведення таких занять досліджені Ходій С. С., Герасько Н. П. [7], Мойсеюк Н. [20], Гурасовою А. М. [9], Сердюк І. [26], Садовською А. Л. [25] Окремі проблемні питання досліджуваної теми розкриті у працях Міщенко І. [19], Озерової В. М. [22], Бутрім В. [1].
Значна кількість досліджень з цієї проблеми свідчить про постійну актуальність її розробки, при цьому слід зазначити, що більша частина вказаних праць стсосується загальних питань впровадження і використання нетрадиційних уроків, тоді як проблема їх застосування у процесі викладання трудового навчання залишається досить нерозробленою, що і зумовлює актуальінсть проблеми дослідження.
Об'єкт дослідження – нетрадиційні уроки трудового навчання в початкових класах.
Предмет дослідження – зміст і засоби проведення нетрадиційних уроків трудового навчання з учнями 3 класі.
Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного проведення нетрадиційних уроків трудового навчання.
Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:
– окреслити поняття і особливості нетрадиційних уроків;
– проаналізувати підходи до класифікації нетрадиційних уроків в початковій школі;
– дати характеристику нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання;
– провести аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями;
– здійснити експеремент щодо перевірки ефективності нетрадиційних типів уроків;
– проаналізувати планування впровадження нестандартних уроків з трудового навчання в 3 класі.
Для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення нетрадиційного заняття з трудового навчання у 3 класі.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 47 сторінок.
 
І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 
1.1 Поняття і особливості нетрадиційних уроків
 
Останнім часом завдяки незгасаючій творчій ініціативі вчителів у шкільній практиці поширилися так звані нетрадиційні уроки. Їх різновидів розроблено дуже багато. Щоб встановити характерні риси нетрадиційних уроків, визначимо, а в чому ж полягає традиційність звичайного уроку. Як показує вивчення даного питання, традиційність звичайного уроку полягає перш за все у традиційності структури уроку. Кожен традиційний урок складається з елементів, які можна знайти якщо і не в усіх уроках, то принаймні, у більшості з них. Скажімо, у більшості типових уроків є організація учнів до роботи на уроці, перевірка домашнього завдання, мотивація, актуалізація опорних знань, організація вивчення нового матеріалу, закріплення й осмислення матеріалу, організація домашнього завдання.
Варіюючи тривалістю одного або декількох з цих елементів за рахунок інших та змінюючи їх порядок навіть незначною мірою, ми отримаємо різні
Фото Капча