Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8–9 класів засобами інформаційних технологій

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
 
ЦІДИЛО Іван Миколайович
 
УДК 371.3:004.4
 
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 8–9 КЛАСІВ 
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
13.00.02 – теорія та методика трудового навчання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2006
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Терещук Григорій Васильович,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук, директор; кандидат педагогічних наук, професор Дмитренко Петро Васильович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, проректор з науково-методичної роботи.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра професійної педагогіки і трудової підготовки, м. Рівне, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться „13” червня 2006 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.05 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми дослідження. XXI століття ставить перед людством вимогу інтенсифікації інформаційного прогресу, що впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства. Відбувається, зокрема, перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій, які значною мірою базуються не на матеріальній, а на інтелектуальній власності і знанні виробництва, визначаються рівнем розвитку освіти в країні, станом наукового потенціалу нації. Індивідуальний розвиток кожної особистості стає, з одного боку, основним показником прогресу, а з другого – головною передумовою подальшого вирішення нагальних проблем суспільства.
Нині назріла проблема переорієнтації підготовки школярів до трудової діяльності від уніфікованого, усередненого підходу до індивідуалізованої організації всієї системи освіти, передусім освітньої галузі “Технологія” і шкільного предмету “Трудове навчання”. Потрібно подолати традиційну методику трудового навчання, що склалась упродовж останніх десятиліть і часто призводила до нівелювання здібностей, задатків та інших індивідуальних особливостей учнів.
Прогалини в індивідуалізації процесу навчання негативно відображаються на вирішенні завдань підготовки учнів до життя і праці в умовах ринкових відносин. Потрібно озброювати школярів вміннями безперервного самостійного набуття і поповнення своїх знань, підвищення їх дієвості щодо вирішення практичних завдань життєдіяльності людини та суспільства, вироблення установки на активний трудовий спосіб життя. Разом із цим кожний віковий період характеризується відмінностями, які необхідно враховувати в навчальному процесі. В учнів 8–9 класів зароджується гіпотетичне і дедуктивне мислення, здатність до абстрагування. Це зумовлює їх зацікавленість у диференціації навчання, створенні профільних класів, виокремленні напрямків трудової підготовки.
Розглянуті аспекти обумовлюють актуальність проблеми індивідуального підходу в трудовому навчанні, що оптимально забезпечував би формування трудових практичних умінь школярів.
Результати досліджень індивідуальних відмінностей у розумових здібностях учнів розкриті в роботах З. Калмикової, В. Крутецького, Н. Менчинської й інших вчених; відмінностей у навчальних вміннях – Ю. Бабанського, І. Унт, А. Усової, Л. Шмелькової; індивідуалізації навчальної діяльності молодших школярів – М. Анцибор, Л. Захарової, Г. Коберника, Л. Коваль, А. Латохіної, Х. Сікки; оптимального поєднання індивідуальної та фронтальної форм роботи – А. Боднар, В. Вихрущ, Л. Книш; індивідуального підходу до відстаючих школярів – М. Гаспарян; зарубіжного досвіду індивідуалізації навчання в середній школі – С. Канатової, Є. Ков’язіної, О. Рибак, А. Ходцевої.
Розробці теоретичних і практичних проблем індивідуального підходу з метою розвитку технічних здібностей молоді присвячені роботи науковців-педагогів А. Бударного, І. Волощука, В. Сидоренка, Г. Терещука та ін.
Інформаційна революція, що відбувається в усьому світі, спирається насамперед на розвиток комп’ютерних технологій. Інтеграція України з єдиним світовим простором, приєднання до Болонської декларації диктує необхідність використання високотехнологічних інформаційних засобів навчання.
Розробка та впровадження комп’ютерних технологій і засобів навчання проводиться тривалий час, проте остаточно не розв’язане питання забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, педагогічними програмними засобами. Комп’ютерна техніка все активніше застосовується під час вивчення шкільних предметів, а комп’ютер стає важливим засобом індивідуалізації навчання.
Проблема комп’ютеризації освіти, використання персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) у процесі навчання, дидактичні функції комп’ютера, розробка програмного забезпечення, психолого-педагогічні особливості комп’ютерного навчання достатньо розкриті в роботах багатьох вчених (О. Бахтина, Ю. Брановский, В. Гершунський, М. Головань, М. Жалдак, І. Мархель, Є. Машбиць, Н. Морзе та ін.). Використання комп’ютерної техніки в трудовому та професійному навчанні показано в дослідженнях В. Горського, Р. Гуревича, М. Кадемії, Н. Красовської, Т. Окунєвої, І. Петрицина, Г. Рубіної, Б. Яскули та ін. У межах цього напрямку вивчення питання використання комп’ютера як засобу реалізації принципу індивідуалізації навчання є дуже своєчасним та актуальним.
Проблема здійснення індивідуального підходу та використання комп’ютера в процесі трудового навчання школярів постійно перебувають у полі зору вчених і значною мірою висвітлені в педагогічних дослідженнях. Однак спеціальних досліджень, що поєднують ці два аспекти і присвячені пошуку можливостей реалізації індивідуального підходу до учнів у процесі трудового навчання з використанням комп’ютерної
Фото Капча