Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
ГЕРАСИМОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
УДК 339. 15
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Київського університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: Доктор економічних наук, професор Євтушевський Володимир Андрійович Київський університет імені Тараса Шевченка. 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ніколенко Юрій Васильович, завідувач кафедри економічної теорії Академії муніципального управління кандидат економічних наук, доцент Кобзар Надія Іванівна, завідувач кафедри економіки та права Придніпровської академії будівництва та архітектури.
Провідна установа: Національний аграрний університет, кафедра економічної теорії.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Входження економіки України в період трансформаційних перетворень ринкового характеру характеризувалось надзвичайно складним екологічним становищем, породженим неефективним матеріало- та енергоємким виробництвом, екстенсивним сільським господарством, катастрофою на Чорнобильській АЕС, відсутністю оптимальної управлінської структури природоохорони. Все це зумовило нераціональне використання природних ресурсів, зростання техногенно-екологічного навантаження на довкілля, неоптимальне розміщення продуктивних сил. В умовах перехідної економіки ситуація ще більше ускладнюється. З одного боку, спад виробництва, інфляційні процеси обмежують можливості держави, відомств і підприємств у розв”язанні екологічних проблем. А з другого, перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової системи характеризується рядом особливостей, без врахування яких не можливо здійснити екологізацію виробництва.
Роздержавлення і приватизація перетворюють відносини власності і поступово народжують господаря, який має турбуватися не лише про розвиток виробництва, але й про його екологізацію. Разом з тим, економічні свободи, гонитва за прибутком неминуче ведуть до нехтування екологічних проблем. За цих умов необхідно активізувати роль держави у здійсненні екологізації суспільного відтворення. Вона має забезпечити ефективне регулювання природокористування та природоохоронної діяльності з метою оптимізації використання природних ресурсів та проведення рекультиваційних заходів. Отже, економіка перехідного періоду дуже суперечлива. Перш за все, долається надмірне одержавлення економіки, створюється ринкове середовище. Але оскільки ринкова система лише формується і ринковий механізм ще не діє в повну силу, то за цих умов держава виступає і головним знаряддям реформування економіки, а значить, і здійснення природоохоронної політики. Проте й за цих умов держава використовує, головним чином не адміністративні, як це було за командно-адміністративної системи, а перш за все, економічні методи, такі, наприклад, як пільгове кредитування та оподаткування при здійсненні природоохоронних заходів власними силами та коштами суб”єктів господарювання. Водночас відбувається формування ринкового механізму, роль якого у екологізації суспільного відтворення зростає. Ринковий механізм стимулює застосування ресурсозберігаючої технології, зменшення матеріало – та енергомісткості, що забезпечує раціональне використання природних ресурсів. Поступово все ширше використовується платність за природні ресурси, платежі і штрафи за порушення довкілля, розвиток підприємництва в екологічній сфері, екологічне кредитування та страхування і т. і.
Тому проблема екологізації суспільного відтворення в умовах перехідної економіки є надзвичайно актуальною і вимагає теоретичного аналізу та розробки практичних рекомендацій по удосконаленню регулювання еколого-економічних взаємозв”язків. Аналіз вітчизняного та зарубіжного наукового надбання з даної проблеми показує, що зроблено досить багато, але багато питань лишається вирішувати.
Над проблемами екологізації господарських процесів плідно працює багато українських науковців. Значний вклад в розвиток теорії еколого-економічних відносин внесли такі відомі вчені: Балацький О. Ф. ; Борщевський П. П. ; Буркінський Б. В. ‚ Волошин В. В. ; Данилишин Б. М. ; Дорогунцов С. І. ; Лебединський Ю. П. ; Мельник Л. Г. ; Міщенко В. С. ; Паламарчук В. О. ; Веклич О. П. ; Руснак П. П. ; Сахаєв В. Г. ; Степанов В. М. ; Трегобчук В. М. ; Туниця Ю. Ю. ; Христенко С. І. ; Федорищева А. М. ; Чухно А. А. ; Шевчук В. Я. та інші дослідники.
Незважаючи на глибину і різнобічність праць вищевказаних авторів та інших дослідників, роботу багаточисельних наукових установ, відчувається нестача досліджень проблем екологізації з точки зору економічної теорії. Майже немає теоретичних праць щодо ролі природних факторів суспільного відтворення з урахуванням теорії граничної корисності і впливу попиту та пропонування на природокористування та природоохорону. Не систематизовані особливості процесів використання та відтворення природних ресурсів в умовах перехідної економіки. Проблеми формування в Україні засад сталого розвитку розглядаються переважно на рівні окремих статей та тез. Відсутні роботи щодо комплексного вдосконалення організаційно-економічного механізму природокористування в сучасних умовах. Актуальність даних проблем та їх недостатнє опрацювання в сучасній економічній літературі зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв”язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота готувалась у відповідності з темою, яку розробляє кафедра теоретичної та прикладної економіки Києвського університету імені Тараса Шевченка: “Пріоритети структурних зрушень в економіці України та їх інвестиційне забезпечення” (№ д/р 0198U003629).
Мета і основні завдання дослідження. Основною метою дослідження є розвиток теоретичних і методологічних положень стосовно можливостей екологізації суспільного відтворення в умовах перехідної економіки та розробка основних напрямів вдосконалення організаційно-економічного механізму природоохорони на макроекономічному та мікроекономічному рівнях в сучасних умовах.
Відповідно до мети дослідження дисертантка поставила перед собою розв”язання таких основних задач:
-визначити соціально-економічну суть природних факторів суспільного відтворення
Фото Капча