Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ НАЯВНИХ ВИЗНАЧЕНЬ
 
Г. В. КОЗАЧЕНКО
Т. М. АДАМЕНКО
 
Анотація. В економічній безпекології поки ще остаточно не сформувалися базові поняття, тобто не завершено створення відповідного понятійно-категорійного апарату. Метою статті є критичний аналіз наявних тлумачень феномена економічної безпеки підприємства. У статті проаналізовано з використанням імперативних понять кожного підходу наявні тлумачення сутності економічної безпеки підприємства (захисний, діяльнісний, ресурсно-функціональний і гармонізаційний). Результати проведеного аналізу тлумачень феномена економічної безпеки підприємства дозволяють констатувати відсутність вичерпного, теоретично та методологічно бездоганного визначення, що зумовлено відсутністю фундаменту дослідження, який становлять природа феномена економічної безпеки підприємства (відповідь на запитання «що це?») та природа підприємства. Якщо природа підприємства пояснюється у межах кількох теорій (класична та неокласична, теорія систем, інституціоналізм, еволюційна теорія), то природу феномена економічної безпеки підприємства (відповідь на запитання ««що це?») ще потрібно дослідити.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, сутність, визначення, аналіз, підхід, імперативне поняття.
Економічна безпека є найважливішою умовою діяльності сучасного підприємства. Цю тезу сьогодні всі сприймають однозначно. Дослідженню економічної безпеки (держави, регіону, підприємства) останніми роками приділяється значна увага. Накопичених знань щодо економічної безпеки сьогодні вже достатньо для того, щоб почала формуватися нова галузь науки – економічна безпекологія, що є окремим напрямом науки безпекології, яку В. А. Рач із позицій тринітарної цілісності та сприйняття соціально-економічної реальності як неструктурної та позаструктурної системи визначив як науку про безпеку, яка вивчає її сутність, причини, форми вияву та роль у житті людей [23]. Тоді економічну безпеко- логію можна позначити як науку, що вивчає її сутність, причини, форми вияву, об’єкти та подальший розвиток в економіці держави, регіону, підприємства.
Економічна безпекологія підприємства базується на сукупності теоретичних положень, які становлять її теоретичний базис. Проте в економічній безпекології й досі остаточно не сформувалися базові поняття, тобто створення відповідного понятійно-категорійного апарату не завершено, так само, як потребують доопрацювання структурно-функціональні зв’язки базових понять.
Головним базовим поняттям економічної безпекології підприємства є поняття «економічна безпека підприємства». Сьогодні визначенню змісту цього поняття присвячено багато наукових публікацій, але, як зауважив Г А. Атаманов, практично всі вони «страждають одним і тим же недоліком: у них відсутні більш-менш логічні та чіткі визначення досліджуваного феномену» [3], тобто феномену економічної безпеки підприємства. Зазначене гальмує розвиток прикладної економічної без- пекології. Більш того, сьогодні спостерігається невідповідність постулатів і категорій теоретичних конструкцій економічної безпеко- логії щодо забезпечення економічної безпеки підприємства реальній практиці безпекозабез- печувальної діяльності вітчизняних підприємств.
Метою статті є критичний аналіз наявних тлумачень феномена економічної безпеки підприємства.
Сьогодні відбуваються суттєві зміни в економічній безпекології, які ведуть до необхідності визначення уявлень щодо сфер та напрямів дослідження, щодо інтерпретації та застосування нових та наявних знань.
У сучасній економічній безпекології є декілька підходів до розуміння сутності економічної безпеки підприємства (захисний, ді- яльністний, стійкісний, еволюційний, процес- ний, ресурсно-функціональний, конкурентний та гармонізаційний). Одні підходи лише формуються, а інші (захисний, діяльністний, ресурсно-функціональний, гармонізаційний) уже мають міцні позиції в економічній без- пекології підприємства. Л. Є. Шульженко зауважила, що підходи до розуміння поняття «економічна безпека підприємства» не конкурують між собою й історично не змінюють один одного – кожен із них поєднав погляди певного походження на економічну безпеку підприємства, внаслідок чого кожному з підходів властиві свої достоїнства і обмеження [28, с. 66]. Відсутність конкуренції підходів до розуміння поняття «економічна безпека підприємства», можливо, пов’язана з тим, що в кожному з цих підходів до розуміння сутності економічної безпеки підприємства є імперативне поняття, тобто поняття, яке є фундаментом формування понятійно-категоріального апарату підходу.
Імперативне поняття підходу до розуміння сутності економічної безпеки підприємства є вихідним для інших понять у межах конкретного підходу, які доповнюють його, повніше розкривають його зміст і уточнюють призначення. У захисному підході імперативним є поняття «загроза», у ресурсно-функціональному – поняття «ефективність використання ресурсів», у гармонізаційному – «інтерес підприємства», у конкурентному – «конкурентоспроможність». Здавалося б, розуміння сутності економічної безпеки підприємства за кожним із підходів має ґрунтуватися на його імперативному понятті. Проте, незважаючи на наявність у визначеннях сутності економічної безпеки підприємства імперативного поняття кожного з підходів, це далеко не так. Є підстави стверджувати, що неявність вияву імперативного поняття кожного з підходів пов’язана з їх змістовою невизначеністю. Наприклад, імперативне у захисному підході поняття «загроза» пояснюють через поняття «небезпека», пояснення якого практично не надається (загроза – найконкретніша і безпосередня форма небезпеки або сукупність умов і чинників, що створюють небезпеку інтересам громадян, суспільства й держави, а також національним цінностям і національному способу життя [20, с. 10]), через компліментарність поняття «загроза» (за М. Гацко, загроза містить дві компоненти: намір і можливість нанести збиток інтересам безпеки [8, с. 26]).
Іншим імперативом захисного підходу у тлумаченні економічної безпеки підприємства є поняття «захищеність» (підприємства, його діяльності та інтересів). Використання імперативного поняття «захищеність» спостерігається у публікаціях із економічної безпеки підприємства на початку поточного століття, тобто коли теоретичний базис безпекознавства почав формуватися. З використанням цього імперативу економічна безпека підприємства розглядається як:
 • стан захищеності його життєво важливих інтересів від реальних і потенційних джерел небезпеки або економічних загроз» [27, с. 138];
 • захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих або непрямих загроз [4];
 • захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не відбиваються негативно на їх діяльності [15, с. 56];
 • його захищеність від негативного впливу сукупності соціальних, економічних, екологічних, правових і силових внутрішніх і зовнішніх факторів [13, с. 6].
І. Б. Хома вважає, що стосовно підприємства як імперативне має використовуватися не поняття «захищеність», а поняття «економічна захищеність». На її думку, саме економічна безпека продукує економічну захищеність як невід’ємний складовий елемент, причому незалежний, а економічна захищеність є одним із видів захищеності сучасного підприємства [26, с. 21].
Дійсно, захищеність (діяльності підприємства, його потенціалу та інтересів тощо) або економічна захищеність є результатом забезпечення економічної безпеки або результатом функціонування системи економічної безпеки підприємства. Взагалі захищеність можна вважати характеристикою результатів безпе- козабезпечувальної діяльності підприємства (або результатів функціонування системи економічної безпеки підприємства). Але навряд чи доцільно пояснювати поняття (економічна безпека) через результат практичних дій (захищеність). Ми поділяємо думку Г. А. Атаманова, який вважає тлумачення економічної безпеки підприємства з використанням поняття «захищеність» неповноцінним, оскільки з аналізу повністю виключені об’єкт, безпеку якого необхідно забезпечити, тобто захистити, джерела небезпеки, а увагу зосереджено на результатах захисту, тобто захищеності [2].
Спроба пояснити феномен економічної безпеки підприємства з використанням характеристики результатів безпекозабезпечувальної діяльності підприємства не єдина. Існують й інші спроби пояснити феномен економічної безпеки підприємства з використанням певних характеристик, наприклад, здатності. Як зауважила Л. Є. Шульженко, у трактуванні поняття «захищеність» ключова позиція належить поняттю «здатність», що стосовно економічної безпеки підприємства потрібно докладніше розглянути [28, с. 67]. Так, Д П. Пілова визначила економічну безпеку підприємства як його здатність чинити опір сукупному впливу загроз макро- та мікросередовищ із метою досягнення своєї стратегічної мети в усіх видах діяльності [21, с. 6].
У діяльнісному підході до пояснення економічної безпеки підприємства імперативним є поняття «стан підприємства», який є результатом взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища. Економічна безпека підприємства у межах діяльнісного підходу розглядається як:
 • його стан, який сприяє економічному розвитку і стабільності діяльності підприємства, здатність своєчасно, адекватно й без значних втрат реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої ситуації та негативний вплив де- стабілізувальних чинників [10, с. 31];
 • такий його стан, у якому життєво важливі компоненти структури та діяльності характеризуються високим ступенем захищеності від небажаних змін. Іншими варіантами визначення сутності економічної безпеки підприємства через його стан є відсутність небезпек або загроз, можливість нейтралізувати загрози або подолати наслідки їх реалізації тощо [25, с. 213];
 • його стан, при якому відбувається ефективне функціонування через визначення, забезпечення і захищеність функціональних складових і здатність протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам [5, с. 6];
 • його стан, який характеризується збалансованістю і стійкістю до негативного впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати на основі власних економічних інтересів свій сталий і ефективний розвиток [9, с. 66];
 • його стан, при якому економічні параметри дозволяють зберегти головні властивості: рівновагу і стійкість при мінімізації загроз [22, с. 11];
 • стан, при якому стратегічний потенціал фірми не знаходить поблизу границь адаптив- ності, а погроза втрати економічної безпеки наростає в міру наближення ступеня адаптив- ності стратегічного потенціалу до граничної зони» [7, с. 197].
Пояснення феномена економічної безпеки підприємства у межах ресурсно-функціонального підходу спираються на ефективність використання ресурсів підприємства. Проте часто спостерігається поєднання ресурсно- функціонального та діяльнісного підходів, у межах яких економічна безпека підприємства підходу розглядається як:
 • стан, коли при максимально ефективному використанні ресурсів досягається уникнення, послаблення або локалізація небезпеки, і таким чином реалізується мета діяльності в умовах конкурентного середовища за допомогою методів сучасного менеджменту [30, с. 3];
 • стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому [20, с. 138];
 • стан ефективного використання ресурсів підприємства та наявних ринкових можливостей, що дозволяє попереджати зовнішні та внутрішні загрози, забезпечує життєздатність і стабільний розвиток на ринку відповідно до вибраної місії [11, с. 12];
 • такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технологій, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) [1, с. 99];
 • стан оптимального для конкретного підприємства рівня використання його економічного потенціалу [14, с. 8].
Імперативне у гармонізаційному підході поняття «інтерес підприємства» пояснюють як його взаємодію із суб’єктами зовнішнього середовища, здійснювану постійно або протягом певного проміжку часу, примусово або на вибір підприємства, результати якого забезпечують одержання прибутку [16, с. 87]. Тоді економічна безпека підприємства розглядається як міра гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних із ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства [16, с. 87]. Проте у подальшому гармо- нізаційний підхід розвивався дуже повільно, внаслідок чого дотепер не зрозуміло, як визначити інтереси підприємства, як їх ідентифікувати та відрізнити від інтересів його працівників, як гармонізувати з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища.
Отже, результати оглядового аналізу пояснень сутності економічної безпеки підприємства у межах різних підходів свідчать про їх значущу розбіжність. Окремі визначення вже укорінилися і сприймаються за замовчуванням, що можуть слугувати вихідною позицією дослідження проблематики економічної безпеки підприємства. Проте не можна не побачити неповноту та необґрунтованість деяких із них, про що свідчать наявність запитань щодо визначення (тобто визначення не є вичерпним) і складність спирання на них у спробах організації безпекозабезпечувальної діяльності підприємства.
Навіть за результатами проведеного стислого аналізу тлумачень феномена економічної безпеки підприємства можна констатувати відсутність вичерпного, теоретично та методологічно бездоганного визначення. Практично всім тлумаченням властива незавершеність, певна поверхневість і навіть декларативність, що, на нашу думку, можна пояснити різною мірою розробленості наявних підходів (захисний, діяльнісний, ресурсний, гармонізаційний, конкурентний тощо), розвитку та придатністю до практичного використання. Проте є ще й чинники, вплив яких і зумовлює наявний стан із тлумаченням феномена економічної безпеки підприємства. Таким чинником є відсутність фундаменту дослідження, який становлять природа феномена економічної безпеки підприємства (відповідь на запитання «що це?») та природа підприємства.
Незважаючи на наявність об’єкта економічної безпеки – підприємство, він залишається у тіні і сприймається як загальновідомий факт. Але саме відсутність уваги до сприйняття підприємства не дозволяє глибоко розтлумачити поняття «економічна безпека підприємства» надати відповідь запитання «що це?»
Практично чи не вперше спроба надати відповідь на запитання «що це?» стосовно економічної безпеки підприємства зустрічається в публікаціях Л. Є. Шульженко. На її думку, надати відповідь на запитання «що це?» стосовно економічної безпеки підприємства означає визначення статусу цього поняття. Саме статус поняття відповідає стосовно об’єкта вивчення на запитання «що це?» і завдяки цьому задає той ракурс його дослідження (аналізу тощо), який дозволяє отримати сутнісну характеристику об’єкта вивчення [29]. Л. Є. Шуль- женко як статус поняття «економічна безпека суб’єкта господарської діяльності» виокремила його стан, який описується сукупністю параметрів або характерних рис, як характеристика суб’єкта господарської діяльності, як умова його діяльності та як сукупність дій, які дозволяють забезпечити або зберегти стан безпеки [29]. Проте виокремлені статуси поняття «економічна безпека підприємства» є результатом аналізу наявних визначень цього поняття, тому з їх допомогою можна повною мірою пояснити феномен економічної безпеки підприємства достатньо складно. Адже більшість визначень поняття «економічна безпека підприємства» надано за відсутності визначеного статусу економічної безпеки, що і пояснює їх незавершеність.
Ігнорування природи підприємства у дослідженні феномена економічної безпеки підприємства також звужує можливості щодо його пояснення. Сьогодні цей недолік уже усвідомлюють вітчизняні дослідники. Так, Є. І. Овча- ренко відзначив, що поняття «економічна безпека підприємства» досліджується переважно у відриві від самого поняття та призначення підприємства. Якщо не конкретизувати атрибут об’єкта безпеки (підприємство), який покладений в основу розуміння сутності економічної безпеки підприємства, то процес родовидового розширення цього поняття буде безкінечним і некерованим [19, с. 43].
Найчастіше зустрічаються спроби пояснити поняття «підприємство» у межах теорії систем, тобто підприємство є відкритою системою, наявний суттєвий вплив на його діяльність чинників зовнішнього середовища і, відповідно, необхідності захисту діяльності підприємства від впливу тих чинників, які являють собою загрози.
Більш вдалою, на наш погляд, є спроба пояснити потребу в уведенні поняття «економічна безпека» у межах інституціоналізму, який наразі переживає третій етап у своїй еволюції – соціально-інституціональний (неоінституці- оналізм). До цього спонукає різноманітність об’єктів вивчення в неоінституціоналізмі, який розглядається не як струнка теоретична система, а, радше, як сімейство підходів, об’єднаних декількома ключовими ідеями.
У дослідженні економічної безпеки підприємства інтерес становлять ті концепції нео- інституціоналізму, які обстоюють ідею обмеженості людського інтелекту (знання працівників завжди є неповними, їхні здатності – не безмежні, для ухвалення рішень їм потрібні час та значні зусилля, їхні рішення є раціональними лише до певних меж, які задаються неповнотою доступної інформації), обмеженої раціональності у поведінці людей і опортуністичної поведінки економічних агентів (за О. Вільямсоном [31]). Опортуністична поведінка визначається як «переслідування власного інтересу, що доходить до віроломства» (self – interest – seekingwithguile), включаючи будь-які форми обману або порушення узятих на себе зобов’язань, для яких у неокласичній теорії не знаходилося місця. Тому у поясненні поведінки підприємства щодо забезпечення економічної безпеки як ключові можна використати поняття обмеженої раціональності й опортуністичної поведінки і самого підприємства, і суб’єктів зовнішнього середовища. Щоправда, таке використання загрожує фрагментарністю пояснення потреби підприємства в економічній безпеці. У дослідженні виникнення економічної безпеки підприємства інтерес становить теорія агентських стосунків (agency theory), зокрема та її версія, що відома як так звана «позитивна» теорія агентських стосунків, що описує проблему «відділення власності від контролю» (У Меклинг, М. Дженсен, Ю. Фама), центральним питанням якої є пошук організаційних схем, за допомогою яких можна добитися того, щоб поведінка агентів (найманих менеджерів) найменшою мірою відхилялася від інтересів принципалів (власників).
Найбільш доцільною у поясненні природи підприємства здається еволюційна теорія. Зміст еволюційної теорії полягає тому, що економіка змінюється, а сам процес змін і його закони є об’єктом вивчення. Еволюційна теорія розглядає економічну систему в динаміці, в розвитку, в процесі змін, тобто такою, як вона реально існує, без значної кількості спрощень і припущень [24]. Еволюційна економіка змістовно і метафорично пов’язана з еволюційним світоглядом, згідно з яким усі системи знаходяться в процесі постійної і причинно- зумовленої зміни. Це, зокрема, означає, що сьогодення розглядається як результат минулого й умова майбутнього, а механізм зміни зв’язується з мінливістю, спадкоємством і відбором. Застосування загальних принципів еволюціонізму в економіці відкриває нові перспективи, але в той же час пов’язане з цілим рядом труднощів як філософсько-методологічного, так і практичного й психологічного характеру [12, с. 229]. Основні принципи еволюційного підходу в економіці запозичені з еволюційної біології [17].
Положення еволюційно-популяційного підходу базуються на положеннях теорії живих систем У Матурані та Ф. Варелі, які визначили механізм живого та характерні риси живої організації [6, с. 236]. Базовим постулатом розуміння живих динамічних систем є поняття «організація», що У Матурана та Ф. Варела тлумачать як «набір або склад елементів, часток, які входять як до живої, так і неживої системи» [18, с. 39]. Живим системам, на думку цих учених, притаманні поряд з іншими властивостями самопобудова, самовідтворення, відповідно до яких живі системи є аутопоез- ними, оскільки продуктом організації системи є сама система.
Відповідно до еволюційно-популяційного підходу будь-яке підприємство є елементом системи вищого рівня, який пов’язаний з іншими елементами. Підприємство як «живий організм», за У. Матураною та Ф. Варелою [6], реагує на зміни у зовнішньому середовищі, які впливають на внутрішнє середовище підприємства та його діяльність. Причому йдеться про реакцію підприємства на зміни у зовнішньому середовищі як позитивного, так і негативного характеру. І саме реакція на різноманітні зміни у зовнішньому середовищі і є забезпеченням економічної безпеки підприємства. Тобто система економічної безпеки підприємства має забезпечити мінімальну невідповідність підприємства як «живого організму» стану зовнішнього середовища його діяльності.
З цього положення випливає інший погляд на економічну безпеку підприємства – як відповідність змін у системі «підприємство» змінам у зовнішньому середовищі, як відповідність стану підприємства стану зовнішнього середовища. Чим більша така відповідність (або менша невідповідність), тим надійнішою є економічна безпека підприємства.
В економічній безпекології поки ще остаточно не сформувалися базові поняття, тобто створення відповідного понятійно-категорійного апарату не завершено, також, потрібно доопрацювати структурно-функціональні зв’язки базових понять. Базова категорія «економічна безпека» розглядається переважно у межах наявних підходів до її розуміння (захисний, діяльністний, ресурсно-функціональний і гармонізаційний). У межах цих підходів феномен економічної безпеки підприємства пояснюється з використанням імперативних понять кожного підходу. У захисному підході імперативним є поняття «загроза», у ресурсно-функціональному – поняття «ефективність використання ресурсів», у гармонізаційному – поняття «інтерес підприємства», у конкурентному – поняття «конкурентоспроможність».
Результати проведеного аналізу тлумачень феномена економічної безпеки підприємства дозволяють констатувати відсутність вичерпного, теоретично та методологічно бездоганного визначення, що зумовлено відсутністю фундаменту дослідження, який становлять природа феномена економічної безпеки підприємства (відповідь на запитання «що це?») та природа підприємства. Якщо природа підприємства пояснюється у межах кількох теорій (класична та неокласична, теорія систем, інституціоналізм, еволюційна теорія), то природа феномена економічної безпеки підприємства (відповідь на запитання «що це?») ще потрібно досліджувати.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств: [монографія] / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – Київ: Вид- во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.
 2. Aref’ieva O. V Planuvannia ekonomich- noi bezpeky pidpryiemstv: [monohrafiia] / O. V Aref’ieva, T. B. Kuzenko. – Kyiv: Vyd- vo Yevrop. un-tu, 2005. – 170 s.
 3. Атаманов Г А. О необходимости новых подходов к исследованию феномена экономической безопасности / Г. А. Атаманов, А. Ф. Рогачев // Научно-технические ведомости СпбГПУ Серия: Экономические науки. – 2009. – № 1 (71). - С. 320-325.
 4. Atamanov G. A. O neobhodimosti novyih podhodov k issledovaniyu fenomena eko- nomicheskoy bezopasnosti / G. A. Atamanov, A. F Rogachev // Nauchno-tehnicheskie ve- domosti SpbGPU. Ekonomicheskie nauki. – 2009. – № 1 (71). – S. 320-325.
 5. Атаманов Г. А. Экологическая безопасность и ее место в структуре безопасности антропных систем [Електронний ресурс] / Г А. Атаманов. – Режим доступу: http: // www. naukaxxi. ru/materials/173/. – Назва з екрана.
 6. Atamanov G. A. Ekologicheskaya bezo- pasnost i ee mesto v strukture bezopasnosti antropnyih sistem [Elektronniy resurs] / G. A. Atamanov. – Rezhim dostupu: http: // www. naukaxxi. ru/materials/173/. – Nazva z ekrana.
 7. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) / М. Бендиков // Консультант директора. – 2000. – № 2. – С. 12-17.
 8. Bendikov M. Ekonomicheskaya bezopasnost promyishlennogo predpriyatiya (organizatsi- onno-metodicheskiy aspekt) / M. Bendikov // Konsultant direktora. – 2000. – № 2. - S. 12-17.
 9. Бондаренко О. М. Формування комплексної системи показників для оцінки рівня економічної безпеки авіакомпанії / О. М. Бондаренко // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 5. – С. 155-160.
 10. Bondarenko O. M. Formuvannia kompleks- noi systemy pokaznykiv dlia otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky aviakompanii / O. M. Bondarenko // Problemy systemnoho pidk- hodu v ekonomitsi: zb. nauk. pr. – 2003. – Vyp. 5. – S. 155-160.
 11. Варела Ф. Аутопоэз как способ организации живых систем; его характеристика и моделирование / Ф. Варела, У Матурана,
 12. Р Урибе // Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в современной философии и теории познания (с переводами оригинальных работ П. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Фёрстера, У Матураны, Ф. Варелы и Г Рота) / Цоколов С. – Мюнхен: Phren, 2000. – С. 234-244.
 13. Varela F. Autopoez kak sposob organizatsii zhivyih sistem; ego harakteristika i mod- elirovanie / F. Varela, U. Maturana, R. Uribe // Diskurs radikalnogo konstruktivizma. Tra- ditsii skeptitsizma v sovremennoy filosofii i teorii poznaniya (s perevodami originalnyih rabot P Vattslavika, E. fon Glazersfelda, H. fon FYorstera, U. Maturanyi, F. Varelyi i G. Rota) / Tsokolov S. – Myunhen: Phren, 2000. – S. 234-244.
 14. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб. ] / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 342 с.
 15. Vasylenko V. O. Antykryzove upravlinnia pid- pryiemstvom: [navch. posib. ] / V O. Vasy- lenko. – Kyiv: TsUL, 2003. – 342 s.
 16. Гацко М. О соотношении понятий «угроза» и «опасность» / М. О. Гацко // Обозреватель. – 1997. – № 7. – С. 12-17.
 17. Gatsko M. O sootnoshenii ponyatiy «ugroza» i «opasnost» / M. O. Gatsko // Obozrevatel. -- № 7. – S. 12-17.
 18. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65-67.
 19. Horiacheva K. S. Finansova bezpeka pid- pryiemstva. Sutnist ta mistse v systemi eko- nomichnoi bezpeky / K. S. Horiacheva // Ekonomist. – 2003. – № 8. – S. 65-67.
 20. Живко З. Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління: [монографія] / З. Б. Живко. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 256 с.
 21. Zhyvko Z. B. Ekonomichna bezpeka pid- pryiemstva: sutnist, mekhanizmy zabezpech- ennia, upravlinnia: [monohrafiia] / Z. B. Zhyvko. – Lviv: Liha-Pres, 2012. – 256 s.
 22. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3 (21). – С. 11-20.
 23. Iliashenko S. N. Sostavlyayushchiye eko- nomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya i podkhody k ikh otsenke / S. N. Iliashenko // Aktualni problemi ekonomiki. – 2003. – № 3 (21). – S. 11-20.
 24. История экономических учений: [учеб. по- соб. ] / под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – Москва: ИНФРА-М, 2002. – 784 с.
 25. Istoriya ekonomicheskikh ucheniy: [ucheb. posob. ] / pod red. V Avtonomova, O. Anan- ina, N. Makashevoy. – Moskva: INFRA-M, 2002. – 784 s.
 26. Капітула С. В. Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України) : автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 00. 04 / Капітула Сергій Васильович; Криворізький технічн. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – 20 с.
 27. Kapitula S. V Otsinka ta upravlinnia eko- nomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva (na prykladi hirnycho-zbahachuvalnykh kombinativ Ukrainy) : avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08. 00. 04 / Kapitula Serhii Vasylovych; Kryvorizkyi tekhnichn. un-t. – Kryvyi Rih, 2009. – 20 s.
 28. Кирієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08. 06. 01 / Кирієнко Андрій Валерійович; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2000. – 19 с.
 29. Kyriienko A. V Mekhanizm dosiahnennia i pidtrymky ekonomichnoi bezpeky pid- pryiemstva: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08. 06. 01 / Kyriienko Andrii Valeriiovych; Kyiv. nats. ekon. un-t. – Kyiv, 2000. – 19 s.
 30. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48-52.
 31. Kovalev D. Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya / D. Kovalev, T. Sukhorukova // Ekonomika Ukrainy. – 1998. – № 10. – S. 48-52.
 32. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: [монография] / Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. – Киев: Лібра, 2003. – 320 с.
 33. Kozachenko A. V Ekonomicheskaya bezo- pasnost predpriyatiya: sushchnost i mekha- nizm obespecheniya: [monografiya] / Kozachenko A. V, Ponomarev V P., Lyashenko A. N. – Kiyev: Libra, 2003. – 320 s.
 34. Кюнтцель С. В. Эволюционный подход при моделировании экономических процессов: методологический аспект: ав- тореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08. 00. 01 / Кюнт- цель Сергей Владимирович. – Москва: 2010. – 19 с.
 35. Kyunttsel S. V. Evolyutsionnyy podkhod pri modelirovanii ekonomicheskikh protsessov: metodologicheskiy aspekt: avtoref. dis. na soiskaniye nauch. stepeni kand. ekon. nauk: spets. 08. 00. 01 / Kyunttsel Sergey Vladimirovich. – Moskva: 2010. – 19 s.
 36. Матурана У Р Древо познания. Биологические корни человеческого понимания: [пер с англ. ] / У Р Матурана, Ф. Х. Варела. – Москва: Прогресс-Традиция, - 224 с.
 37. Maturana U. R. Drevo poznaniya. Bio- logicheskiye korni chelovecheskogo poni- maniya: [per s angl. ] / U. R. Maturana, Kh. Varela. – Moskva: Progress-Traditsi- ya, 2001. – 224 s.
 38. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та ціле- покладання: [монографія] / Є. І. Овчаренко. – Лисичанськ: КИТ-Л, 2015. – 483 с.
 39. Ovcharenko Ie. I. Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: formuvannia ta tsi- lepokladannia: [monohrafiia] / Ie. I. Ovcharenko. – Lysychansk: KYT-L, 2015. – 483 s.
 40. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – Москва: ЗАО «Бизнес-школа “Интел-Син- тез”«, 1997. – 336 с.
 41. Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti (gos- udarstvo. region. predpriyatiye. lichnost) / pod red. E. A. Oleynikova. – Moskva: ZAO «Biznes-shkola “Intel-Sintez”«. 1997. – 336 s.
 42. Пілова Д. П. Методичні підходи щодо визначення зон економічної безпеки підприємства / Д. П. Пілова // Вісник Криворізького технічного університету. с 2006. – № 3. – С. 264-268.
 43. Pilova D. P. Metodychni pidkhody shcho- do vyznachennia zon ekonomichnoi bez- peky pidpryiemstva / D. P. Pilova // Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu. – 2006. – № 3. – S. 264 268.
 44. Подлужная Н. А. Выбор критерия экономической безопасности предприятия / Н. А. Подлужная // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Економічна. – 2002. – Вип. 47. – С. 10-16.
 45. Podluzhnaya N. A. Vybor kriteriya ekonomi- cheskoy bezopasnosti predpriyatiya / N. A. Podluzhnaya // Naukovi pratsі Donetskogo der- zhavnogo tekhrnchnogo umversitetu. Seriya: Ekonomkhna. – 2002. – Vip. 47. – S. 10-16.
 46. Рач В. А. Сучасний погляд на систему економічної безпеки «держава – регіон – підприємство» як цілісного об’єкта без- пекології / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Вип. 4 (44). – Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2012. – С. 151-155.
 47. Rach V A. Suchasnyi pohliad na systemu ekonomichnoi bezpeky «derzhava – rehion – pidpryiemstvo» yak tsilisnoho ob’iektu bezpekolohii / V A. Rach // Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. Skhidnoukr. nats. un-tu im. Volody- myra Dalia. – Vyp. 4 (44). – Luhansk: SNU im. Volodymyra Dalia, 2012. – S. 151-155.
 48. Сопин В. С. Эволюционная теория в экономической науке: проблемы и перспективы / В. С. Сопин // Проблемы современной экономики. Евразийский меж- дунар. научно-аналит. журнал. – 2009. – № 3 (31). – С. 48-46.
 49. Sopin V S. Evolyutsionnaya teoriya v eko- nomicheskoy nauke: problemy i perspektivy / V S. Sopin // Problemy sovremennoy eko- nomiki. Evraziyskiy mezhdunar. nauchno- analit. zhurnal. – 2009. – №2 3 (31). – S. 48-46.
 50. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / Айвазян С. А., Балкинд О. Я., Баснина Т. Д., Беленький В. З., Бондарев А. И., Волик Н. Н. та ін. ; под общ. ред. Г. Б. Клейнера. – Москва: КОНСЭКО, - 512 с.
 51. Strategii biznesa: analiticheskiy spravochnik / Ayvazyan S. A., Balkind O. Ya., Basnina T. D., Belenkiy V Z., Bondarev A. I., Volik N. N. ta In. ; pod obsch. red. G. B. Kleynera. – Moskva: KONSEKO, 1998. – 512 s.
 52. Хома І. Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І. Б. Хома. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – 504 с.
 53. Khoma I. B. Formuvannia ta vykorystannia system diahnostyky ekonomichnoi zakhysh- chenosti promyslovoho pidpryiemstva: [monohrafiia] / I. B. Khoma. – Lviv: Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 2012. – 504 s.
 54. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. – 138 с.
 55. Shlykov V V Kompleksnoye obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya / V V Shlykov. – Sankt-Peterburg: Aleteyya, - 138 s.
 56. Шульженко Л. Є. Економічна безпека стратегічного альянсу: системний підхід: [монографія] / Л. Є. Шульженко. – Луганськ: Промдрук, 2014. – 318 с.
 57. Shulzhenko L. Ie. Ekonomichna bezpeka stratehichnoho aliansu: systemnyi pidkhid: [monohrafiia] / L. Ie. Shulzhenko. – Luhansk: Promdruk, 2014. – 318 s.
 58. Шульженко Л. Є. Екосесент: зміст, предмет та структура / Г. В. Козаченко, Л. Є. Шуль- женко // Бизнес-Информ. – 2014. – № 2. – С. 8-12.
 59. Shulzhenko L. Ie. Ekosesent: zmist, predmet ta struktura / H. V Kozachenko, L. Ie. Shulzhenko // Byznes-Ynform. – 2014. – №2 2. – S. 8-12.
 60. Яременко О. Ф. Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08. 00. 04 / Яременко Оксана Федорівна; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с.

 

 
Фото Капча