Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепція планування потреб та ресурсів та засновані на них логістичні системи. Особливості їх використання.

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Комплексне практичне індивідуальне завдання на тему:
 
«Концепція планування потреб та ресурсів та засновані на них логістичні системи.
Особливості їх використання»
 
Зміст
 
Вступ
1. Поняття концепції планування потреб та ресурсів і засновані на ній логістичні системи
2. Системи планування потреб та ресурсів нового покоління
2.1. MRP II та ERP-системи
2.2. Система управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв'язками підприємства
3. Особливості впровадження систем планування потреб у вітчизняних умовах
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Застосування виробничої логістики починається з процесів постачання виробництва всіма необхідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, комплектуючими виробами.
Закордонними фахівцями розроблено і впроваджено у практику два принципово різних підходи: штовхальний і тягнучий.
Перший підхід – «штовхальна» система – є системою організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.
Матеріальний потік «виштовхується» кожному наступному адресату суворо за розпорядженням (командою), яке надходить на передавальну ланку з центральної системи управління виробництвом. Однак у випадку збоїв виробництва, зміни попиту протягом місяця доводиться неодноразово змінювати виробничі графіки для всіх технологічних стадій одночасно, що часто зробити дуже важко.
«Штовхальні» (виштовхувальні) системи знайшли застосування не тільки в сфері виробництва (виробничій логістиці), але й у сфері обігу як на стадії здійснення закупівель, так і на стадії реалізації готової продукції.
У процесі матеріально-технічного забезпечення «штовхальна» система є системою управління запасами впродовж усього логістичного ланцюга, у якому рішення про поповнення запасів у складській системі на всіх рівнях приймається централізовано. Під час реалізації готової продукції «штовхальна» система проявляється як стратегія збуту, спрямована на випереджальне щодо попиту формування товарних запасів в оптових і роздрібних торгових підприємствах.
Недоліки «штовхальних» систем:
1) чим більше факторів щодо кожної з ланок логістичного ланцюжка має враховувати центр управління, тим складнішим, дорожчим і досконалішим має бути програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення;
2) у підприємства мають бути матеріальні запаси на всіх стадіях виробництва, для того щоб запобігти збоям і пристосуватися до змін попиту. Тому така система припускає створення внутрішніх статичних потоків між різними технологічними етапами, що часто призводить до заморожування матеріальних засобів, встановлення надлишкового устаткування і залучення додаткових робітників;
3) складність перебудови виробничої системи під час збоїв або збільшення попиту;
4) можливість застосування за умови масового розповсюдження обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій.
Переваги «штовхальних» систем:
1) відсутність залежності роботи підприємства від своєчасності постачань;
2) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.
Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем цього типу є MRP I, MRPII та інші.
Другий підхід до організації логістичних процесів на виробництві називається «тягнучою» системою і є системою організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.
При застосуванні цього підходу центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки. Основною функцією центру управління є постановка завдання перед кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга.
 
1. Поняття концепції планування потреб та ресурсів і засновані на ній логістичні системи
 
Однією з найбільш популярних у світі логістичних концепцій, що ґрунтуються на підході до формування штовхаючих систем, є концепція «Планування потреб/ресурсів» (requirements/resource planning, RP). За змістом вона є протилежною концепції JIT («Точно у термін»).
На концепції «Планування потреб/ресурсів» ґрунтуються: у виробництві і постачанні – система «Планування потреби в матеріалах/виробничого планування потреби в ресурсах» (materials /manufacturing requirements/resource planning, MRP I/MRP II), а в дистрибуції (розподілі) – система «Планування розподілу продукції/ресурсів» (distribution requirements/ resource planning, DRPI/DRPII).
Відповідно до визначення американського дослідника Дж. Орліскі, одного з головних розробників системи MRP І, система «Планування потреби в матеріалах (система MRP) у вузькому значенні складається з ряду логічно пов'язаних процедур, вирішальних правил і вимог, які переводять виробничий розклад у «ланцюжок вимог», що синхронізовані у часі, а також запланованого покриття цих вимог для кожної одиниці запасу компонентів, необхідних для виконання розкладу. Система MRP переплановує послідовність вимог і покриття внаслідок змін або у виробничому розкладі, або в структурі запасів, або в характеристиках продукту».
Хоч сама логістична концепція, закладена в основу системи MRP І, сформована досить давно (в середині 1950-х років), але тільки з появою швидкодіючих комп'ютерів її вдалося реалізувати на практиці. Водночас революція в мікропроцесорних та інформаційних технологіях стимулювала бурхливе впровадження різноманітних складових систем MRP у бізнесі.
MRP системи, інтенсивна розробка теорії яких здійснювалася з початку 60 років, в даний час присутні практично у всіх інтегрованих інформаційних системах управління підприємством.
В даний час використання сучасних інтегрованих систем на українських підприємствах поки не знайшло широкого поширення, тим більше функціональності планування матеріальних ресурсів (MRP)
Перш за все необхідно відмітити, що MRP системи розроблялися для використання на виробничих підприємствах. Якщо підприємство має дискретний тип виробництва (збірка на замовлення, виготовлення на замовлення, виготовлення на склад, серійне), тобто коли для виробів є відомість матеріалів і склад виробу, то використання MRP системи є логічним і доцільним. Якщо підприємство має процесне виробництво, то застосування MRP функціональності виправдано в разі тривалого виробничого циклу.
MRP системи рідко використовуються для планування матеріальних потреб в сервісних, транспортних, торговельних та інших організаціях невиробничого профілю, хоча потенційно ідеї MRP-систем можуть бути з деякими припущеннями застосовані і для невиробничих підприємств, діяльність яких вимагає планування матеріалів у відносно тривалому інтервалі часу.
MRP системи базуються на планування матеріалів для оптимальної організації виробництва і включають безпосередньо функціональність MRP, функціональність за описом і планування виробничих потужностей, завантаження CRP (потужності планування ресурсів) і мають на меті створення оптимальних умов для реалізації виробничого плану випуску продукції (рис. 1. 1.).
Основна ідея MRP систем полягає в тому, що будь-яка облікова одиниця матеріалів або комплектуючих, необхідних для виробництва виробу, повинна бути в наявності в потрібний час і в потрібній кількості.
Рис. 1. 1. Схема функціонування системи MPRІ
Основною перевагою MRP систем є формування послідовності виробничих операцій з матеріалами та комплектуючими, що забезпечує своєчасне виготовлення вузлів (напівфабрикатів) для реалізації основного виробничого плану по випуску готової продукції.
Основні елементи MRP системи можна розділити на елементи, що надають, інформацію, програмна реалізація алгоритмічної основи MRP і елементи, що представляють результат функціонування програмної реалізації MRP.
У спрощеному вигляді вихідну інформацію для MRP системи представляють наступні елементи.
Основний виробничий план, як правило, формується для поповнення запасу готової продукції або задоволення замовлень споживачів.
На практиці розробка ОВП подається петлею планування. Спочатку формується чорновий варіант для оцінки можливості забезпечення реалізації з матеріальних ресурсів і потужностей.
Система MRP здійснює деталізацію ОПП в розрізі матеріальних складових. Якщо необхідна номенклатура та її кількісний склад не присутній у вільному або замовленому раніше запасі або в разі незадовільних за часом планованих поставок матеріалів та комплектуючих, ОПП повинен бути відповідним чином скоректований.
Після проведення необхідних ітерацій ОПП затверджується як діючий і на його основі здійснюється запуск виробничих замовлень.
Відомість матеріалів (ВМ) являє собою номенклатурний перелік матеріалів і їх кількості для виробництва деякого вузла або кінцевого виробу. Спільно зі складом виробів ВМ забезпечує формування повного переліку готової продукції, кількості матеріалів і комплектуючих для кожного виробу і опис структури виробів.
Відомість матеріалів і склад вироби представляють собою таблиці бази даних, інформація яких коректно відображає відповідні дані, при зміні фізичного складу виробу або ВМ стан таблиць має бути своєчасно скоригована.
Поточний стан запасів відбивається у відповідних таблицях бази даних із зазначенням всіх необхідних характеристик облікових одиниць. Кожна облікова одиниця, незалежно від варіантів її використання в одному виробі або багатьох готових виробах повинна мати тільки однин ідентифікаційний запис з унікальним кодом. Як правило, ідентифікаційний запис облікової одиниці містить велику кількість параметрів і характеристик, використовуваних MRP системою, які можна класифікувати наступним чином:
загальні дані
код,
опис тип, розмір, вага і т. д.
дані запасу
одиниця запасу, одиниця зберігання, вільний запас, оптимальний запас, запланований до замовлення, замовлений запас, розподілений запас, ознака партії / серії і т. д.
по дані закупівлях і продажах
одиниця закупівлі / продажу, основний постачальник, ціна,
по дані виробництва і виробничими замовленнями і т. д.
Записи облікових одиниць оновлюються кожного разу при виконанні операцій з запасами, наприклад, заплановані до закупівлі, замовлені до поставки, оприбутковані, брак і т. д.
На підставі вхідних даних MRP система виконує наступні основні операції:
на підставі ОПП визначається кількісний склад кінцевих виробів для кожного періоду часу планування,
до складу кінцевих виробів додаються запасні частин, які не включені в ОПП,
для ОПП і запасних частин визначається загальна потреба в матеріальних ресурсах відповідно до ВМ і складом вироби з розподілом за періодами часу планування,
загальна потреба матеріалів коригується з урахуванням стану запасів для кожного періоду часу планування,
здійснюється формування замовлень на поповнення запасів з урахуванням необхідних часів випередження.
Результатами роботи MRP системи є план-графік постачання матеріальними ресурсами виробництва – кількість кожної облікової одиниці матеріалів і комплектуючих для кожного періоду часу для забезпечення ОПП (рис. 1. 2).
Рис. 1. 2 Схема роботи системи планування потреби в матеріалах
Для реалізації плану-графіка постачання система породжує графік замовлень в прив'язці до періодів, який використовується для розміщення замовлень постачальникам матеріалів і комплектуючих або для планування самостійного виготовлення.
Однією зі складових інтегрованих інформаційних систем управління підприємством класу MRP є система планування виробничих потужностей (CRP).
Основним завданням системи CRP є перевірка здійсненності MPS з точки зору завантаження устаткування по виробничим технологічним маршрутам з урахуванням часу переналагодження, вимушених простоїв, субпідрядних робіт і т. д. Вхідною інформацією для CRP є план-графік виробничих замовлень і замовлень на поставку матеріалів і комплектуючих, який перетворюється відповідно до технологічних маршрутів в завантаження обладнання і робочого персоналу.
Типова MRP функціональність систем:
опис планових одиниць і рівнів планування
опис специфікацій планування
формування основного виробничого плану графіка
управління виробами (опис матеріалів, комплектуючих і одиниць готової продукції)
управління запасами
управління конфігурацією вироби (склад виробу)
ведення відомості матеріалів
розрахунок потреби в матеріалах
формування замовлень на закупівлю
формування замовлень на переміщення
робочі центри (опис структури виробничих робітників центрів з визначенням потужності)
машини та механізми (опис виробничого обладнання з визначенням нормативної потужності)
виробничі операції, які виконуються в прив'язці до робочих центрам та обладнання
технологічні маршрути, що представляють послідовність операцій, що виконуються протягом деякого часу на конкретному обладнанні в певному робочому центрі
розрахунок потреб за потужностями для визначення критичної завантаження і прийняття рішення.
 
2. Системи планування потреб та ресурсів нового покоління
 
2.1. MRP II та ERP-системи
 
MRP I були лише першим етапом автоматизованих логістичних систем. Вони стали основою для створення нових потужніших, більш функціональних, розвиненіших систем.
Системи MRP II є подальшим розвитком систем MRP і орієнтовані на ефективне планування всіх ресурсів виробничого підприємства. У загальному випадку можна виділити наступні напрямки:
планування бізнесу
планування виробництва
формування основного виробничого плану-графіка
MRP
CRP
Системи MRP II припускають залучення в інформаційну інтеграцію фінансової складової (планування бізнесу). У системах MRP II передбачається спеціальний інструментарій формування фінансового плану та складання бюджетних кошторисів, прогнозування та управління рухом грошових коштів, на підставі яких визначається можливість реалізації виробничого плану з точки зору наявних і передбачуваних грошових коштів.
ERP-системи (Enterprise Resource Planning), як подальший розвиток інтегрованих інформаційних систем управління підприємством крім вищевказаної функціональності, як правило, включають планування ресурсів розподілу, і ресурсів для проведення технологічного обслуговування і виконання ремонтів.
Системи DRP забезпечують оптимальне рішення (планування, облік і управління) транспортних задач по переміщенню матеріально-технічних ресурсів і готової продукції.
Система DRPІ має такий же принцип роботи, що і MRP І, але в каналах дистрибуції готової продукції. Система DRP ІІ складніша, тому що базується на споживчому попиті, який не контролюється фірмою. Система планує і регулює рівень запасів на базах і складах фірми у власній виробничій мережі чи в оптових торгових посередників.
Крім цього, для MRPII ERP і систем характерна наявність спеціальної підсистеми управління реалізацією довгострокових проектів (Project Management), яка передбачає повнофункціональний планування матеріальних ресурсів, трудових ресурсів, обладнання, формування мережевих графіків робіт, управління ходом виконання і фактурування реалізованих проектів.
Особливістю ERP-системи є принциповий підхід до використання єдиної транзакційної системи для переважної більшості операцій і бізнес-процесів організації, незалежно від функціональної і територіальної роз'єднаності місць їх виникнення і проходження, обов'язковість відома всіх операцій в єдину базу для подальшої обробки та отримання в реальному часі збалансованих планів.
Можливість застосувати один і той же програмний пакет для різних організацій (можливо, з різними настройками і розширеннями), фігурує як одна з обов'язкових умов ERP-системи.
Однією з причин повсюдного використання тиражованих ERP-систем замість розробки на замовлення вказується можливість впровадження кращих практик за допомогою реінжинірингу бізнес-процесів відповідно до рішень, застосованих в ERP-системі. Однак, зустрічаються і згадки інтегрованих систем, розроблених для окремої організації на замовлення як ERP-систем.
Необхідність всеосяжного застосування ERP-системи в територіально-розподілених організаціях вимагає підтримки в єдиній системі безлічі валют і мов. Більш того, необхідність підтримувати кілька організаційних одиниць (кілька юридичних осіб, кілька підприємств), кілька різних планів рахунків, облікових політик, різних схем оподаткування в єдиному екземплярі системи виявляється необхідною умовою для застосування в холдингах, транснаціональних корпораціях.
Застосування в різних галузях накладає на ERP-системи, з одного боку, вимоги до універсальності, з іншого боку – підтримку розширюваності галузевою специфікою. Основні великі системи включають готові спеціалізовані модулі і розширення для різних галузей (відомі спеціалізовані рішення в рамках ERP-систем для машинобудівних і обробних виробництв, предпріятійдобивающей промисловості, роздрібної торгівлі, дистрибуції, банків, фінансових організацій та страхових компаній, підприємств електрозв'язку, енергетики, організацій сектора державного управління, сфери освіти, медицини та інших галузей).
Модульний принцип організації дозволяє впроваджувати ERP-системи поетапно, послідовно переводячи в експлуатацію один або кілька функціональних модулів, а також вибирати тільки ті з них, які є актуальними для організації. Крім того, модульність ERP-систем дозволяє будувати рішення на основі декількох ERP-систем, вибираючи з кожної кращі в своєму класі модулі (таблиця 2. 1). Розбивка по модулях і їх угрупування різне, але у більшості основних постачальників виділяються групи модулів: фінанси, персонал, операції.
Таблиця 2.1
Види фінансових модулів ERP-систем
МодульФункціональність
SDІВ менеджера з продажу. Фактурування. Обробка повернень. Відвантаження та транспортування. Зовнішня торгівля. Поставки. Оренда. Ціноутворення. Замовлення. Кредитування. Контакти
PPПланування продажів, потреби у матеріалах і виробничих потужностях. Прогнозування попиту. ІВ виробничого менеджера. Диспетчерське управління. Калькуляція виробничих витрат. Управління виробництвом
MMЗакупівлі. Управління запасами. Управління складами. Інвентаризація. Атестація постачальників. ІВ менеджера по закупкам
РМІВ менеджера по обслуговуванню і ремонту устаткування. Замовлення на обслуговування і ремонт. Планування попереджувальних ремонтів. Управління ремонтними підрозділами
QMІВ менеджера з якості. Планування і контроль якості. Сертифікати якості. Рекламації
SMУправління сервісними процедурами та договорами. Послуги. Заявки на послуги. Планування обслуговування клієнтів. Облік об'єктів сервісу. Звіти. Типові сервісні рішення
Серед найвідоміших програмних продуктів, що реалізовують концепцію ERP, слід назвати в першу чергу системи mySAP ERP, MySAP All-in-One і SAP BusinessOne компанії SAP AG, Oracle E-Business Suite, JD Edwards і PeopleSoft Enterprise компанії Oracle. На українському ринку в сегменті середнього і малого бізнесу (SMB) утримує лідерство компанія Microsoft з системами Microsoft Dynamics АХ (Axapta) і NAV (Navision). Також упевнено вступили на український ринок такі ERP рішення як ALTUM і ALTUM XL компанії Comarch, а також шведська ERP та CRM система Enterprise by HansaWorld.
Із інших рішень можна відзначити системи infor: COM, MAX+, SSA ERP LN (Baan) і SyteLine від фірми Infor.
Існують також менш універсальні рішення, що роблять ставку на розширення функціональності з конкретною галузевою специфікою. Приклад – система IFS Applications компанії IFS з розширеною функціональністю для виробництва і ремонтів.
Ряд російських та українських програмних систем також реалізують в тій чи іншій мірі функціональність вищеперелічених ERP.
Так, систему 1С: Управління підприємством 8. 0 деякі вважають повнофункціональною ERP-системою. Корпоративна інформаційна система (КІС) «Парус – Підприємство 8. 5» також є яскравим прикладом російської ERP системи. Дана система використовується як у Росії, так і в Україні.
Ще приклади російських ERP систем: ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент, Флагман, Фрегат – Корпорація, АВА Системи.
Білоруська ERP і CRM система ПОТІК, Компанія-розробник – VIPSOFT.
Ряд українських виробників програмного забезпечення позиціонує свої системи як ERP. Насамперед, це системи Галактика, Фінексперт, IT-Підприємство, Мегаполіс, BSI, ПАРУС-Підприємство 8, Універсал ERP.
ERP, однак, не є вершиною еволюції. Фундаментальне обмеження систем ERP: вони автоматизують внутрішню діяльність підприємства (т. зв. бек-офіс).
З другої половини 90-х років широке поширення отримали концепції CRM і SCM – управління відносинами відповідно з замовниками і з постачальниками.
Microsoft Axapta має такі переваги: це система, що дає змогу вести бізнес саме так, як клієнт вважає за потрібне; покращує взаємодію з клієнтами, діловими партнерами і співробітниками; надає потужну, вичерпну функціональність в єдиній інтегрованій системі; надає можливості для швидкого зростання і розвитку бізнесу.
Microsoft Axapta охоплює всі сфери бізнесу, включаючи виробництво і дистрибуцію, управління ланцюжками постачань і проектами, фінансовий менеджмент і засоби бізнес-аналізу, управління відносинами з клієнтами й управління персоналом.
Система відповідає всім вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і законодавства, може працювати з багатьма мовами і з різними валютами.
В основі Microsoft Business Solutions-Axapta лежать найсучасніші новітні технології управління і високотехнологічні рішення, що дозволяють ефективно управляти підприємством. Система підходить для автоматизації бізнес-процесів у межах управлінського обліку переважно для середніх і великих підприємств різних сфер господарської діяльності.
Axapta – це ERP-система, що працює в середовищі електронного бізнесу. Унікальність системи Axapta полягає в тому, що її сучасна технологія забезпечує єдиний інформаційний простір підприємства, в якому бек-офіс і фронт-офіс працюють як єдине ціле. Axapta пропонує набір можливостей для бізнес-аналізу, що удосконалює процес прийняття рішень і комплексне управління відносинами з клієнтами (CRM).
Основними модулями системи Axapta є фінанси; торгівля і логістика; виробництво; електронна комерція; управління персоналом; проекти; управління відносинами з клієнтами; управління знаннями; управління логістичними ланцюжками.
Ще однією ланкою розвитку концепції планування потреб стала CSRP-система. CSRP – це шлях від інтеграції внутрішніх ресурсів компанії до співпраці на активних ринках споживача. З технічної сторони CSRP являє собою корпоративну інформаційну систему ERP-класу з додатковою функціональністю. При розширеному тлумаченні поняття «ресурси підприємства», керовані на основі технології CRM і SCM, ресурси збуту, визначення ERP повністю відповідає вимогам CSRP функціональності корпоративних інформаційних систем. Тому на практиці сучасні технології планування і управління бізнесом компанії часто називають просто ERP-плануванням і ERP-управлінням.
 
2.2. Система управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв'язками підприємства
 
У світовому масштабі ERP можна розглядати як пройдений етап. У розвинених країнах більшість корпорацій впровадило у себе систему такого класу.
Авторитетна консалтингова компанія Gartner Group заявила про завершення епохи ERP-систем в 1999 році. На зміну була запропонована концепція ERP II – Enterprise Resource and Relationship Processing, управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв'язками підприємства.
За визначенням Gartner Group ERP II – це бізнес-стратегія підприємства, що належить до певної галузі, і набір ключових для даної галузі додатків, які допомагають клієнтам та акціонерам компаній збільшувати вартість бізнесу за рахунок ефективної ІТ-підтримки та оптимізації операційних і фінансових процесів як всередині свого підприємства, так і в зовнішньому світі – в рамках співпраці з іншими корпораціями.
Основна ідея ERP II полягає у виході за рамки завдань по оптимізації внутрішніх процесів організації: крім інтеграції таких традиційних для ERP-систем областей діяльності підприємства, як управління фінансами, бухгалтерський облік, управління продажами і покупками, відносини з дебіторами і кредиторами, управління персоналом, виробництво, управління запасами, системи класу ERP II дозволяють управляти взаємовідносинами з клієнтами, ланцюжками поставок, вести торгівлю через Інтернет.
Нова функціональність ERP II, дозволяє ефективно управляти контактами з клієнтами, рекламними кампаніями, збутом, проводити маркетингові дослідження. Це досягається за рахунок створення персональних профілів клієнтів, класифікації клієнтів по різним категоріям, визначення цільових груп для рекламних кампаній, планування і контролю взаємодії з клієнтами (телефонні дзвінки, візити, розсилання рекламних і маркетингових матеріалів і т. Д), Спрощеного доступу до даних про існуючих і потенційних клієнтів, постачальників. Існує також можливість тарифікувати різні типи контактів і точно оцінювати витрати на проведення різних заходів. Завдяки інтеграції з іншими підсистемами з'являється можливість зіставлення з результатів маркетингових кампаній з фактичними даними продажів. Це дозволяє підвищити координацію роботи служб маркетингу, збуту і постачання.
Сервісним підрозділам система дає можливість організувати ефективне управління післяпродажним обслуговуванням клієнтів. Функціональні засоби дозволяють реєструвати дії, здійснювані компанією після продажу товарів. При цьому заявки на сервісне обслуговування можуть бути ініційовані як самими клієнтами, так і автоматично, згідно сервісного контракту. Дані в сервісний замовлення можуть бути внесені як співробітником, який прийняв дзвінок, так і працівником сервісної служби. У системі є можливість визначати пріоритетні сервісні замовлення і завантаження персоналу, вибирати персонал і працівників технічної служби по їх зайнятості, професійної орієнтації. Проаналізувавши історичні дані про сервісні роботах можна виявляти найбільш «слабкі місця» в виробленої продукції. Інтеграція з підсистемою управління запасами дозволяє при прийомі замовлення на сервісне обслуговування з'ясувати наявність запасних частин, а в разі їх відсутності визначити терміни надходження на склад або зареєструвати заявку на придбання. Клієнт в будь-який момент може простежити, як виконувався замовлення і його статус
Крім оптимізації робочих процесів, ERP II рішення дозволяє створити клієнтську базу, зберігати і аналізувати дані по перевагах. Компанія також отримують можливість прогнозувати терміни наступних замовлень постійних покупців і надавати більш персоналізований сервіс, що служить виробленні прихильності покупців до співпраці і встановленню тривалих відносин з клієнтами. Таким чином, використання ERP-систем при веденні електронної торгівлі дозволяє компаніям домогтися переваги по відношенню до конкурентів.
Використання систем класу ERP II в даному випадку дозволяє оптимізувати процеси, як закупівель, так і продажів. Інформація про замовлення, отриманих через Інтернет, інтегрується з даними складу, відділів доставки, продажів, сервісних центрів, що дозволяє створити єдиний профіль клієнта, ефективно обробляти замовлення і швидко відповідати на них, створювати і зберігати дані про всі його зверненнях, аналізувати їх і прогнозувати нові звернення.
Клієнт, відправивши замовлення через Інтернет-представництво, отримує можливість контролювати процес обробки замовлення: автоматичне повідомлення про його прийнятті та початку роботи, дані про підготовку замовлення, коли його заявка отримана складом, відомості про відвантаження, коли замовлення сформоване і відправлений, а також пакет необхідних документів.
Аналогічно система використовується при закупівлях. Менеджер із закупівель через систему отримує доступ до каталогу товарів постачальника, вибирає необхідні товари і відправляє замовлення. Можливі варіанти, коли система автоматично формує замовлення на покупку, враховуючи оптимальні обсяги закупівель, поточні потреби, необхідні терміни поставки і в стандартному форматі пересилає постачальнику. Система у постачальника обробляє отримане замовлення, обчислює термін поставки і надсилає повідомлення про хід виконання замовлення.
 
3. Особливості впровадження систем планування потреб у вітчизняних умовах
 
Класичні ERP-системи відносяться до категорії «важких» замовних програмних продуктів – їхній вибір, придбання і впровадження, як правило, вимагають ретельного планування в рамках тривалого проекту з участю партнерської компанії – постачальника або консультанта. Оскільки КІС будуються за модульним принципом, замовник часто (принаймні, на ранній стадії таких проектів) купує не повний спектр модулів, а обмежений їхній комплект. У ході впровадження проектна команда, як правило, протягом декількох місяців (до року) здійснює налаштування модулів, що поставляються.
У Росії проводилося безліч досліджень з вивчення питання про вартість впровадження ERP системи (TCO – Total Cost of Ownership), включаючи апаратне і програмне забезпечення, консалтингові послуги та витрати на персонал. У підсумкову величину включалися витрати на встановлення ERP системи і період впровадження, протягом якого відбувається супровід системи фахівцями, її оновлення або нарощування і оптимізація. Серед компаній, які брали участь в дослідженні (вони представляли різні галузі промисловості і ставилися як до малого чи середнього, так і великого бізнесу), середня величина TCO на весь функціонал системи склала $ 1, 5 млн., з варіацією від $ 200 тис. до $ 3 млн..
Взагалі за вартістю ERP системи можна розділити на дві групи:
ERP системи вартістю від $ 100 тис. До $ 1 млн. І досить коротким терміном впровадження. Ця група систем розрахована на середній і частина великого бізнесу. У Росії кількість впроваджень ERP систем, що відносяться до першої групи, обчислюється сотнями.
ERP системи вартістю понад $ 1 млн. З великим терміном впровадження. Зазначені системи розраховані на великі компанії. Кількість впроваджень в Росії кілька десятків.
Середня віддача від ERP системи за тими ж дослідженнями склала $ 1, 2 млн. в рік. Так що ERP система – досить дорога, але і досить ефективна система.
Перевагою ERP є те, що використання ERP системи дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених. Єдина система може управляти обробкою, логістикою, дистрибуцією, запасами, доставкою, виставлянням рахунків, бухгалтерским обліком, податковим обліком.
Реалізована в ERP-системах система розмежування доступу до інформації, призначена (в комплексі з іншими заходами інформаційної безпеки підприємства) для протидії як зовнішнім загрозам (наприклад промисловому шпигунству), так і внутрішнім (наприклад, розкраданням). Впроваджувані в зв'язці з CRM-системою і системою контролю якості, ERP-системи націлені на максимальне задоволення потреб компаній в засобах управління бізнесом.
Безліч проблем, пов'язаних з ERP, виникають через недостатнє інвестування в навчання персоналу, а також у зв'язку з недоробленістю політики занесення і підтримки актуальності даних в ERP.
Обмеження і помилки:
невеликі компанії не можуть дозволити собі інвестувати достатньо грошей в ERP і адекватно навчити всіх співробітників;
іноді ERP складно або неможливо адаптувати під документообіг компанії і її специфічні бізнес-процеси;
система може страждати від проблеми «слабої ланки» – ефективність всієї системи може бути порушена одним департаментом або партнером;
опір департаментів в наданні інформації зменшує ефективність системи;
проблема сумісності з колишніми системами;
помилки розробників у системі приводять до відчутних втрат коштів та долі на ринку.
У сучасності, з популяризацією хмарних технологій, такі системи можуть бути доступні і для малого, і середнього бізнесу. Тепер підприємцям не потрібні сервера та їх підтримка для управління бізнес-процесами. На ринку є такі рішення, наприклад, хмарна ОС Corezoid. com. І навчання користувачів більше не займає так багато часу, також вирiшени питання з документообiгу, та проблема сумiсностi з iншими системами.
 
Висновок
 
Планування ресурсів підприємства – система планування ресурсів підприємства – корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для автоматизації обліку й управління. Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в тому або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії.
Класичні системи ERP забезпечують управління задачами:
управління фінансами;
планування та управління виробництвом;
управління формуванням та розподілом запасів;
управління реалізацією та маркетингом;
управління постачанням;
управління проектами;
управління сервісним обслуговуванням;
управління процедурами забезпечення якості продукції.
ERP це шлях до реального підвищення конкурентоспроможності і прибутковості, до залучення інвестицій, і як наслідок – до максимальних темпів зростання бізнесу – це єдине інформаційне середовище, могутній засіб збору і аналізу фінансової інформації. Але основним недоліком ERP-систем вважається їх значна вартість, яка не дає змоги ширше їх використовувати.
2000 найбільших компаній в світі використовують в середньому 49 різних видів програмного забезпечення і витрачають близько 24 мільярдів доларів, щоб забезпечити взаємозв'язок різних систем. Зараз на світовому ринку близько 500 систем, відповідних до стандартів ERP. За оцінками фахівців, кількість успішно впроваджених інформаційних систем даного класу на вітчизняних підприємствах близько 300.
Зарубіжна система автоматизованого управління SAP R/3 викликає найбільший інтерес у керівників і власників крупних компаній. Система має інтегроване сховище даних, засоби управління інформаційними потоками, в системі відтворені процеси бізнесу. При впровадженні достатньо налагодити систему згідно вимогам конкретного користувача. Основними модулями системи є: фінанси, управління бюджетом, контролінг, управління матеріальними потоками, збут, техобслуговування і ремонт устаткування.
Якщо порівнювати ціни вітчизняних і закордонних ERP-систем, то можна сказати, що запровадження таких систем вітчизняного виробництва буде в декілька разів дешевшим. Крім того, вітчизняні системи для малого і середнього бізнесу, мають і інші переваги: більша пристосованість до умов української економіки, наявність висококваліфікованих фахівців і фірм, які займаються безпосереднім впровадженням і обслуговуванням таких інформаційних систем.
Переваги впровадження ERP очевидні. Використання такої системи дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених.
Однак є й недоліки, такі як недостатність інвестування в IT – проект, як наслідок, проект затягнеться на дуже тривалий строк. Системи через високу вартість доступні тільки крупним підприємствам. Складні й дорогі закордонні системи класу ЕRР потребують досить більших витрат на впровадження. Наприклад, якщо вартість самої програми 6- 10 тис. дол. США, те її впровадження коштує десятки тисяч доларів. Для більш простих програм впровадження й консультації обходяться значно дешевше, у межах 17-20% від вартості програми. На навчання персоналу витрачається від 50 до 1000 дол. США, а на консультацію бухгалтерів – 900 дол. США за день. По оцінках фірми «Ernst & Young», при реалізації проекту, пов'язаного з мережами, на апаратуру й програми в розвинених країнах доводиться 20% витрат, а на обслуговування системи й навчання персоналу – близько 80%. В окремих випадках витрати на впровадження можуть представляти більшу суму, ніж вартість самого програмного забезпечення.
Поширена думка, що українські програмні продукти більш прості у впровадженні, ніж західні, на жаль, не підтверджується практикою. Так, успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації великих підприємств становлять 60% від загальної кількості всіх проектів, програмних продуктів для малих підприємств – близько 80%. Згідно даним «Gartner Group» щодо західного ринку, проекти впровадження відповідають плановим показникам для ЕRP-Систем також приблизно в 60% випадків, а цілком провалені – 10%. Правда, у розвинених країнах враховуються тільки запущені проекти, у той час як в Україні велика кількість впроваджень, які взагалі не почалися або заморожені на невизначений строк у зв'язку з форс-мажорними обставинами (наприклад, зміна власника).
В свою чергу для невеликих підприємств не доцільне впровадження ERP – системи, оскільки обсяги виробництва підприємства не на стільки великі, щоб очікувати підвищення інтегральної ефективності виробництва в результаті впровадження ERP – системи. До того ж підприємство на даному етапі в першу чергу має потребу в автоматизації тільки проектних робіт, отже не всі функції, пропоновані розроблювачами ERP – систем будуть затребувані.
 
Список використаної літератури
 
  1. Олійник Я. Б., Смирнов І. Г. Міжнародна логістика. Навчальний посібник. – К. : Обрії, 2011. – 540 с. – Режим доступу: http://lgtinfo.com.ua/images/stories/books/miznarodnalogistica/mlr4 pd., c. 118
  2. Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция). – Донецк: КНТИС, 1999. – 205 с.
  3. Кальченко A. Г. Основи логістики: Навч. посіб. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2009. – 135 с.
  4. Крикавський Є. В. Логістика для економістів: Підручник. – Л. : Вид-во Над. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
  5. Москвітіна Т. Д. Актуальні проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні // Матеріали 3-ї Міжнар. наук. -практ. конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – К. : Автоекспо, 2007. – С. 199.
  6. Родкина Т. А. Информационная логистика. – М. : Экзамен, 2001. – 288 с.
  7. Замкнений цикл MRP – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Замкнений_цикл_MRP
  8. Планування ресурсів підприємства – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Планування_ресурсів_підприємства
Фото Капча