Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корекція фізичної підготовленості підлітків у процесі занять по запропонованій фітнес-технології

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Корекція фізичної підготовленості підлітків у процесі занять по запропонованій фітнес-технології
 
Кібальник О. Я.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
 
Анотація. Кібальник О. Я. Корекція фізичної підготовленості підлітків у процесі занять по запропонованій фітнес-технології. В статті подані результати впровадження розробленої нами фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків 13-15 років в систему фізичного виховання. Подані результати порівняльного аналізу показників фізичної підготовленості підлітків під впливом занять по запропонованій технології.
Ключові слова: рухова підготовленість, підлітки, фітнес-технологія.
Анотация. Кибальник О. Я. Коррекция физической подготовленности подростков в процессе занять за предложенной фитнесс-технологией. В статье представлены результаты внедрения разработанной нами фитнесс-технологии для повышения двигательной активности подростков в систему физического воспитания. Поданы результаты сравнительного анализа показателей физической подготовленности подростков под влиянием занятий по разработанной технологии.
Ключевые слова: двигательная подготовленость, подростки, фитнесс-технология.
Abstract. The results of our making fitness technology for raising teen-agers movement activity info the system physical upbringing are given in the article. The results of comparison analysis physical preparation teen-agers under studies influence of making technology is made in the article.
Key word: physical preparation, teen-agers, fitness technology.
Вступ. Інтегральним показником соціально-економічного і духовного розвитку суспільства є стан здоров’я нації. У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” зазначається, що в Україні склалася вкрай незадовільна ситуація із станом здоров’я населення, а особливо дітей і підлітків. Майже 90% учнів мають відхилення у стані здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну підготовленість [6].
Аналіз факторів, що обумовлюють виникнення в учнів різних патологічних станів, свідчить про неефективне фізичне виховання в школі та в позашкільних формах роботи, низький рівень медичного обслуговування, загальне перевантаження учнів учбовими заняттями, нераціональне харчування, необґрунтованість методичних положень щодо формування оптимальної рухової активності, низький рівень знань учнів у галузі фізичної культури й оздоровчих технологій, негативну мотивацію до систематичних занять фізичною культурою, здорового способу життя [1, 2, 7].
Варто зазначити, що більшість робіт, присвячених руховій активності, носять констатуючий характер, найменшою мірою в них досліджується проблеми визначення перспектив різних видів рухової активності, в тому числі конкретних видів фізичних вправ з метою забезпечення раціональних режимів рухової активності для школярів [5].
З метою підвищення ефективності впливу фізичного виховання на розвиток організму школярів, підвищення їх рухової активності у наш час вченими ведуться пошуки нових підходів до складання фізкультурно-оздоровчих програм (Безпутник В., 1999; Воропаєв Д., 2007; Корж Н., Черненко О., Гурєєва А., Гордєйченко О., 2006; Москаленко Н., 2005) ; опрацьовуються питання оптимізації дозування фізичних навантажень з урахуванням типологічних, психофізіологічних і соціальних особливостей учнів (Круцевич Т., 2000; Долинний Ю., 2003; Вільчковський З., 2002; Єдинак г., 2002; Колесень А., 2000; Маланюк Т., 2006; Пильненький В., 2006; Хозяінова Д., 2004) ; визначаються більш результативні форми організації діяльності школярів та ведуться пошуки методичних прийомів і засобів, що активізують інтерес учнів до уроків фізичної культури і формують потребу й уміння самостійно займатися фізичними вправами (Безверхня Г., 2004; Віндюк А., 2002; Дрозд І., 2006; Кожевникова Л., 2006; Лисяк В., 2006).
Разом з тим автори У. Шевців (2006), Н. Москаленко (2005), Л. Петрина (2006), І. Гайдук (2006) наголошують на необхідності впровадження сучасних оздоровчих технологій в урочну форму навчання з метою корекції фізичної підготовленості школярів. Зокрема в роботі Глоби Г. (2006) розглядається питання оптимізації системи фізичного виховання учнів 11-12 років шляхом впровадження іноваційної системи фізичного виховання з використанням аеробних технологій.
Аналіз існуючих підходів до програмування фізкультурно-оздоровчих занять свідчить про недостатність розробки аспектів регламентації рухової активності, визначення нормативних параметрів фізкультурно-оздоровчих занять з підлітками 14-15 років. А це в значній мірі ускладнює ефективне здійснення диференційованого підходу щодо створення програм фізкультурно-оздоровчої спрямованості з даним контингентом [3, 4].
Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Наукову роботу виконано відповідно до зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3. 2. 2 „Теоретико-методичні засади формування системи оздоровчого фітнесу” (номер державної реєстрації 0106U010787).
Метою досліджень є перевірка ефективності розробленої фітнес-технології для підвищення рухової активності.
Результати досліджень та їх обговорення. На основі диференційного підходу до вибору засобів оздоровчого тренування нами були розроблена фітнес-технологія, спрямована на підвищення рухової активності підлітків. У наших дослідженнях слід розуміти фітнес-технологію як системне поняття, що є синтезом сучасних науково-обгрунтованих фізкультурно-оздоровчих засобів, що застосовуються у фітнесі та новітніх психолого-педагогічних підходів у методиці побудови та проведення занять з урахуванням статевих та вікових особливостей учнів та їх мотиваційних пріоритетів.
Для розв’язання однієї із задач нашої дисертаційної роботи нами були проведені експериментальні дослідження, які дають можливість всебічно характеризувати рівень фізичної підготовленості підлітків за показниками сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності. Експериментальні дослідження були проведені у 2006-2007 навчальному році на базі загальноосвітньої школи № 25 (n =84), СК «Флеш» м. Суми та на базі загальноосвітньої школи №14 міста Полтави (n = 83).
З метою вивчення впливу розробленої фітнес-технології на фізичну підготовленість підлітків нами були використані ряд тестів системи ЄВРОФІТ. Оцінку результатів тестування фізичної піготовленості ми здійснювали перцентильним методом, використовуючи 20-бальну оцінку результатів тестування фізичної підготовленості підлітків.
Фото Капча