Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічні функції держави

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Економічні функції держави
2. Структура цільової комплексної програми
3. Державне регулювання інноваційних процесів
4. Які є форми державного регулювання цін?
5. Які функції державних органів України у сфері науково-технічної політики?
6. У чому полягає сутність девальвації та ревальвації державної грошової одиниці?
7. У чому полягає сутність державного регулювання підприємництва?
8. За рахунок яких джерел формуються доходи державного бюджету України?
9. Який зміст балансу грошових доходів і витрат населення?
 
1. Економічні функції держави
 
1. Цільова – полягає у визначенні цілей, пріоритетів (лат. prior – перший, перевага) і основних напрямків розвитку національної економіки.
2. Стимулююча передбачає формування регуляторів, здатних ефективно впливати на діяльність господарюючих суб'єктів (їхні інтереси) і стимулювати економічні процеси у бажаному для суспільства напрямку.
3. Нормативна {регламентуюча) – держава за допомогою законів, законодавчих актів і нормативів встановлює певні правила діяльності для суб'єктів економіки, визначає правовий простір.
4. Коригуюча – зводиться до коригування (лат. – виправляти) розподілу ресурсів в економіці з метою розвитку прогресивних процесів, усунення негативних екстерналій і забезпечення нормальних соціально-економічних умов життя суспільства.
5. Соціальна – передбачає регулювання державою соціально-економічних відносин (наприклад, між підприємцями і робітниками), перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, збереження навколишнього середовища тощо.
6. Безпосереднє управління неринковим сектором економіки – це регулювання державного сектору економіки, створення суспільних товарів і благ.
7. Контролююча – означає державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних та соціальних стандартів тощо.
Мінімальні функції держави:
- створення правової бази;
- захист конкуренції;
- забезпечення економіки необхідною кількістю грошей;
- мінімізація негативних екстерналій;
- розподіл і перерозподіл доходів;
- виробництво суспільних товарів і благ.
Державне регулювання економіки – це управління соціально-економічним розвитком країни, тобто сукупність заходів державного впливу на об'єкти і процеси з метою певного спрямування господарської діяльності суб'єктів національної економіки, узгодження їхніх інтересів і дій для реалізації певних цілей.
 
2. Структура цільової комплексної програми
 
Структура економіки – це співвідношення різних елементів економічної системи, що відображають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці.
Критерії визначення структури економіки:
- обсяги виробленої продукції та наданих послуг (абсолютні чи відносні) ;
- чисельність зайнятого населення;
- обсяг спожитого капіталу (вартість основних фондів). Показники структури економіки:
- натуральні;
- вартісні.
Відтворювальна структура характеризує:
- використання ВНП (ВВП) на відновлення основного капіталу, споживання та нагромадження;
- співвідношення між виробничим та особистим споживанням.
Галузева структура виражає пропорції розвитку окремих галузей, підгалузеи, видів діяльності, виробництв, сфер національної економіки.
У складі національної економіки України вітчизняна статистика та управління виділяють галузі, підгалузі, міжгалузеві господарські комплекси тощо. За Класифікатором галузей економіки виділяють такі великі галузі:
 
ПромисловістьСільське господарство
Лісове господарствоТранспорт
Зв'язокБудівництво
Торгівля і громадське харчуванняМатеріально-технічне забезпечення і збут
ЗаготівляІнформаційно-обчислювальне обслуговування
Операції з нерухомістюЗагальна комерційна діяльність щодо забезпечення функціонування ринку
Геологія та розвідка надрГеодезична та гідрометеорологічна служби
 
Визначальною ознакою виділення значних галузей економіки є однотипність виконання підприємствами й організаціями функцій, видів діяльності. Класифікаційною одиницею галузі є підприємство, яке має самостійний баланс та банківський рахунок. (Якщо підприємство займається різноманітними видами діяльності, то воно належить до відповідної галузі за переважаючою частиною його діяльності).
У складі галузей виділяють підгалузі – сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію чи виконують однорідні послуги. Наприклад, у сільському господарстві – тваринництво і рослинництво, на транспорті – його окремі види (автомобільний, залізничний, водний, повітряний, трубопровідний) тощо.
За міжнародною галузевою класифікацією ООН до сфери економічної діяльності належать такі її види:
- сільське господарство, мисливство, лісове господарство і рибальство;
- гірничодобувна промисловість;
- обробна промисловість;
- електроенергетика, газо- і водопостачання;
- будівництво;
- оптова і роздрібна торгівля, ресторани, готельне господарство;
- транспорт, складське господарство і зв'язок;
- фінанси, страхування, операції з нерухомим майном, комерційні послуги;
- комунальне, суспільне та особисте обслуговування.
Територіальна структура відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними умовами (наявністю природних ресурсів, географічним положенням, кліматичними та іншими умовами).
Соціальна структура характеризує співвідношення між:
- організаційно-правовими формами підприємництва з урахуванням рівня концентрації й централізації виробництва (між великими, середніми та малими підприємствами) та на основі форм власності (між приватними, державними та колективними підприємствами) ;
- групами населення за рівнем доходів (диференціація до ходів різних груп населення).
Зовнішньоекономічна структура відображає пропорції між експортом та імпортом товарів, послуг, капіталів тощо.
 
3. Державне регулювання інноваційних процесів
 
Механізм макроекономічного регулювання науково-технічних та інноваційних процесів передбачає: – нормативно-правове забезпечення;
- систему державної підтримки фундаментальних і пошукових досліджень, у тому числі їх пряме фінансування;
- визначення пріоритетів у сфері науки і техніки, їх всебічну підтримку та заохочення;
- диверсифікацію джерел мобілізації коштів на науково-
Фото Капча