Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційний аналіз

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра фінансів і економіки природокористування
 
104 – 137
 
КОНСПЕКТ   ЛЕКЦІЙ
 
з дисципліни «Інвестиційний аналіз»
для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 0801
 «Геодезія, картографія та землеустрій»
(6.080101 «Землевпорядкування та кадастр»)
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
протокол № 8
від 26.04.2012 р. 
 
Рівне – 2012
 
Конспект лекцій  з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Подлевський А.А. – Рівне: НУВГП. – 2012. –  63 с.
 
Упорядники: Подлевський А.А., ст. викладач.
Відповідальний за випуск: Павлов В.І., д.е.н., професор, зав. кафедрою фінансів і економіки природокористування
 
Зміст
 
Вступ
Тема 1. Методологічні основи інвестування
Тема 2. Інвестиційна діяльність підприємства
Тема 3. Планування, аналіз і контроль інвестиційної діяльності підприємства
Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Тема 5. Реальні інвестиції
Тема 6. Інвестиційний проект
Тема 7. Оцінка і аналіз ефективності інвестиційного проекту
Тема 8. Фінансові інвестиції
Тема 9. Міжнародна інвестиційна діяльність
Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Список рекомендованої літератури
 
© Подлевський А.А., 2012
© НУВГП, 2012
 
Вступ
 
Актуальним завданням сьогодення є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій.
У зв'язку з цим, інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування.  Пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки нині є не лише актуальним, а й важливим завданням теоретичного та практичного значення.
Метою вивчення дисципліни "Інвестиційний аналіз» є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.
Предметом вивчення дисципліни є економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.
Після вивчення  даного курсу студенти повинні знати:
-суть інвестиційного процесу, різноманітність форм інвестиційної діяльності;
-принципи, методи і інструменти розробки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на досягнення цілей інвестиційної діяльності підприємства;
-необхідну сукупність теоретичних та практичних знань з питань фінансово-економічних і організаторське-правових відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності в ринковій економіці;
-теорію та практику формування інвестиційного капіталу, правила поведінки інвесторів на ринку інвестицій;
-методику складання бізнес-плану інвестиційного проекту.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
-аналізувати економічні категорії та ряд показників, які характеризують інвестиційні процеси та оцінити їх ефективність.
-визначати інвестиційну привабливість підприємств, регіону, галузі, країни
-враховувати та аналізувати інвестиційні ризики;
-складати бізнес-план конкретного інвестиційного проекту.
 
Тема 1.  Методологічні основи інвестування
1. Економічна суть інвестицій.
2. Класифікація інвестицій.
3. Інвестиційний процес: суть, стадії.
4. Інвестиційний ринок та його інфраструктура.
5. Роль інвестицій у розвитку економічних процесів.
 
1. У сучасних умовах розвитку економічних процесів в Україні інвестиції є категорією, що дуже часто використовується в економіці як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях.
Взагалі термін "інвестиція" походить від латинського слова "invest", що означає "вкладати". Існують різні визначення цього поняття. Згідно закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок чого створюється прибуток (доход) і досягається соціальний ефект.
Інвестиції – це капітал у всіх його формах, що вкладається в об'єкти виробничого й невиробничого призначення з метою досягнення економічного, соціального і екологічного ефектів.
Інвестиційна політика – частина економічної політики держави, що визначає обсяг, структуру і напрямок капіталовкладень, зростання основного капіталу   і їхнє відновлення на основі найважливіших досягнень науки і техніки.
Інвестиційне середовище – сукупність правових, економічних та інституціональних умов, що визначають правила функціонування різних типів цінних паперів на  ринку, умови  купівлі і продажу, тенденції динаміки цін а також особливості руху капіталів і зміни щодо нерухомості.
Інвестор – це суб'єкт інвестиційної діяльності, що ухвалює рішення щодо вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування.
 
2. Інвестиції підприємства різноманітні за своєю природою. Інвестиції класифікують за такими ознаками:
1) За відтворювальною спрямованістю:
-Валові – це загальний обсяг коштів у певному періоді, що спрямовуються на нове будівництво, придбання засобів виробництва, на приріст запасів товарно–матеріальних цінностей.
-Чисті – менші від валових на величину коштів, що направляються із фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань на реінвестиції.
2) За об'єктом вкладання капіталу:
-Реальні – це вкладення капіталу в господарську діяльність підприємства з метою одержати прибуток або досягти інші ефекти. 
-Фінансові – це вкладення капіталу у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, із метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому. У свою чергу, поділяються на стратегічні (інвестор повністю контролює об'єкт, у який вкладений капітал, і управляє ним)
Фото Капча