Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансові аспекти соціального захисту населення в Ємільчинському районі Житомирської області

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
92
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
1.1 Суть та необхідність соціального захисту населення
1.2 Складові елементи сучасної системи соціального захисту населення
1.3 Нормативно-правове регулювання системи соціального захисту населення в Україні 
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В ЄМІЛЬЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1 Структура та функції Управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської РДА
2.2 Порядок фінансування заходів з соціального захисту населення Ємільчинського району
2.3 Аналіз стану фінансового забезпечення соціального захисту населення Ємільчинського району
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
3.1 Зарубіжний досвід соціального захисту населення та можливість його використання в умовах України
3.2 Оптимізація обсягів і напрямків надання соціальних пільг та гарантій населенню
3.3 Шляхи удосконалення фінансової роботи управління праці та соціального захисту населення
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економічної системи спостерігається значна диференціація рівня доходів різних верств населення. Як наслідок, в окремих категорій громадян не вистачає коштів для забезпечення своїх сімей життєво необхідними благами. В таких умовах питаннями забезпечення всім членам суспільства прав та гарантій, встановлених Конституцією України, зокрема на відповідний рівень життя, освіту, охорону здоровя, відпочинок, повинна займатися держава як гарант дотримання конституційних норм щодо прав людини. Відповідно держава здійснює комплекс заходів спрямованих на забезпечення нормальної соціальної обстановки в країні, об'єднаних в рамках соціальної політики держави, яка покликана забезпечити всі потреби особистості.
 Проте, сьогодні держава не готова, в умовах економічної кризи, забезпечити виконання програм соціально-орієнтованого спрямування.
Однією з проблем соціального захисту є обмеженість бюджетних асигнувань на соціальні виплати, внаслідок чого встановлюється рівень соціальних гарантій, який не відповідає положенням відповідних нормативно-правових актів.
Актуальність даної теми пов'язана з тим, що соціальна політика України на даний момент недостатньо розвинена, незважаючи на пріоритетність цієї сфери. Перш за все це пов'язано з недостатністю фінансування заходів соціальної політики, так як теперішні розміри фінансування недостатні навіть для того, щоб забезпечити визначені законодавством розміри соціальних гарантій, що пов'язано з надзвичайно обмеженими фінансовими можливостями бюджетів, значною тінізацією економіки, а відповідно значні потоки фінансових ресурсів, які не перерозподіляються через централізовані та децентралізовані фонди, а отже їх частина не використовується на соціальні потреби суспільства.
Еволюцію сучасної економічної думки в галузі теоретичних основ взаємозв'язку розподілу та соціального забезпечення представлено науковою спадщиною Л. Брю, М. Вебера, Дж. Гелбрейта, Р. Даля, Дж.М. Кейнса, Х. Ламперта, А. Маршалла, А. Пігу, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Ф.А. Хайека, П. Хейне та інших. Серед сучасних українських вчених-економістів, які внесли істотний вклад у розробку проблеми оптимізації соціального забезпечення гідне місце займають О. Амоша, Н. Анішіна, О. Базилюк, Л. Білоусова, Н. Вітренко, Д. Дема, В. Єременко, Т. Кірян, А. Кощеєв, А. Колот, Т. Косов, Е. Лібанова, В. Мандибура, В. Новіков, В. Онікієнко, Ю. Палкін, О. Рачук. В. Скуратівський, Г. Тарасенко, С. Тютюннікова, А. Ягодка. Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З. Бербешкіної, Ф. Бурджанова, Н. Грищенка, Н. Денісова, І. Домніної, Є. Капустіна, О. Козловського, Л. Кунельського, Є. Мальгінової, К. Микульського, Л. Ржаніциної, Н. Римашевської, А. Римашевського, В. Роіка, Г. Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної науки.
Методологія дослідження та джерела інформації. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки класиків економічної теорії, сучасні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали міжнародних і українських науково-практичних конференцій. Фактологічну базу досліджень складають законодавчі акти Верховної Ради України, державні програми, документи органів державного управління, матеріали загальноукраїнської та регіональної преси, а також офіційні звітні дані Держкомстату України.
В роботі проаналізовано реальні процеси та взаємозв'язки, що характеризують динаміку соціального захисту в умовах формування ринкових структур різних типів у розвинених країнах і в процесі становлення соціально орієнтованої економіки в Україні. Основоположним методом дослідження є діалектичний спосіб пізнання процесів та явищ, що характеризують закономірності розвитку розподільних відносин взагалі та соціального забезпечення зокрема. Використано також традиційні методи: сходження від абстрактного до конкретного, співвідношення історічного та логічного, системно-структурний аналіз і синтез, абстрагування, систематизація й узагальнення, методи порівняльного, статистичного аналізу. 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку наукової бази щодо створення умов для формування і реалізації ефективної соціальної політики на основі визначеної стратегії, зокрема в розробці науково-практичних основ забезпечення гарантованого соціального захисту різних категорій населення, які будуть сприяти:
по-перше, підвищенню життєвого рівня населення країни взагалі;
по-друге, відтворенню в Україні соціальної та економічної стабільності;
по-третє, закладенню основ щодо подальшої оптимізації соціального управління.
Структура та обсяги дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 95 сторінках друкованого тексту, у тому числі: 11 таблиць, 9 рисунків, список використаних джерел нараховує 62 найменувань. Перший розділ вивчає поняття, напрями соціального забезпечення населення та нормативно-правове регулювання системи
Фото Капча