Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансове моделювання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
«Фінансове моделювання»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
1.1. Основні проблеми, які розв’язуються за допомогою фінансового моделювання 
1.2. Послідовність кроків створення фінансової моделі 
1.3. Етапи побудови моделі прогнозованої фінансової звітності підприємства 
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ВКФ “ОКСАМИТ” 
2.1. Організаційна характеристика підприємства ТОВ ВКФ “Оксамит” 
2. 2. Економічний аналіз діяльності підприємства ТОВ ВКФ “Оксамит” 
2.3. Аналіз фінансової звітності підприємства ТОВ ВКФ “Оксамит” 
РОЗДІЛ 3. ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРОГНОЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ ВКФ “ОКСАМИТ” 
3.1. Побудова інтегральної оцінки фінансового стану підприємства 
3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства ТОВ ВКФ “Оксамит” 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження. Необхідність оцінки та прогнозування фінансового стану викликана збитковістю та неплатоспроможністю значної кількості підприємств, незадовільною структурою їх капіталу. Реальне відображення фінансового стану підприємства ускладнюється недосконалими методичними підходами до його оцінки. Ці проблеми є актуальними для підприємств України незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.
Фінансовий стан – це важлива характеристика підприємства, яка відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність. Результати аналізу фінансового стану дозволяють формувати відповідну фінансову політику та розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
Прогнозування ж фінансового стану підприємства є інструментом усунення невизначеності, яка виникає внаслідок прийняття управлінських рішень щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів; дозволяє обґрунтувати доцільність фінансування та підвищити рівень ефективності управління активами підприємства; дає змогу виявити здатність підприємства до сталого функціонування у майбутньому періоді. Отже, вирішення питань, пов'язаних з удосконаленням існуючих та розробкою нових методичних підходів до аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства, набуває особливого значення.
Теоретичні та практичні аспекти аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства глибоко досліджені у працях вітчизняних вчених: М. Білик, І. Бланка, Є. Бойко, В. Забродського, М. Кизима, Г. Крамаренко, Л. Лахтіонової, Л. Лігоненко, В. Мец, Є. Мниха, О. Павловської, Н. Притуляк, В. Савчука, В. Сопко, О. Терещенка; та зарубіжних фахівців: Е. Альтмана, В. Артеменка, І. Балабанова, А. Белікова М. Белендера, Т. Берднікової, Л. Бернстайна, У. Бівера, Є. Бріхгема, В. Хорна, О. Волкова, Г. Давидової, Л. Донцової, О. Зайцевої, Г. Кадикова, А. Ковальової, В. Ковальова, А. Кудінової, Е. Маркоряна, Є. Негашева, А. Недосєкіна, Е. Нікбахта, Г. Савицької, Р. Сайфуліна, Р. Таффлера, Е. Хелферта, Д. Чессера, А. Шеремета та інших.
Проте багато положень праць вказаних дослідників носять суперечливий та дискусійних характер. Зокрема, дослідження прогнозних оцінок фінансового стану підприємств України зосереджено лише на прогнозуванні ймовірності банкрутства та бухгалтерського балансу підприємства. До цього часу не визначено об’єкт та напрями прогнозування фінансового стану, відсутні методичні підходи, які визначають послідовність прогнозування.
Актуальність, науково-теоретична та практична значимість вказаних проблем, необхідність їх вирішення зумовили вибір теми дослідження, визначили мету і основні завдання.
Метою дослідження є розвиток теоретичних положень та удосконалення методичних підходів до аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  • розкрити основні проблеми, які розв’язуються за допомогою фінансового моделювання;
  • визначити послідовність кроків створення фінансової моделі;
  • з’ясувати етапи побудови моделі прогнозованої фінансової звітності підприємства;
  • на підставі діяльності підприємства ТОВ ВКФ ”Оксамит” надати його економічну характеристику;
  • проаналізувати фінансову звітність підприємства ТОВ ВКФ ”Оксамит”;
  • запропонувати побудову інтегральної оцінки фінансового стану підприємства;
  • розробити прогнозну модель фінансової звітності підприємства ТОВ ВКФ ”Оксамит”.
Об'єктом дослідження є фінансовий стан підприємства ТОВ ВКФ ”Оксамит”.
Предметом дослідження є прогнозована фінансова звітність підприємства ТОВ ВКФ ”Оксамит”.
Методи дослідження. У процесі дослідження використані як загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, аналогія, наукова абстракція, порівняння), так і методологічні основи системного підходу та економіко-математичного моделювання. Зокрема, для вирішення поставлених задач в роботі застосовано методи: діалектичного пізнання – для визначення системного аспекту фінансового стану підприємства; аналізу та синтезу – для розкриття сутності та розробки методики прогнозування фінансового стану підприємства; аналізу і порівняння – при дослідженні методів економічного прогнозування та методичних підходів до оцінки фінансового стану; фінансового аналізу, групування, абстракції та порівняння – для визначення фінансових показників, які необхідні для побудови прогнозних моделей фінансового стану; регресійного аналізу – для удосконалення інтегрального показника та побудови економіко-математичних моделей прогнозування.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 
1.1. Основні проблеми, які розв’язуються за допомогою фінансового моделювання
 
В економічній літературі немає однозначного визначення поняття «фінансовий стан підприємства». У процесі дослідження було виявлено, що більшість авторів звужують це поняття, досліджуючи окремі його елементи: фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність. Нами доведено, що такий підхід приводить до викривлення змісту поняття «фінансовий стан». Запропоновано розглядати фінансовий стан підприємства як систему, що включає взаємопов’язані між собою елементи (рис. 1. 1) [4, с. 70].
 
Рис. 1.1. Фінансовий стан як система взаємопов’язаних елементів
 
Фінансовому стану підприємства притаманні внутрішні протиріччя, пов’язані з найбільш ефективним розміщенням власних і позикових фінансових ресурсів для отримання максимального прибутку. Так, для забезпечення певного рівня фінансової незалежності підприємству необхідно мати достатній обсяг власного капіталу, за рахунок якого фінансуються необоротні та частина оборотних
Фото Капча