Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізична працездатність та дослідження психофізичних властивостей спортсменів-стрілків

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Фізична працездатність та дослідження психофізичних властивостей спортсменів-стрілків
 
Петрук І.Д.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. Розглядаються особливості дослідження психофізичних властивостей спортсменів з стрільби кульової. Проаналізовані дані спеціальної літератури, наводяться результати власних досліджень та їх порівняння. Рекомендуються високоефективні та доступні методики дослідження: опитувальник Айзенка, тест САН, лікарсько-педагогічні спостереження, тест швидкості сприйняття та переробки зорової інформації Комової, авторська функціональна проба визначення реакції організму на навантаження, що поєднує силову витривалість в динамічному та статичному режимі і стійкість системи,, стрілець-зброя”.
Ключові слова: стрільба кульова, фізична працездатність, відновлення, методи дослідження, психофізичні властивості.
Аннотация. Рассматриваются особенности исследования психофизических свойств спортсменов по стрельбе пулевой. Проанализированы данные специальной литературы, приведены результаты собственных исследований и их сравнение. Рекомендуются высокоэффективные и доступные методы исследования: опросник Айзенка, тест САН, врачебно-педагогические наблюдения, тест скорости восприятия и переработки зрительной информации Комовой, авторская функциональная проба определения реакции организма на нагрузку, сочетающая силовую выносливость в динамическом и статическом режиме и устойчивость системы,, стрелок-оружие’’.
Ключевые слова: пулевая стрельба, физическая работоспособность, восстановление, методы исследования, психофизические свойства.
Annotation. Researches of psychophysical properties of athletes of shot-bullet are described. Author made analysis of scientific literature and showed results of own research, recommends to apply the next methods of research: questionnaires of Ayzenk and SAM-Q, test of speed of perception and processing of visual information, functional trial of author of strength-endurance in dynamic and static regimen and stability of the system is a,, shooter-weapon”.
Key words: bullet shooting, physical working capacity, restoration, methods of research, psychophysical features.
Постановка проблеми.
В теорії та методиці спортивного тренування застосовується поняття працездатності. Цей термін трактується різними дослідниками по різному та часто визначається як функціональна характеристика організму.
Під терміном «фізична працездатність» означають потенційну здатність людини до прояву максимального фізичного зусилля в динамічній, статичній чи змішаній роботі.
В даний час спортивна працездатність розглядається як сукупність фізичної, психологічної працездатності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визнання провідної ролі центральних механізмів в діяльності та поведінці людини, важливе значення надає нервово-психічному компоненту працездатності, зокрема, особлива увага звертається на явища, що об’єднуються під терміном,, психічна працездатність” [12]. Вона розглядається і в понятті розумової працездатності, психічної витривалості, стійкості психічних процесів спортсменів в умовах навантажень, психічної надійності.
Перспективним у методологічному і практичному відношенні напрямом є феномен психічної працездатності з позицій теорії функціональних систем, розробленої П. К. Анохіним. Згідно цієї теорії, в основі будь-якої діяльності лежить та чи інша інтеграція систем і функцій організму, що взаємосприяють поставленій меті. При цьому задіяні центральномозкові утворення, які забезпечують корекцію діяльності та досягнення результату.
Необхідно відзначити, що важливими факторами, які визначають фізичну працездатність, є стан здоров’я, будова тіла і антропометричні показники, потужність, ємність і ефективність енергозабезпечення аеробним і анаеробним шляхом, сила, витривалість м’язів і нейром’язова координація, стан опорно-рухового апарату, нейроендокринна регуляція і використання енергоресурсів, психологічний стан.
Комплексний аналіз проблеми втоми в спорті, здійснений фахівцями, показує, що першопричиною зниження працездатності можуть бути зміни гомеостазу, порушення нервової та гуморальної регуляції функцій, повне використання енергетичних резервів, порушення цілісності функціональних структур через недостатність їх пластичного забезпечення [2, 6].
Втома при різних видах м’язової діяльності різна. Так, переважання статичних напружень м’язів в стрільбі кульовій викликає втому, що обумовлена безперервним, інтенсивним потоком імпульсів від пропріо- та хеморецепторів м’язів, що знаходяться в постійному напруженні [11].
Провідний фактор, що викликає розвиток втоми на протязі тренувальних та змагальних навантажень – нервово-емоційна напруга. В стрільбі кульовій, крім фізичної втоми, важливе значення належить втомі сенсорній та нервово-психічній. Одним з її проявів буде неможливість сконцентрувати увагу на правильному виконанні рухів тіла або на точності виконання техніки спортивної вправи, що може бути викликано розвитком гальмування в центральній нервовій системі [13].
Психофізичні здібності поряд з тривалими статичними навантаженнями відносяться до важливих характеристик стрільби кульової.
Зняття втоми, підвищення рівня працездатності, функціонального стану – основна проблема спорту вищих досягнень. Рівень фізичної працездатності, відновлення організму спортсменів-стрілків залежать від стану психофізичних властивостей. Тому, оцінка психофізичних показників та їх відновлення, дослідження психофізичних властивостей займає провідне місце в процесі підготовки спортсменів з стрільби кульової.
Дослідження виконано відповідно до наукової теми Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука,, Ефективність фізичної реабілітації осіб різного віку при порушенні функціонування систем організму. Відновлення психофізичних властивостей спортсменів засобами фізичної реабілітації”, номер державної реєстрації 0109U003032.
Мета роботи – вивчити ефективні та доступні методи дослідження психофізичних властивостей спортсменів з стрільби кульової та їх взаємозв’язок з рівнем працездатності.
Завдання роботи:
Науково обґрунтувати необхідність визначення психофізичних властивостей спортсменів з стрільби кульової.
Зробити порівняльний аналіз ефективності та доступності використання окремих методів дослідження психофізичних властивостей спортсменів-стрілків.
Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури та власних досліджень.
Результати дослідження та їх обговорення.
До причин, що впливають на результативність стрілків-спортсменів і спричиняють розвиток втоми належать монотонія діяльності, особливості статичної роботи м’язів і зорового аналізатора.
Монотонність діяльності.
Фізіологічне обґрунтування явища моногонії зроблене І. П. Павловим. Клітина кори головного мозку під впливом частих одноманітних подразнень приходить
Фото Капча