Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні технології навчання української мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Реалії сьогодення спонукають учителя творчо підходити до навчального процесу, шукати такі форми проведення занять, які захопили б учнів, сприяли кращому засвоєнню матеріалу, розвитку здібностей і бажання вдосконалювати свої знання та вміння. Ян Коменський стверджував, що інтерес є рушійною силою навчання, а оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння школярами нових знань. Жан-Жак Руссо писав, що нецікавий урок нічого, окрім нелюбові до предмета і до педагога, не викликає. Отож, одне з головних завдань сьогодні, що бачу перед собою як учителем, – викликати інтерес до навчання.
Найвагомішою перевагою інтерактивного навчання вважаю те, що в учнів виникає глибока внутрішня мотивація до навчання, адже вони мають змогу приймати важливі рішення щодо процесу навчання, будучи не об’єктом його, а суб’єктом – особою, що може сперечатися, доводити свої думки, а не сліпо сприймати сказане учителем. Учні розвивають свої комунікативні навички, розширюють пізнавальні можливості.
На жаль, використання інтерактивних технологій має і деякі перешкоди на своєму шляху. У першу чергу, це чималий обсяг часу, необхідний і при підготовці занять, і безпосередньо на самому уроці. Але найбільшою перевагою, по-моєму, є те, що створюється особлива атмосфера у класі, яка найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по- справжньому реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
Методів інтерактивної роботи існує багато. Кожний приваблює своєю оригінальністю, певними можливостями, кожний характерний для певного типу чи етапу уроку.
Інтерактивне навчання передбачає залучення навчальний процес усіх учнів, що є особливо цінним у вихованні сощально активної особистості. Учні мають можливість рефлектувати з приводу того, що вони знають та думають.
Пізнання та опанування навчальною матеріалу здійснюється у‘процесі спільної діяльності, коли кожен робить власний внесок у навчальний процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.
Ще один надзвичайно важливий аргумент: учні у процесі спільної діяльності вчаться спілкуватися між собою, розуміти, допомагати одне одному, підтримувати, розуміючи, що успіх кожного гарантує загальний успіх.
 
Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, своєрідним режисером, що спрямовує роботу учнів, допомагає у пошуках шляхів розв’язання проблеми, націлює, в жодному разі не даючи готовий матеріал. Учні дошукують розв’язків тих чи інших проблем, досліджуючи, експериментуючи, висуваючи гіпотези.
Застосування інтерактивних форм та методів на уроках рідної мови з метою підвищення ефективності навчального процесу
У світі людства нині відбувається переорієнтація всієї системи цінностей: найвищою з них визначається людина. Загальнопланетарний культурний процес, власне життя тяжіють сьогодні до позитивного начала загальнолюдських цінностей, гармонії людини та природи, соціальної справедливості, свободи, творчого самовираження.
Не обминули ці процеси й України, де справу формування людини як самоцінності, виховання в неї високих інтелектуальних і моральних якостей, здатності мотивовано добирати адекватні засоби для реалізації особистих! суспільно значущих прагнень набуває державної ваги. Міжлюдські стосунки, засновані на нових, демократичних засадах, потребують іншого підходу: не волюнтаристського, характерного для командно-адміністративної системр тоталітарного характеру, а доказового, коли виникає необхідність (і можливість) переконувати йдоводити.
Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності вчителя «Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу з чимось (комп’ютером) або кимось (людиною). Отже, інтерактивне навчання – це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.
Які ж основні характеристики інтерактиву? Передусім – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає конкретні завдання. Одне з них- створення комфортних умов навчання, за яких кожний учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним і сам процес навчання.
Слово «технологія» – грецьке. Ми звикли до термінів «комп’ютерні технологи», «космічні технології», «соціальні технології». Технології, спрямовані на розвиток особистості, називаються гуманітарними. Ті з них, які виступають елементом освіти, є педагогічними.
Інтерактивні технології (IT) можна представити як різновид активних методів навчання. Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.
Це – співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і вчитель, й учні є суб’єктами.
Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. IT найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу до навчання.
У процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри. Тому IT найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.
Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибоке вивчення матеріалу. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). Про цьому відсоток учнів, які засвоїли знання, досить високий (понад 50).
Змінюється роль учнів. Вона перетворюється на активну: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.
Змінюється основне джерело: мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня.
Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.
Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.
Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду й навчання учнів процедури; Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані, Дисципліна учнів
Фото Капча