Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження сутності, закономірностей становлення і перспектив розвитку соціального страхування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
«Дослідження сутності, закономірностей становлення і перспектив розвитку соціального страхування»
 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти становлення та розвитку системи соціального страхування в Україні
1.1. Історія становлення та сучасні тенденції системи соціального страхування в Україні
1.2. Сутність соціального срахування
1.3. Проблеми соціального страхування в Україні
Розділ ІІ. Практичні основи організації соціального страхування як способу захисту особи від втрат доходу
2.1. Організація соціального страхування та його види
2.2. Обов’язкове та добровільне соціальне страхування та особливості його здійснення
2.3. Соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Однією з нагальних потреб кожної людини, на нашу думку, є потреба у стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Особливо актуально дане питання зазвучало останнім часом. Жодна людина не може передбачити стан свого здоров’я чи матеріального благополуччя, тому що завжди є фактори від неї незалежні. Проте, є певні негаразди, з якими ми погодилися боротися разом як члени суспільства, громадяни держави, а не як окремі особи. Через політичну систему, тобто державу, громадяни налагоджують спільний захист від непередбачуваних життєвих ризиків, які важко долати самотужки. Це стосується хвороби, безробіття, старості, трудового каліцтва або професійного захворювання, інвалідності, втрати годувальника тощо. В усіх цих випадках ми розраховуємо на допомогу від програм соціального страхування, які спільно фінансуються платниками податків.
Трансформаційні процеси в середині держави, що відбуваються на даний час в Україні і ведуть за собою реформування всіх галузей соціальної сфери і обумовлюють актуальність обраної нами теми. На нашу думку корисним буде розглянути як соціальне страхування зароджувалось та розвивалось і яких змін воно, як спосіб захисту особи від втрат доходів потребує на даному етапі. Все більш очевидним є те, що для теперішньої ситуації в соціальному страхуванні притаманна недостатність фінансового забезпечення встановлених державою соціальних гарантій. Для забезпечення захисту населення, держава повинна насамперед у законодавчому порядку встановити основні соціальні гарантії, механізми їх реалізації, та функції надання соціальної підтримки.
Теоретичні та методологічні засади суті та природи соціального страхування розроблено представниками різних наукових шкіл, зокрема такими, як Ш. Бланкарт, С. Брю, Дж. Б’юкенен, Дж. К. Ван Хорн, Дж. Гелбрейт, Р. Маконнел, Р. Нордгауз, А. Пікок, Р. Піндайк, П. Самуельсон, Дж. Е. Стігліц. Практика організації соціального страхування в країнах з соціально-орієнтованою ринковою економікою детально висвітлена в працях відомих зарубіжних економістів: Т. Ганслі, Х. Ламперта.
Теоретичним та практичним аспектам організації соціального страхування присвячені роботи радянських (згодом – українських та російських) вчених Е. Вальяна, Н. Вигдорчика, К. Воблія, А. Манеса, В. Райхера, В. Базилевича, О. Василика, А. Гальчинського, В. Грушка, Е. Лібанової, Б. Надточого, В. Найдьонова, В. Новікова, С. Осадця, Т. Ротової, С. Саркісова, Г. Сулєйманової, Т. Федорової, В. Фильєва.
Об’єктом нашого дослідження є соціальне страхування в Україні.
Предметом – практичні основи організації соціального страхування як способу захисту особи від втрат доходу.
Метою роботи є дослідження сутності, закономірностей становлення і перспектив розвитку соціального страхування як одного з основних видів державних соціальних гарантій населенню та визначення технологічних аспектів даної системи дій.
Мета досягається вирішенням наступних завдань:
  • дослідити історію становлення соціального страхування в Україні;
  • дослідити сучасні тенденції соціального страхування в Україні;
  • визначити проблеми соціального страхування;
  • дослідити форми та методи організації соціального страхування в Україні та представити їх аналіз у формі методичного посібника для майбутніх фахівців соціальної сфери.
Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: аналіз, систематизація та узагальнення літературних джерел,.
Структура роботи зумовлюється метою та завданнями дослідження. Робота складається з двох розділів. Перший розділ містить дані про теоретичні аспекти становлення та розвитку системи соціального страхування в Україні. В другому розділі викладені практичні основи організації соціального страхування як способу захисту особи від втрат доходу. Робота викладена на 37 сторінках.
 
Розділ І. Теоретичні аспекти становлення та розвитку системи соціального страхування в Україні
 
1.1. Історія становлення та сучасні тенденції системи соціального страхування в Україні
 
Соціальне страхування – це встановлена державою система прав щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам у разі настання хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від громадянина причин, старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових коштів, що формуються шляхом сплати страхових внесків працедавцями та найманими працівниками, а також бюджетних асигнувань у випадках, визначених законодавством.
Соціальне страхування можна собі уявити як соціальну систему, що має на меті створення загальнонаціональної організації взаємодопомоги обов'язкового характеру, яка зможе діяти з найвищою ефективністю лише у тому разі, якщо вона буде всеосяжною з точки зору охоплення нею населення, так і з погляду покриття ризиків. Кінцева мета полягає в реалізації плану, який захищав би всю сукупність факторів нестабільності. Тобто всеосяжність та універсальність є одним із способів символічного стирання класових відмінностей у сфері соціального простору. Отже засновником соціального страхування завжди є національна солідарність, а основним її принципом є страхування. На державному рівні соціальне страхування виступає
Фото Капча