Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційний менеджмент

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Інвестиційний менеджмент – система управління інвестиціями
2. Характеристика джерел інвестиційних ресурсів
3. Практичне завдання
 
1. Економічні функції держави
 
Інвестиційний менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, які пов'язані зі здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.
Інвестиційний менеджмент покликаний формувати найбільш раціональні управлінські рішення з питань визначення і обґрунтування можливих об'єктів інвестування, оцінки їх інвестиційних якостей, формування та реалізації ефективних інвестиційних програм, відбору окремих інвестиційних проектів.
Базуючись на теорії загального менеджменту підприємства інвестиційний менеджмент як його складова використовує арсенал специфічних методів обгрунтування і прийняття управлінських рішень в сфері інвестиційної діяльності.
 
Рис. 1. Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством і його взаємозв'язок з іншими основними функціональними системами управління
З наведеної схеми видно, що інвестиційний менеджмент тісно пов'язаний із такими основними функціональними системами управління підприємства як операційний, фінансовий, інноваційний менеджмент тощо. З системою операційного менеджменту цей зв'язок опосередковується через спільне управління формуванням і відтворенням операційних необоротних активів; з системою фінансового менеджменту – через формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних і позикових джерел; з системою інноваційного менеджменту – через розвиток автономних інвестицій (управління формуванням матеріальних і нематеріальних активів інноваційного характеру).
Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основні з яких наведені на рис. 1:
 
Рис. 2. Основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства
 
1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. Забезпечення ефективності всіх сфер діяльності підприємства безпосередньо або опосередковано пов'язане з вибором напрямків і форм інвестування, оптимальністю фінансування інвестиційних проектів, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу і т. п. Це визначає необхідність органічної інтегрованості управління інвестиційною діяльністю з іншими функціональними і загальними системами управління підприємством.
2. Комплексний характер формування управлінських рішень. Всі управлінські рішення у сфері формування і реалізації інвестицій найтісніше взаємозалежні і впливають на кінцеві результати інвестиційної діяльності підприємства в цілому, як безпосередньо так і опосередковано. Виходячи з цього управління інвестиціями має розглядатись як комплексна функціональна система, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, кожне з яких робить свій внесок у загальну результативність діяльності підприємства.
3. Високий динамізм управління. Навіть найефективніші управлінські рішення у сфері формування і реалізації інвестицій, що розроблені і реалізовані на підприємстві в попередньому періоді, не завжди можуть бути повторно використані на подальших етапах його інвестиційної діяльності. Насамперед, це пов'язане з високою динамікою чинників зовнішнього середовища, (особливо в перехідних періодах) і в першу чергу зі зміною кон'юнктури фінансового або товарного ринків. Крім того, змінюються в часі і внутрішні умови функціонування підприємства, особливо на етапах переходу до наступних стадій його життєвого циклу. Саме високий динамізм інвестиційного менеджменту може забезпечити задані темпи економічного розвитку підприємства, форми організації його виробничої і фінансової діяльності, інших параметрів функціонування.
4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Реалізація цього принципу припускає, що підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування інвестицій і інвестиційних ресурсів підприємства повинна враховувати альтернативні можливості дій. За наявності альтернативних управлінських рішень у цій галузі їх вибір повинен бути заснований на системі критеріїв, що визначають інвестиційну ідеологію, інвестиційну стратегію або конкретну інвестиційну політику підприємства. Система таких критеріїв у сфері управління інвестиційною діяльністю розробляється самим підприємством.
5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Якими б ефективними не здавалися ті або інші проекти управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності, вони мають бути відхилені, якщо входять у протиріччя з місією підприємства, стратегічними напрямками його розвитку, підривають економічну основу ефективного інвестування у майбутньому періоді.
З урахуванням змісту і принципів управління інвестиційною діяльністю формуються його цілі і задачі.
Головною метою інвестиційного менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді.
У процесі реалізації своєї головної цілі управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовується на рішення певних основних задач (табл. 1).
Таблиця 1
Система основних задач, що спрямовані на реалізацію головної мети управління інвестиційною діяльністю підприємства
Головна ціль управління інвестиційною діяльністю Основні задачі управління інвестиційною діяльністю, що спрямовані на реалізацію його головної цілі
Забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді 1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства
2. Забезпечення максимальної дохідності (прибутковості) окремих реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при встановленому рівнії інвестиційного ризику. 
3. Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику по окремих реальних і фінансових інвестиціях та по інвестиційній діяль ності підприємства в цілому при встановленому рівні їхньої] дохідності (прибутковості). 
4. Забезпечення максимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності. 
5. Забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів в оптимальній структурі відповідно до прогнозованих обсягів інвестиційної діяльності. 
6. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності. 
7. Пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства. 
 
1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства реалізується шляхом визначення потреби в обсягах інвестування для рішення стратегічних цілей розвитку операційної
Фото Капча