Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне обґрунтування стратегії маркетингу ПП "Фабрика кондитерських прикрас" на основі аналізу його господарської діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність стратегії маркетингу підприємства
1.2 Складові стратегії маркетингу підприємства
1.3 Вплив стратегії маркетингу на ефективність виробництва
2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПП “ФАБРИКА КОНДИТЕРСЬКИХ ПРИКРАС”
2.1 Загальний аналіз середовища підприємства
2.2 Загальне зовнішнє середовище
2.3 Операційне зовнішнє середовище
2.4 Внутрішнє середовище
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПП “ФАБРИКА КОНДИТЕРСЬКИХ ПРИКРАС”
3.1 Недостатня частка ринку, яку займають пасхальна продукція і харчові добавки та концентрати
3.2 Неефективна організаційна структура
3.3 Недосконала система збуту
4. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ДІЙ ПП “ФАБРИКА КОНДИТЕРСЬКИХ ПРИКРАС” ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕДОСТАТНЬОЇ ЧАСТКИ РИНКУ, ЯКУ ЗАЙМАЮТЬ ПАСХАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ І ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ
4.1 Впровадження дослідження ринку
4.2 Проведення реклами
4.3 Впровадження прогресивної знижки
5. ОБГРЕНТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
5.1 Економічне обґрунтування рівня змін та ефективності проведення реклами
5.2 Рекомендації щодо проведення реклами
Висновки
Список використаних джерел та інформаційних джерел
 
Вступ
 
Кожен суб'єкт підприємницької діяльності визначає загальну філософію розвитку, тобто свою генеральну стратегію, акцентує увагу на сферах вкладення капіталу, географічному їх розміщенні, необхідності освоєння нових ринків, перспективі розвитку виробництва. Впровадження стратегії підприємства – умова успішної та ефективної його діяльності в ринкових умовах.
Постійна мінливість ринкового середовища: зміни в техніці і технологіях, зростання вимог споживачів, посилення конкуренції зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. Підприємство повинно концентрувати увагу не тільки на внутрішньому стані справ, але й розробляти маркетингову стратегію, яка містить конкретні стратегії діяльності на цільових ринках, комплекс маркетингу й витрати на маркетинг. Стратегії кожного ринкового сегменту мають стосуватись: продуктів, що вже випускаються, а також нових; цін; просування продуктів; доведення продукту до споживача. Маркетингова стратегія є базовою функціональною стратегією підприємств, які орієнтують усі інші функціональні стратегії на ринкові цінності. Маркетингова стратегія розробляється першою із усіх функціональних стратегій підприємства.
Дослідженням стратегії маркетингу займалися Ассель Г. [1], Гаркавенко С. С. [2], Котлер Ф. [4], Ілляшенко С. М. [12] та інші [3, 5, 10, 14, 16 ].
Метою роботи є економічне обґрунтування стратегії маркетингу ПП “Фабрика кондитерських прикрас” на основі аналізу його господарської діяльності.
Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання:
вивчення теоретичних основ стратегії маркетингу, визначення можливих альтернатив та їх значення для підприємства;
аналіз впливу факторів макро- і мікросередовища на стратегію маркетингу діяльності ПП “Фабрика кондитерських прикрас”;
визначення проблем досліджуваного підприємства;
пошук альтернативних шляхів вирішення головної проблеми;
економічне обґрунтування доцільності обраної альтернативи.
Запропонований захід щодо збільшення частки ринку, а саме проведення реклами, носить неабияку практичну цінність для підприємства, адже результати економічного обґрунтування показали, що проведення реклами дозволить збільшити обсяг виробництва продукції і отримати додатковий прибуток.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Сутність стратегії маркетингу підприємства
 
Побудова ринкових економічних відносин в Україні зумовлює необхідність посилення стратегічного напряму діяльності підприємств. Надзвичайно важливе місце в стратегічній діяльності підприємства посідає його маркетингова стратегія, яка формує ринкові стратегічні орієнтири. Однак теоретична база маркетингової стратегії підприємства залишається нині слабкою. В економічній літературі (як зарубіжній, так і вітчизняній) відсутня єдність поглядів щодо сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства.
Існуючі підходи до визначення терміну «маркетингова стратегія» узагальнені в табл. 1. 1.
Таблиця 1. 1.
Визначення терміну «стратегія маркетингу» зарубіжними та українськими авторами
Автор Трактування терміну « стратегія маркетингу»
1 2
Ассель Г. (США) «Стратегія маркетингу – основний метод компанії впливати на покупців і спонукати їх до купівлі» [1, с. 797]. 
Багієв Г. Л.,
Тарасевич В. М. (Росія) Анн Х. (Німеччина) «Стратегія маркетингу – це генеральна програма маркетингової діяльності на цільових ринках. Вона включає головні напрями маркетингової діяльності фірми і інструментарій комплексу маркетингу (маркетинг-мікс), за допомогою якого розробляють і здійснюють маркетингові заходи для досягнення встановлених цілей... Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно виходити для досягнення встановлених цілей. Таким чином, стратегія маркетингу є засобом використання фірмою власного потенціалу і досягнення успіху в оточуючому її середовищі... Вона є основним засобом досягнення маркетингових цілей, формуючи і конкретизуючи відповідну структуру маркетингу-мікс» [2, с. 89]. 
Гаркавенко С. С. (Україна) «Під поняттям «стратегія маркетингу» ми розуміємо докладний всебічний план досягнення маркетингових цілей» [3, с. 34]. 
Котлер Ф.,
Армстронг Г. (США) Сондерс Д., Вонг В. (Велика Британія) «Стратегія маркетингу головну увагу приділяє цільовим покупцям. Компанія обирає ринок, розподіляє його на сегменти, вибирає найбільш перспективні й концентрує свою увагу на обслуговуванні й задоволенні цих сегментів» [4, с. 32]. 
Куденко Н. (Україна) Маркетингова стратегія – це напрям (вектор) дій підприємства по створенню його цільових ринкових позицій. 
Мак-Дональд М. (Велика Британія) «Маркетингові стратегії – це засоби досягнення маркетинговий цілей щодо маркетинг-міксу» [5, с. 172]. 
Марцин В. (Україна) «Стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції,
Фото Капча