Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кредит в ринковій економіці України: сутність, форми і роль

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
"Кредит в ринковій економіці України: сутність, форми і роль"
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА КРЕДИТУ
1.1. Сутність кредиту
1.2. Принципи та види кредитування
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН БАНКІВ УКРАЇНИ
2.1. Оцінка кредитної діяльності банків України
2.2. Оцінка кредитної діяльності Харківського регіону
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.1. Особливості кредитних відносин в Україні
3.2. Проблеми та недоліки кредитування в Україні
3.3. Шляхи вдосконалення кредитних відносин в Україні.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід’ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства і об’єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни. Кредитори, що володіють вільними ресурсами, тільки завдяки їх передачі позичальнику, мають можливість отримати від нього додаткові грошові кошти. Кредит, що надається в грошовій формі, являє собою нові платіжні кошти. На поверхні економічних явищ кредит виступає як тимчасове позичення речі або грошових коштів. За допомогою кредиту придбаваються товарно-матеріальні цінності, різного роду машини, механізми, купуються населенням товари з розстрочкою платежу. Об’єктом придбання за рахунок кредиту виступають різноманітні цінності (речі, товари). Однак «речове» тлумачення кредиту виходить за рамки політико-економічного аналізу.
Економічна наука про гроші і кредит вивчає не самі речі, а відносини між суб’єктами з приводу речей. У зв’язку з цим кредит як економічну категорію потрібно розглядати як певний вигляд суспільних відносин. Однак кредит – не всяке суспільне відношення, а лише таке, яке відображає економічні зв’язки, рушення вартості. Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільного переходу капіталу з одних галузей виробництва в інші і закріпленістю виробничого капіталу в певній натуральній формі. Він дозволяє також долати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит необхідний для підтримання безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин. Кредит здатний надавати активний вплив на об’єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворювання на основі досягнень науково-технічного прогресу.
Актуальність даної теми полягає в величезному впливі на економіку нашої держави такої економічної категорії, як кредит.
Мета курсової роботи – виявити сутність кредиту, визначити основні форми його функціонування, функції та роль в економічному житті, розглянути особливості кредитних відносин в розвинутих країнах світу та в Україні.
Основними завданнями є:
-з’ясувати необхідність та сутність кредиту;
-дати повну характеристику формам кредиту;
-показати роль кредиту в економіці;
-проаналізувати стан кредитування в Україні на сучасному етапі.
Об’єктом дослідження є сутність кредитних відносин, кредиту, його роль у формуванні ринкової економіки.
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають з приводу сплати кредиту
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: аналізу, синтезу, спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень.
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, а також ресурси інтернет.
Структура роботи. Відповідно до завдань та мети дослідження курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи складає 47 сторінки.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА КРЕДИТУ
 
1.1. Сутність кредиту
 
Наявність товарного виробництва і грошей об'єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуження товару від одержання грошового еквіваленту відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грошима функції засобу платежу і викликають кредитні відносини. Це відносне відокремлення проявляється в розбіжності у часі руху матеріальних та грошових потоків, які виникають при розподілі, обміні та споживанні сукупного суспільного продукту. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то споживачі матеріальних цінностей в момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти, виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообігу коштів і потребою у постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути усунута за допомогою кредиту, який дає можливість отримувати позичальникам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу.
Як написав Лагутін В. Д. в своїй книзі «Кредитування: теорія і практика», «Кредит – це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу» [3, с. 7].
На думку Коваленко Д. І., в своєму підручнику «Фінанси, гроші та кредит», «Кредит (лат. «creditium» – позичка, борг; «credo» – вірити) – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у
Фото Капча