Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока (на прикладі підприємств приміської зони м. Києва)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Гуцул Тетяна Анатоліївна
 
УДК 339. 13: 637. 12. 003. 13
 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА (на прикладі підприємств приміської зони м. Києва)
 
08. 06. 01 – економіка підприємства й організація виробництва
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Руснак Петро Павлович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри аграрної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Зимовець Віктор Наумович, Інститут аграрної економіки, старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ільчук Микола Максимович Національний аграрний університет, доцент кафедри організації агробізнесу, директор науково-дослідного інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва.
Провідна установа – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ економіки харчової і переробної промисловості, м. Київ
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Проблема реформування народного господарства України визначає необхідність досліджень напрямів подальшого розвитку і підвищення економічної ефективності всіх галузей сільськогосподарського виробництва. В умовах економічної кризи поки що не вдалося призупинити спад виробництва, особливо в тваринницьких галузях. У важких умовах опинилося молочне скотарство та переробка молока в приміських зонах. Темпи скорочення поголів’я корів у суспільному секторі набувають незворотного характеру. Низькі ціни на продукцію, примітивізація технологій привели до фінансового краху більшої частини колективних сільськогосподарських підприємств. Розвиток виробництва молока в особистих господарствах населення має значні недоліки у зв’язку з малою придатністю до впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Приватизація переробних підприємств здійснена без врахування інтересів сільськогосподарських виробників сировини. Практично розпались сировинні зони молокозаводів та відбулося їх відокремлення від ресурсів. Через нестачу сировини у важкому стані знаходяться переробні підприємства молокопродуктового комплексу. Їх потужності використовуються менше ніж на 1/3, зношується матеріально-технічна база. Внаслідок низької купівельної спроможності населення виникли проблеми реалізації вітчизняної продукції.
Економічний стан виробництва молока й молокопродуктів із врахуванням їх провідного значення як продуктів харчування завжди привертав увагу багатьох вчених. В науково – практичному опрацюванні питання економічної ефективності виробництва і формування та розвитку аграрного ринку, в тому числі і ринку молока виняткове значення мають праці Г. А. Котова, В. Г. Андрійчука, В. А. Добриніна, В. Н. Зимовця, М. В. Калінчика, П. С. Березівського, В. І. Бойка, П. П. Борщевського, М. М. Ільчука, П. К. Канінського, М. П. Коржинського, П. Т. Саблука, О. М. Шпичака та інших вчених-економістів.
Науковими працями цих вчених охоплено більшість питань, що стосуються економічної ефективності виробництва та формування ринку молока в Україні. Разом з тим слід відмітити, що серед них переважають дослідження в масштабах країни і мало праць, у яких розглядалися б питання ефективності виробництва і формування ринку молока на рівні окремих регіонів, природно-економічних зон, особливо приміських, що слід вважати вузьким місцем у їх вивченні.
Необхідність формування ринку молочної продукції вимагає розробки концептуальних основ розвитку молокопродуктового підкомплексу. З поля зору дослідників практично випала проблема дослідження цивілізованого конкурентного середовища і вільного доступу товаровиробників на ринок. На користь дисертаційного дослідження виступає і те, що обраний регіон характеризується рядом особливостей. Необхідність у комплексному дослідженні проблеми розвитку молочного скотарства і формування ринку молока в приміських зонах, створення інтегрованих об’єднань по виробництву молокопродуктів згідно з принципами ринкової економіки і зумовили вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково-дослідних робіт Національного аграрного університету на 1998-2002 роки і є складовою частиною дослідження кафедри аграрної економіки за темою: „Обґрунтування основних напрямів підвищення ефективності інтенсифікації та інновацій у сільському господарстві” (номер державної реєстрації 0100U002829).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка і обґрунтування альтернативних шляхів підвищення економічної ефективності виробництва і переробки молока в приміських зонах та формування ринку молока в умовах ринкових відносин.
Досягнення поставленої мети обумовило постановку і вирішення таких завдань:
- уточнити сутність, критерії і показники економічної ефективності розвитку молочного скотарства в умовах ринкових відносин;
- удосконалити концептуальні засади реформування ринкового механізму молокопродуктового підкомплексу;
- провести аналіз виробничих ресурсів та їх відповідності щодо розвитку молочного скотарства в приміській зоні м. Києва;
- на основі використання економіко-математичних методів розрахувати раціон годівлі для корів молочного напрямку в господарствах приміської зони м. Києва;
- дати оцінку сучасного стану виробництва та переробки молока на підприємствах суспільного сектора приміської зони;
- вивчити сучасні взаємовідносини та обґрунтувати основні напрями подальшого розвитку економічного механізму та інтеграційних процесів в молокопродуктовому підкомплексі.
Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств по виробництву та переробці молока в приміській зоні і місті Києві. Дослідження в основному виконувались на матеріалах сільськогосподарських підприємств суспільного сектора.
Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних та практичних проблем економічної ефективності виробництва, переробки і формування ринку молока в приміських зонах.
Методи дослідження. Поставлені в роботі завдання вирішувались за допомогою таких методів, як порівняльний, монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний, графічний, загальноприйнятих статистичних методів. Крім цього, в процесі дослідження
Фото Капча