Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування соціальної компетентності дошкільника через сфери життєдіяльності базової програми розвитку дитини

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Зміни в житті суспільства зумовили зміни в соціальному замовленні щодо дошкільної ланки освіти як основи становлення життєвої компетентності дитини. Процес забезпечення наступності дошкільної і початкової шкільної ланок освіти можна зазначити як створення умов для такої зміни, коли відбувається неперервний загальний розвиток дітей і професійно-духовне самовдосконалення педагогів.
Випускник дошкільного закладу має адаптуватися до школи першого ступеня, тобто має відбутися пристосування дитини до загальноосвітнього закладу, в якому провідним типом діяльності є навчальна.
Навчальна діяльність, по-перше, потребує від дитини нових соціальних взаємин у діаді «дитина – дорослий», а саме – «учень – учитель», тобто прийняття нової соціальної ролі – «учень» через визнання дорослою людиною, яка буде його вчити, що і як саме треба робити.
По-друге, навчальна діяльність базується на сформованому в дошкільному віці базисі особистісної культури дитини та відповідної віку життєвої компетентності.
Таким чином, сучасний дошкільний заклад забезпечує навчання, виховання, розвиток кожної дитини. Сучасна філософія дошкільної освіти висуває погляд на дитину як цінність, підкреслює безумовну віру в її потенційні можливості та природну обдарованість.
У дошкільних закладах нашого міста педагоги здійснюють свою діяльність відповідно до теорії ампліфікації А. В. Запорожця, яка визнає дошкільне дитинство як самоцінний унікальний період у психічному розвитку дитини. Становлення первинного світогляду, довільної поведінки, усвідомленого «Я», здатності об’єктивно оцінювати себе – підпорядкування мотивів відбувається в специфічних видах дитячої діяльності: предметно-практичній, спілкуванні, сюжетно-рольовій грі. Проте випускник дошкільного закладу має адаптуватися до школи першого ступеня, де повинно відбутися пристосування дитини до провідного типу діяльності – навчальної та нових соціальних взаємин.
 
Основна частина
 
Зміст дошкільної освіти, окреслений Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» зорієнтований на об’єктивні закономірності психічного розвитку дитини на кожному віковому етапі, на потреби та пріоритети зростаючої особистості.
Світосприймання та специфіка життєдіяльності мають свої особливості:
висока прихильність дитини до дорослих;
домінування в житті дошкільника інтимно-особистісних контактів у порівнянні з діловими;
активне входження в соціальні ролі члена родини, товариша,
друга в колі однолітків, вихованця для вихователів;
висока емоційна насиченість буття;
безпосередність, щирість, відкритість реагування на результати діяльності, вчинки, події тощо;
нездатність дитини довго концентрувати увагу на предметах, подіях;
освоєння довкілля через нерегламентовані види діяльності – спілкування, сюжетно-рольову гру, самостійну художню та предметно-практичну діяльність;
відносна свобода від серйозних обов’язків.
Таким чином, вихователі мають спрямувати свою педагогічну діяльність на формування життєвої компетентності дитини та відповідної віку моральної зрілості, враховуючи особливості розвитку сучасного дошкільника.
Показниками життєвої компетентності дитини дошкільного віку є оптимальна для вікового періоду модель провідної діяльності, тобто:
уміння свідомо мотивувати свої дії;
готовність до цілепокладання;
здатність використовувати засоби досягнення мети, характерні для обраної діяльності;
здатність досягти позитивного результату;
спроможність реалістично оцінити свої результати;
уміння виявляти різні форми активності у сферах життєдіяльності;
здатність виявляти розвинуті базові моральні якості особистості.
У системі регіонального моніторингу відслідковуються такі ключові компетентності учнів: пізнавальна, особистісна, самоосвітня, соціальна, ставлення до власного здоров’я.
У регіональній програмі визначені основні блоки компетентностей – мотиваційні, функціональні, соціальні, які пов’язані між собою.
Таким чином, наступність можна забезпечити, враховуючи специфіку кожного вікового періоду.
З метою виявлення рівня соціально-емоційної компетентності дітей у нашому дошкільному навчальному закладі було проведено психолого-педагогічне обстеження дошкільників. Дослідження проводилось в усіх групах дітей дошкільного віку. За результатами обстеження було виявлено, що серед обстежених дітей:
у 58% рівень соціально-емоційної компетентності не відповідає достатньому розвитку;
у 42% дітей виникають утруднення в соціальній пристосованості.
За підсумками обстеження виникла потреба в корекції поведінкової та емоційної сфер особистості дитини, створення на діагностико-прогностичній основі цілісної системи, що забезпечує входження дитини у світ людських стосунків.
Наш дошкільний заклад здійснює мотивацію на навчання, розвиток, саморозвиток особистості, забезпечує набуття функціональної компетентності в процесі предметно – практичної діяльності, виявлення активності та реалізації потенційних можливостей дитини – фізичних, соціально-моральних, емоційних, пізнавальних, мовленнєвих, художніх, креативних, сприяє соціально – моральному розвитку дитини в специфічних видах дитячої діяльності – спілкуванні, предметно – практичній, сюжетно-рольовій грі.
Зважаючи на те, що формування компетентності дошкільника відбувається в процесі взаємодії всіх суб’єктів педагогічного процесу, як дорослих – вихователя, психолога, музичного керівника, керівника ДНЗ, батьків, так і дітей-однолітків, як групи в цілому, так і окремих дітей, важливо визначити механізм взаємодії.
Запровадження новітніх освітніх технологій в практику роботи сприяє індивідуальному становленню дитини в процесі власної діяльності, взаємодії з педагогом, батьками, іншими людьми та дитячим колективом. Реалізація поставлених завдань допомагає сформувати елементарні основи соціалізації дитини, збалансувати в дошкільника фонд його бажань і фонд його можливостей.
Розвиток не є прямим наслідком навчання. Розвиток має свої закони та специфічні рушійні сили, тому не можна форсувати навчання та підштовхувати його, поспішати до заданої цілі – готовності до школи.
На забезпечення розвитку і виховання дітей спрямована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Вихователі нашого дошкільного закладу здійснюють педагогічну підтримку та сприяють розвитку дитини, ґрунтуючись на психології їх розвитку, використовуючи різні форми, методи роботи, спрямовані на формування
Фото Капча