Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
НІМЧЕНКО Андрій Володимирович
 
УДК: 327 (73) : 341. 123
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПОЛІТИКА США ЩОДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН
 
23. 00. 04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – кандидат історичних наукСкороход Юрій Степанович, доцент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук Камінський Євген Євменович, професор, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, завідувач відділом трансатлантичних досліджень кандидат історичних наук Дудко Ірина Дмитрівна, доцент кафедри політичної історії Київського національного економічного університету.
Провідна установа – Національний інститут стратегічних досліджень.
Захист відбудеться 25 травня 2002 року о 14 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 18 червня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Період 90-х років ХХ століття став періодом системних трансформацій міжнародних відносин на глобальному рівні, які були спричинені закінченням епохи блокового протистояння по осі “Схід-Захід”, розпадом Радянського Союзу і, відповідно, руйнуванням системи біполярності світоустрою.
Однією з найважливіших особливостей розвитку сучасних міжнародних відносин є зростання ролі ООН в світі, повернення їй функцій, які були покладені на неї країнами-фундаторами, а саме: відвернення загрози війни, гарантування міжнародного миру та безпеки. Ще однією визначальною рисою міжнародних відносин на сучасному етапі є перехідний період від стану біполярності (який тимчасово був трансформований по суті в монополярність) до багатополярності. В 1990-х роках Сполучені Штати залишилися єдиною супердержавою, яка, володіючи значним військовим та економічним потенціалом, має істотний вплив на розвиток всієї системи міжнародних відносин, окремі країни, регіони та міжнародні організації. США є постійним членом Ради Безпеки ООН, головним фінансовим донором організації, що дає їм можливість неабиякого впливу на ООН. Таким чином, налагодження конструктивної взаємодії між ООН та США має велике значення з точки зору формування нових механізмів запобігання регіональним та глобальним конфліктам, підтримання міжнародного миру та безпеки.
Крім того, 1990-і роки стали періодом формування нових підходів Сполучених Штатів як до сутності миротворчої діяльності ООН, так і до участі в ній Вашингтону; при цьому самі підходи американської адміністрації зазнали істотної трансформації, свідченням чого, зокрема, стала поява низки президентських директив. Іншими словами, 1990-і роки стали періодом осмислення адміністрацією Б. Клінтона нової ролі ООН в постбіполярному світі в сфері гарантування миру і безпеки та відповідності цих процесів національним інтересам США.
Таким чином, актуальність дослідження зумовлена:
- зацікавленістю світового співтовариства в цілому та України, зокрема, в збереженні міжнародного миру і формуванні ефективних механізмів підтримання міжнародного миру і безпеки;
- особливою роллю США та ООН в цих процесах, значимістю взаємодії США та ООН в справі формування механізмів гарантування миру і безпеки в світі;
інтенсивними процесами формування нових підходів США до участі в миротворчій діяльності ООН;
недостатністю вивчення цієї проблеми як в українській, так і зарубіжній політичній науці.
Актуальність теми визначає наукову проблему, яка вирішується в дисертації: вплив США як наддержави на формування нових концепцій та еволюцію миротворчої практики ООН в постбіполярний період розвитку системи міжнародних відносин.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційне дослідження виконане у відповідності із темою наукового дослідження кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Роль міжнародних організацій у розбудові України”, номер державної реєстрації 97130, яка є складовою комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розбудова державності України” (№ 0196U015204).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження процесу формування та еволюції зовнішньополітичних підходів США до миротворчої діяльності ООН у 1990-ті роки. Досягнення цієї мети вимагає постановки і розв’язання таких завдань:
проаналізувати основні американські концепції ролі ООН в сфері підтримання міжнародного миру і безпеки після закінчення “холодної війни”, визначити їх вплив на процес формування американської політики щодо ООН;
дослідити механізм прийняття рішень Сполученими Штатами щодо участі в миротворчих операціях ООН, зосередити особливу увагу на ролі Конгресу США в цьому процесі;
визначити роль та місце ООН у військово-політичній стратегії Вашингтону в контексті врегулювання конфліктів постбіполярного світу;
дослідити нові підходи адміністрації Б. Клінтона до миротворчої діяльності ООН, виокремити основні етапи та причини еволюції американської позиції з цієї проблеми;
проаналізувати американський досвід участі в миротворчих операціях в Сомалі, Руанді та колишній Югославії в контексті їх визначального впливу на започаткування нових тенденцій в політиці Сполучених Штатів щодо гарантування міжнародного миру і безпеки і роль в цьому процесі ООН;
дослідити
Фото Капча