Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ґрунтознавство з основами меліорації

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
257
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 

ҐРУНТОЗНАВСТВО

З ОСНОВАМИ МЕЛІОРАЦІЇ
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 
МВ – 02070855-2673-2010
Дутчин М. М., Ільків Є. Ю., Біда І. В. Ґрунтознавство з основами меліорації: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 268 с.
Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Ґрунтознавство з основами меліорації». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
 
ЗМІСТ
Вступ
Предмет і завдання ґрунтознавства
1. 1 Поняття про ґрунт
1. 2 Ґрунтознавство як наука
1. 3 Методи дослідження ґрунту
1. 4 Значення ґрунтознавства для вирішення задач землевпорядкування та кадастру
2 Ґрунтоутворюючі породи і мінеральна частина ґрунту
2. 1 Вивітрювання гірських порід
2. 2 Основні ґрунтоутворюючі породи
2. 3 Первинні і вторинні мінерали
2. 4 Загальні фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів і порід
3 Походження і розвиток ґрунту
3. 1 Загальна схема ґрунтоутворення
3. 2 Типи ґрунтоутворюючих процесів
3. 3 Роль живих організмів в ґрунтоутворенні
3. 4 Клімат як чинник ґрунтоутворення
3. 5 Роль рельєфу в ґрунтоутворенні і географії ґрунтів
3. 6 Локальні чинники ґрунтоутворення
3. 7 Енергетика ґрунтоутворення
3. 8 Час як чинник ґрунтоутворення
4 Морфологія і класифікація ґрунтів
4. 1 Фазовий склад ґрунту
4. 2 Основні поняття морфології ґрунтів
4. 3 Гранулометричний склад ґрунту
4. 4 Забарвлення ґрунту
4. 5 Структура ґрунту
4. 6 Новоутворення і включення в ґрунтах
4. 7 Ґрунтовий профіль і генетичні горизонти
4. 8 Хімічний склад мінеральної частини ґрунту
4. 9 Класифікація ґрунтів
5 Органічна речовина ґрунту
5. 1 Склад органічної частини ґрунту
5. 2 Утворення і склад гумусу
5. 3 Роль гумусних речовин в ґрунтоутворенні та живленні
рослин
5. 4 Екологічна роль гумусу
5. 5 Географічні закономірності розподілу гумусних
речовин у ґрунтах
6 Вбирна здатність, кислотність і лужність ґрунтів
6. 1 Вбирна здатність ґрунту та її типи 
6. 2 Ґрунтові колоїди і ґрунтовий вбирний комплекс
6. 3 Ємкість вбирання та її значення
6. 4 Екологічне значення вбирної здатності ґрунту
6. 5 Ґрунтовий розчин
6. 6 Природа кислотності ґрунтів та її види
6. 7 Лужність ґрунтів
6. 8 Буферність ґрунтів
7 Ґрунтова волога і ґрунтове повітря
7. 1 Стан і форми води в ґрунті
7. 2 Водні властивості ґрунту
7. 3 Водний баланс і типи водного режиму ґрунту
7. 4 Склад ґрунтового повітря та його роль в ґрунтоутворенні
7. 5 Повітряні властивості і повітряний режим ґрунту
8 Ерозія ґрунтів
8. 1 Поняття про ерозію ґрунтів та її види
8. 2 Чинники та умови виникнення ерозійних процесів
8. 3 Закономірності поширення еродованих ґрунтів в Україні
8. 4 Заходи боротьби з ерозією ґрунтів
8. 5 Промислова ерозія і рекультивація ґрунтів
9 Радіоактивність ґрунтів
9. 1 Природна радіоактивність ґрунтів
9. 2 Штучна радіоактивність ґрунтів
9. 3 Динаміка вбирання та міграції радіоактивних елементів у грунтах
10 Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів
10. 1 Родючість ґрунту та її види
10. 2 Агровиробниче групування ґрунтів
10. 3 Бонітування ґрунтів
11 Меліорація ґрунтів
11. 1 Загальні відомості про меліорацію
11. 2 Із історії меліорації
11. 3 Гідротехнічні меліорації
11. 4 Хімічна меліорація ґрунтів
11. 5 Агрономічні меліорації
11. 6 Теплові меліорації
12 Ґрунти України, їх генезис, властивості та
сільськогосподарське використання
12. 1 Умови ґрунтоутворення
12. 2 Ґрунти Українського Полісся
12. 3 Ґрунти Лісостепу України
12. 4 Ґрунти степової зони України
12. 5 Ґрунти Сухого Степу України
12. 6 Ґрунти Гірського Криму
12. 7 Ґрунти Українських Карпат
13 Охорона ґрунтів
13. 1 Зміст і завдання охорони ґрунтів
13. 2 Принципи раціонального землекористування і охорона ґрунтів
13. 3 Захист ґрунтів від девегетації
13. 4 Охорона гумусного стану ґрунтів
13. 5 Охорона ґрунтів від переущільнення 
13. 6 Захист ґрунтів від процесів вторинного засолення
13. 7 Охорона ґрунтів від переосушення
13. 8 Охорона ґрунтів від забруднення хімічними препаратами
13. 9 Охорона ґрунтів від забруднення елементами важких металів
13. 10 Правові основи охорони ґрунтів в Україні
Перелік рекомендованих джерел 
 
ВСТУП
 
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та промисловості за останні десятиріччя призвела до забруднення ґрунту, посилення процесів фізичної та хімічної деградації ґрунтів. Площа ерозійно небезпечних ґрунтів в Україні досягла 17 млн. га, що складає близько 40% сільськогосподарських угідь, і продовжує різко збільшуватись. Треба враховувати й те, що 10, 2 млн. га орних земель зруйновано водою, а 5 млн. га – вітровою ерозією,
Фото Капча