Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм
 
СЛИВИЧ І. І.,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права
(Ужгородський національний університет)
ДАЛЕКОРЕИ А. М.,
студент юридичного факультету (Ужгородський національний університет)
 
У статті розглянуто історичні аспекти розвитку законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм. Бандитизм є однією з найбільш небезпечних форм прояву організованої злочинності. Проблема боротьби з організованими видами збройної злочинності, в тому числі з бандитизмом, стала загальнодержавним завданням, оскільки сучасна правова кримінологічна та соціально-психологічна характеристика бандитизму свідчать про те, що досліджуваний вид організованої злочинної діяльності органічно переплітається з терористичною, екстремістською злочинністю, що є особливо актуальним, зважаючи на останні події в Україні. Діяльність організованих злочинних об’єднань завдає істотної шкоди найважливішим сферам суспільного життя.
Ключові слова: законодавство, держава, організована злочинність, розбійний напад, бандитизм, суспільство, еволюція.
В статье рассмотрены исторические аспекты развития законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за бандитизм. Бандитизм является одной из наиболее опасных форм проявления организованной преступности. Целью научного исследования является разработка теоретических и практических проблем совершенствования уголовно-правовой борьбы с бандитизмом и предотвращения его совершения. Проблема борьбы с организованными видами вооруженной преступности, в том числе с бандитизмом, стала общегосударственной задачей, поскольку современная правовая криминологическая и социально-психологическая характеристика бандитизма свидетельствуют о том, что исследуемый вид организованной преступной деятельности органично переплетается с террористической, экстремистской преступностью, что особенно актуально, учитывая последние события в Украине. Деятельность организованных преступных объединений наносит существенный вред важнейшим сферам общественной жизни.
Ключевые слова: законодательство, государство, организованная преступность, разбойное нападение, бандитизм, общество, эволюция.
The article points out the historical aspects of legislation development those results in criminal responsibility for gangsters. The author of the article states that gangster’s one of the most dangerous forms of organized criminality. The main aim of the research is to work out theoretical and practical issues to improve legal criminal fight with gangsters and to prevent its committing. The author adds that the fight with organized types of armed criminality including gagsters has become a nation-wide task as current legal criminalist cal, social and psychological analysis of gangsters indicates that analyzed type of organized criminal activity interrelates with terrorist and extremist criminality that is extremely important regarding the current events in Ukraine. The author concludes that organized criminal groups do a lot of harm to the most important fields of social life.
Key words: law, state, organized crime, robbery, banditry, society, evolution.
 
ВСТУП
 
Однією з умов становлення України як демократичної, правової європейської держави є необхідність розробки та удосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю, насамперед організованою. Захист прав, свобод особи, життєвих інтересів підприємств, установ, організацій різних форм власності набуває вагомого значення в період становлення і розвитку в Україні ринкових відносин та зміни соціально-правової політики держави.
Бандитизм – однин із найбільш небезпечних злочинів проти громадської безпеки. Функціонування в Україні банд, метою існування яких є вчинення озброєних нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, загрожує як громадській безпеці в цілому, так і життю, здоров’ю людей, їх власності, перешкоджає нормальній господарській діяльності, що створює стан незахищеності суспільства від злочинних посягань. Усе це зумовлює необхідність вжиття з боку держави ефективних заходів, у тому числі й кримінально-правового характеру, спрямованих на протидію бандитизму.
Важливу роль у розробці концепції кримінально-правової протидії бандитизму відіграли дисертаційні праці І. В. Іваненка, І. І. Радіонова та Р. Л. Чорного, які внесли вагомий внесок у розробку різних аспектів протидії бандитизму. Останнім часом велика дослідницька робота щодо проблем протидії бандитизму проведена у монографічних дослідженнях В. В. Голіни, Т. Д. Устінової та інших вчених. Також суттєве місце у розробці проблемних питань бандитизму належить працям таких видатних науковців як М. І. Бажанов, О. Ф. Бан- тишев, Р. Р. Галіакбаров, О. О. Кваша, І. В. Щедров тощо.
Віддаючи належне, вказаним без сумніву, ґрунтовним працям, слід зауважити, що частина з них базувалися на старому кримінальному законодавстві або ж здійснювались на підставі законодавства інших держав. У багатьох з наведених праць питанням стосовно ознак банди та юридичного аналізу складу бандитизму приділено недостатньо уваги, у зв’язку із дослідженням науковцями широкого кола інших проблем.
Постановка завдання. Метою наукового дослідження є розробка теоретичних та практичних проблем вдосконалення кримінально-правової боротьби із бандитизмом та запобігання його вчинення. Об’єктом дослідження є бандитизм як антисуспільне явище, його природа і сутність, а також юридичні форми закріплення зазначеної злочинної діяльності в законі про кримінальну відповідальність.
Предметом дослідження є чинне кримінальне законодавство України та окремих зарубіжних держав, пам’ятки права України, теоретичні положення науки кримінального права щодо складу бандитизму як злочину проти громадської безпеки, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки, наявність яких є підставою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за бандитизм, а також конструктивні ознаки банди і судова практика з цих питань.
Результати дослідження. Бандитизм згадується у багатьох пам’ятках права України і зустрічається ще у правовому акті давньоруської держави – «Руській правді».
За часів Київської Русі під бандитизмом, у сучасному значенні цього
Фото Капча