Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збитками від недоотримання приплоду та плановою вигодою від запліднення корів обох груп представлена у Таблиці 4.

Таблиця 4
Економічні збитки від недоотримання приплоду
 
Таким чином, різниця між збитками та плановою вигодою в дослідній групі була на 16% більша, ніж у контрольній. 
Економічний ефект на 1 гривню витрат на виробництво одного теляти вираховували по формулі: Ее=Вп:Гв, де:
Вп – вартість приплоду
Гв – грошові витрати на запліднення однієї корови
Так, у дослідній групі він склав 900:197= 4,57 грн., 
контрольній – 900:335=2,68 грн.
Економічні збитки від недоотримання молока вираховували, враховуючи той факт, що за кожен день неплідності на кожні 1000 кг молока втрачається 3 літри молока. Так, умовно при надої 3000 кг і ринковій ціні молока 10 грн. за літр в день недотримується 30 грн. 
Так, кількість днів неплідності 5 незапліднених корів дослідної групи в середньому 686 днів, і збиток від недоотримання молока склав 20580 грн. В контрольній групі середня тривалість перегулів 7 незапліднених корів була 982 дні, і збитки від недоотримання молока склали 29460 грн. 
Отже, разом економічні збитки від недотримання телят і молока у дослідній групі склали 25080 грн., в контрольній – 35760 грн., що майже на 30% більше.
 
Висновки і перспективи подальших досліджень.
 
 1. Електрометричний метод діагностики статевої охоти у корів більш ефективний у порівнянні із візуально-клінічним. При застосуванні електрометричного методу після першого та другого осіменіння запліднилося 72,2% корів, а візуально-клінічного – 61%. 
 2. Грошові витрати на осіменіння запліднених корів дослідної групи склали 5516 грн., контрольної – 9715 грн. Економічні збитки від недоотримання телят і молока в дослідній групі – 4500 грн. та 20580 грн., відповідно, контрольній – 6300 грн. та 29460 грн. Економічний ефект на 1 гривню витрат на виробництво одного теляти у дослідній групі склав 4,57 грн., контрольній 2,68 грн.
 3. Пошук та застосування ефективних методів діагностики статевої охоти у корів в господарствах є актуальним. 
 
Список використаних джерел:
 
 1. Вареников М. В. Управление воспроизводством в молочном животноводстве. / М. В. Вареников, А. М. Чомаев, А. Е. Оборин // Методические рекомендации для ветеринарных специалистов. (издание 2-е, дополненное и переработанное). – Москва, 2014. – 66 с.
 2. Никулин Н. Д. Синхронизация полового цикла коров – «за и против». / Н. Д. Никулин // Нивы Зауралья №2 – 2015. – С. 56-59.
 3. Senger P. L. The Estrus Detection Problem: New Concepts, Technologies, and Possibilities / P. L. Senger // Journal of Dairy Science. – V 77. – I. 9. – September 1994. – P. 2745-2753
 4. Lyimo Z.C. Relationship among estradiol, cortisol and intensity of estrous behavior in dairy cattle / M. Nielen, W. Ouweltjes, T. A. M. Kruip // Theriogenology. – V 53. – I. 9. – June, 2000. – P. 1783-1795
 5. Рекомендации по освоению методов искусственного осеменения коров (в помощь фермерам) – Под ред. М. Р. Сахимова. – Душанбе, 2008. – 28 с. 
 6. Харута Г. Г. Методичні рекомендації з вибору оптимального часу осіменіння та прогнозування заплідненості високопродуктивних корів. / 
 7. Г. Г. Харута, В. В. Лотоцький – Біла Церква, 2004. – 34 с.
 8. Roelofs J.B. Pedometer readings for estrous detection and as predictor for time of ovulation in dairy cattle / J.B. Roelofs, F. J. C. M. van Eerdenburg, N. M. Soede  // Theriogenology. – V 64. – I. 8. – November, 2005. – P. 1690-1703
 9. Панасова Т.Г. Ефективність рефлексологічного методу виявлення статевої охоти у телиць/ Т. Г. Панасова. // Актуальні проблеми ветеринарної хірургії та акушерства. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції. – Полтава, 2015. – С. 38-40.
 10. Бугров А. Д. Выявление и выборка коров и телок в охоте: методические рекомендации / А. Д. Бугров – Х.: Институт животноводства НААН, 2013. – 115 с. 
 11. Rorie R. W. Application of electronic estrus detection technologies to reproductive management of cattle / R. W. Rorie, T. R. Bilby, T. D. Lester // Theriogenology. – V 57. – I. 1. – 2002. – P. 137-148.
 12. Лотоцький В. В. Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів: Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». Київ, 2008. – 22 с.
 13. Vareny`kov M. V. Upravleny`e vosproy`zvodstvom v molochnom zhy`votnovodstve. / M. V. Vareny`kov, A. M. Chomaev, A. E. Obory`n // Metody`chesky`e rekomendacy`y` dlya vetery`narnыx specy`aly`stov. (y`zdany`e 2-e, dopolnennoe y` pererabotannoe). – Moskva, 2014. – 66 s.
 14. Ny`kuly`n N. D. Sy`nxrony`zacy`ya polovogo cy`kla korov – «za y` proty`v». / N. D. Ny`kuly`n // Ny`vy Zaural`ya №2 – 2015. – S. 56-59.
 15. Senger P. L. The Estrus Detection Problem: New Concepts, Technologies, and Possibilities / P. L. Senger // Journal of Dairy Science. – V 77. – I. 9. – September 1994. – P. 2745-2753
 16. Lyimo Z.C. Relationship among estradiol, cortisol and intensity of estrous behavior in dairy cattle / M. Nielen, W. Ouweltjes, T. A. M. Kruip // Theriogenology. – V 53. – I. 9. – June, 2000. – P. 1783-1795
 17. Rekomendacy`y` po osvoeny`yu metodov y`skusstvennogo osemeneny`ya korov (v pomoshh` fermeram) – Pod red. M. R. Saxy`mova. – Dushanbe,
Фото Капча