Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОШАНИ” НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ім. Г. М. ВИСОЦЬКОГО
 
Коваль Ірина Михайлівна
 
УДК 630*425: 630*561. 24
 
Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу
 
06. 03. 03 – лісознавство і лісівництво
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Харків-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському ордена “Знак Пошани“ науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ворон Володимир Пантелеймонович, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії екології ландшафтів та агро-лісомеліорації.
Офіційні опоненти:
Доктор сільськогосподарських наук, професор Остапенко Борис Федорович, Харківський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри лісівництва.
Кандидат сільськогосподарських наук, Мазепа Василь Григорович, Український державний лісотехнічний університет Міністерства освіти України, доцент кафедри лісівництва
Провідна установа
Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра лісівництва навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, м. Київ
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена “Знак Пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Проблема аеротехногенного пошкодження лісових екосистем дуже важлива, особливо для України, яка має потужний промисловий потенціал. Вивчення впливу атмосферного забруднення на соснові ліси провадиться тривалий час, проте реакція лісових деревостанів в умовах зменшення забруднення мало досліджена. Хоча факти негативного впливу посух та недостатнього зволоження на стан та радіальний приріст Pinus sylvestris L. в умовах атмосферного забруднення відомі, роль спільного впливу повітряного забруднення та клімату на ці показники залишається мало вивченою.
У зв’язку з цим ретроспективний аналіз радіального приросту насаджень та стану лісових екосистем з урахуванням техногенного навантаження та погодних умов є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалися в лабораторії екології Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації в рамках держбюджетних тем: № 11 “Розробити методику діагностики та провести комплексне зонування пошкодження лісів України техногенним забрудненням як основи для ведення лісового госпо-
дарства” (1996-1998 рр., № державної реєстрації 0196U100526) ; № 4 “Дослідити антропогенну трансформацію лісів зелених зон України і розробити заходи щодо поліпшення їх стану та посилення екологічних функцій” (1999-2001 рр., № державної реєстрації 0197U001796).
Мета і завдання досліджень. Метою роботи було вивчення динаміки стану насаджень і радіального приросту дерев сосни звичайної під впливом аеротехногенних та кліматичних чинників у лісовій та степовій зонах України.
Завдання досліджень:
- простежити динаміку санітарного стану соснових деревостанів у Волинському Поліссі та Східному Степу під впливом повітряного забруднення різної інтенсивності;
дослідити динаміку радіального приросту сосни в Поліссі та Степу дендрохронологічними методами;
- вивчити особливості динаміки приросту ранньої та пізньої деревини сосни;
виявити зв’язки характеристик радіального приросту з інтенсивністю
аеротехногенного забруднення та кліматичними показниками.
Об’єкт досліджень – динаміка радіального приросту та санітарного стану соснових насаджень в умовах аеротехногенного забруднення.
Предмет досліджень – соснові деревостани, що перебувають під впливом викидів Рівненського відкритого акціонерного товариства (РВАТ) “Азот” у Поліссі та Лисичансько-Рубіжансько-Сєверодонецької промагломерації (ЛРСПА) у Степу.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні виявлено зв’язки динаміки радіального приросту та санітарного стану соснових насаджень в умовах зниження техногенного навантаження. Розроблено регресійні моделі залежності індексів санітарного стану P. sylvestris від відстані до джерел забруднення.
Для насаджень Полісся та Степу доведено залежність зміни радіального при-
росту сосни від аеротехногенного забруднення та кліматичних показників. Проведено апробацію методики обробки даних радіального приросту сосни за пакетом програм Міжнародного банку даних деревних кілець (ITRDB). Отримано регресійні моделі залежностей між радіальним приростом сосни та показниками забруднення для деревостанів Волинського Полісся.
Практичне значення одержаних результатів. Апробовано методику дендрохронологічних досліджень, придатну для екологічного моніторингу II рівня з метою діагностики пошкодження деревостанів промисловими викидами в помірній зоні.
Отримані результати досліджень доцільно використовувати також для:
1) встановлення причинно-наслідкових зв’язків при діагностиці стану лісових екосистем під впливом повітряного забруднення;
2) створення прогнозних моделей змін радіального приросту дерев сосни звичайної, що зазнають впливу повітряного забруднення;
3) розробки нормативів антропогенних навантажень на ліси.
Особистий внесок здобувача полягає у постановці задач, розробці теоретичних положень дисертації, деталізації методик досліджень динаміки радіального приросту та санітарного стану соснових деревостанів під впливом повітряного
забруднення в умовах лісової та степової зон, збиранні даних та їх аналізі.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації представлено на науково-практичній конференції молодих вчених і фахівців “Актуальні питання ботаніки і екології” (Харків, 1996), IV Міжнародній конференції
“Франція і Україна. Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 1997) ; міжнародних науково-практичних конференціях “Экология и молодежь. Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды”, (Гомель, Білорусь, 1998) і “Региональные проблемы прикладной экологии” (Бєлгород, Росія, 1998), міжнародній конференції молодих вчених “Лес, наука
Фото Капча