Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інститут юридичної відповідальності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ГАЛУЗЕВИМ КРИТЕРІЄМ
2.1 Особливості юридичної відповідальності в публічних галузях права
2.2 Особливості юридичної відповідальності в приватних галузях права
РОЗДІЛ ІІІ. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФУНКЦІЯМИ ПРАВА
3.1 Компенсаційна юридична відповідальність
3.2 Каральна юридична відповідальність
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність дослідження видів юридичної відповідальності визначена перетвореннями, що відбуваються в багатьох сферах суспільного життя, а також особливою роллю юридичної відповідальності у правовій системі. Більше того, питання видів юридичної відповідальності набули значення одних з найважливіших у зв'язку з поставленим завданням розвитку громадянського суспільства і побудови правової держави.
Актуальність теми курсової пояснюється і тим, що від вірного визначення виду юридичної відповідальності залежить діяльність правозастосовувача, стан належної захищеності прав і свобод людини і громадянина.
Ефективність юридичної відповідальності служить теоретико-прикладним інструментом для визначення результативності та дієвості, а в цілому і здатності досягнення поставлених законодавцем цілей.
Об'єктом курсової роботи є види юридичної відповідальності що застосовуються в процесі законних та незаконних суспільних діянь.
Предмет роботи становить нормативне закріплення теоретико-правових аспектів поняття юридичної відповідальності, її види за галузевою ознакою та за функціями права.
Активним дослідженням питання: «Види юридичної відповідальності» займалася велика кількість науковців в галузі юриспруденції. Найбільш відомими були: Басін К. В., Біляк О. М., Горевий, В. І., Дробуш І. В., Елеонский В. А., Иванова, О. М. та багато інших.
Мета роботи полягає в комплексному загальнотеоретичному аналізі видів юридичної відповідальності. Та визначенні специфіки юридичної відповідальності відповідно до її видів.
Поставлена мета досяглася шляхом вирішення наступних основних завдань: надати правову характеристику інституту юридичної відповідальності; вказати особливості класифікації юридичної відповідальності за галузевою ознакою; охарактеризувати види юридичної відповідальності за функціями права; зробити висновки, що до відмінностей між різними видами юридичної відповідальності.
Методологічна основа курсової складається з методів наукового дослідження теоретичного рівня (системно-функціональний, конкретно-історичний, формально-логічний, порівняльно-правовий аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо) та емпіричного (статистичний аналіз, дослідження документів, друкованих видань і повідомлень засобів масової інформації), а також основних положень загальної теорії права, філософії права, етики, соціології, загальної і соціальної психології, присвячених проблемам свідомості, діяльності, соціальних норм і мотивації поведінки індивіда. Виходячи з того, що юридична відповідальність являє собою складне, багатогранне явище, одним з основних засобів дослідження був системний підхід, що надав можливість проаналізувати юридичну відповідальність як системне утворення.  
Структура роботи відображує мету та завдання, основні положення яких будуються за принципом поступального розгляду окремих питань, що висвітлюють її проблематику. Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають 4 підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової становить 37 сторінку з яких перелік використаних джерел розміщено на 3 сторінках і складає 28 джерел.
 
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
Здійснення правопорушень чи сумлінне виконання своїх обов’язків тягне за собою юридичну відповідальність, яку прийнято поділяти на перспективну (позитивну) і ретроперспективну (негативну).
Перспективна (позитивна) юридична відповідальність – це сумлінне виконання своїх обов’язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та окремою особою.
Ретроперспективна (негативна) юридична відповідальність – це специфічні правовідносини між державою і правопорушником внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення, покладанням на останнього обов’язку зазнати позбавлення волі й несприятливих наслідків особистого, майнового, організаційного характеру за скоєне правопорушення.  
Ознаки ретроперспективної юридичної відповідальності: державно-правовий примус; негативна реакція держави на правопорушення і суб’єкта, винного у його скоєнні; обов’язок правопорушника витерпіти несприятливі наслідки за його протиправну поведінку. Важливою ознакою юридичної ретроперспективної відповідальності є негативна реакція держави на правопорушення і на суб’єкта, що винний у вчиненні правопорушення. Ще однією ознакою юридичної ретроперспективної відповідальності є обов’язок правопорушника зазнати несприятливих для себе наслідків за протиправну поведінку. Компетентні органи або службові особи від імені держави покладають юридичну відповідальність у межах санкцій, якими передбачаються види покарань і стягнень. Усі ознаки є обов’язковими. Відсутність хоча б однієї з них говорить про те, що відсутня ретроперспективна юридична відповідальність. Таким чином слід відрізняти позитивну і ретроперспективну юридичну відповідальність.
Так як ретроперспективна відповідальність є значно поширенішою чим перспективна юридична відповідальність ми можемо зазначити, що юридична відповідальність – це застосування уповноваженою особою до правопорушника передбачених санкцією юридичних норм міри державного примусу, вираженого у формі позбавлень особистого, організаційного або майнового характеру.   Відповідно до визначення В. О. Котюка юридичною відповідальністю називається міра покарання правопорушника, шляхом позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення, від імені держави (суспільства) на підставі закону (або іншого нормативного акта), з метою попередження правопорушення і відновлення (чи відшкодування) втрачених суб’єктивних прав на матеріальні і духовні цінності. Юридична відповідальність – це міра покарання, яка носить, як правило, публічний характер.   Мета юридичної відповідальності реалізується через її відповідні функції, які відображають основні напрями впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини. Саме у функціях юридичної відповідальності розкриваються її роль і значення в забезпеченні реалізації, охорони і захисту прав і
Фото Капча