Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економіко-географічні засади раціонального природокористування в регіоні (на прикладі Хмельницької області)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
ЖУРБА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
 
У ДК 911. 338 (447)
 
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 
11. 00. 02 – економічна та соціальна географія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра економічної та соціальної географії, завідувач; кандидат географічних наук, доцент Масловська Людмила Цезарівна, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, кафедра фундаментальних загальноосвітніх наук.
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту, м. Чернівці.
Захист відбудеться 29 березня 2002 року о 1000 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 05 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 28 лютого 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. У процесі переходу економіки України до ринкових відносин посилюється увага до наукового обгрунтування територіальної організації суспільства, передусім, досягнення комплексного економічного і соціального розвитку країни загалом і окремих її регіонів. Такий розвиток передбачає досягнення раціональних параметрів природокористування, поліпшення якості довкілля. У зв'язку з цим посилюється увага до вивчення сучасного стану природокористування в окремих регіонах країни для наукового обґрунтування господарської діяльності, яка забезпечувала б динамічну рівновагу регіональних геосистем у нових умовах господарювання. Особливо актуальною при цьому є оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) регіону, виявлення ефективності його використання у різних галузях, розробка механізму управління природокористуванням. Не менш важливим є також встановлення відповідності структури господарського комплексу регіону його природно-ресурсного потенціалу, виявлення співвідношення між екстенсивним та інтенсивним використанням природних ресурсів та ін.
Окремим аспектам даної проблеми присвячено наукові дослідження українських географів: Г. О. Бачинського, І. О. Горленко, Я. І. Жупанського, Ф. Д. Заставного, О. В. Заставецької, М. Г. Ігнатенка, І. П. Ковальчука, І. Ю-Левицького, П. О. Луцишина, О. М. Маринича, Л. Ц. Масловської, М. М. Паламарчука, В. М. Пащенка, М. Д. Пістуиа, С. П. Позняка, В. П. Руденка, Л. Г. Руденка, П. О. Сухого, Ю. Ю. Туниці, П. Г. Шищенка, О. І. Шаблія, Т. Є. Яснюк. Значний доробок серед зарубіжних мають учені Росії – В. О. Анучін, Ю. Д. Дмитревський, І. В. Комар, О. О. Мінц, В. С. Преображенський.
Водночас багато питань економіко-географічних досліджень ПРП на рівні адміністративних районів та областей залишаються недостатньо розробленими. Зокрема, подальшої уваги географів та економістів вимагають питання вдосконалення механізму природокористування і природоохоронної діяльності на рівні регіону; проблема єдиного підходу до кількісної оцінки ПРП; недостатня вивченість компонентної структури інтегрального ПРП обласних регіонів, його географічної різноманітності; системних досліджень економічної ефективності природокористування у різних галузях і регіонах України. Зважаючи на необхідність реструктуризації регіональних господарських комплексів виникає особлива потреба в обґрунтуванні теоретичних та прикладних засад природокористування в обласних регіонах, які є головними об'єктами реалізації регіональної політики держави на сучасному етапі трансформації суспільних відносин.
Зв'язки роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у рамках наукової теми «Проблеми соціально-економічного розвитку обласних регіонів в умовах переходу до ринкових відносин», яка виконується на кафедрі географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-методологічних засад раціонального природокористування в регіонах України та обґрунтування основних напрямів використання ПРП Хмельницької області в умовах трансформації суспільних відносин.
Для досягнення мети були поставлені такі головні завдання:
- проаналізувати концептуальні підходи до розуміння сутності раціонального природокористування, визначити його основні принципи;
- апробувати нові методики вартісної оцінки ПРП загалом та окремих його компонентів;
- визначити величину інтегрального ПРП Хмельницької області та адміністративних районів;
- пізнати компонентну структуру ПРП регіону, визначити ефективність природокористування у різних галузях господарської діяльності Хмельницької області;
- визначити основні напрямки природокористування з метою досягнення комплексного економічного і соціального розвитку області.
Об'єктом дослідження є ПРП і стан природокористування у Хмельницькій області.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні проблеми природокористування в обласному регіоні в умовах перебудови суспільних відносин в Україні.
Методологічна основа і методи дослідження. Теоретичну та методологічну основи дослідження становлять праці українських і зарубіжних учених із проблем географії та економіки природокористування, географічного вивчення ПРП України та її регіонів, основний закон України – її Конституція, закони України з питань раціонального використання ресурсів та охорони природи, інші нормативні акти.
Методи дослідження: системний аналіз і синтез, статистичний, природно-ресурсного районування, ресурсооцінний, картографічний, балансовий та інші.
Наукова новизна одержаних результатів. В роботі поглиблено теоретико-методологічні основи раціонального природокористування в
Фото Капча