Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лінії передачі

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Метою проведення курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, здобутих студентами під час вивчення змістових модулів «Конструкції та параметри ліній передачі. Теорія передачі електромагнітних хвиль по направляючим системам», «Взаємні електромагнітні впливи між ланцюгами ліній передачі. Методи захисту», їх застосування до комплексного розв’язання задачі розрахунку одного з основних елементів систем передачі - лінійного тракту.
Враховуючі те, що за практичною спрямованістю курсова робота носить академічний (навчальний) характер, вона містить низку допущень та умовностей. Робота передбачає розв’язання студентом навчальних завдань, рішення яких потребує від нього певних знань та професійних умінь згідно з ОКХ фахівця даного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Курсова робота спирається на використання сучасних методів проектування, що застосовуються відповідними спеціалізованими установами, та максимально наближений до питань реального проектування систем передачі. Зміст роботи має чітку алгоритмізовану структуру, що дозволяє зменшити часові витрати на проміжні розрахунки та приділити більше уваги творчим питанням проектування.
У результаті виконання курсової роботи студент повинен
ЗНАТИ:
 • явище поверхневого ефекту, електромагнітні властивості ліній зв’язку;
 • принципи кодування та модуляції сигналів, побудови різних видів систем електрозв’язку на мережах загального користування;
 • побудову та загальні методики проектування багатоканальних систем передачі з частотним та часовим розподілом каналів;
 • топологію транспортної та абонентської мережі;
 • первинні та вторинні параметри направляючих систем, їх конструкцію;
 • основні характеристики інформаційних та завадових сигналів, каналів та трактів зв’язку.
УМІТИ:
 • застосовувати набуті знання для рішення інженерних задач;
 • виконувати розрахунки на предмет проектування ліній та споруд зв‘язку;
 • користуватись вимірювальними та діагностичними приладами в процесі експлуатації ліній та споруд зв‘язку.
Курсова робота виконується згідно з переліком питань, які необхідно опрацювати. Слід пам’ятати, що курсова робота – це самостійна навчальна робота студента, під час виконання якої керівник зобов’язаний консультувати його тільки зі складних питань, які можуть бути недостатньо висвітлені у літературі.
 
1. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Кожен студент отримує індивідуальне завдання для виконання курсової роботи у вигляді виданого керівником варіанта з вихідними даними, які наведені у табл. А.1 і А.2. Номер варіанту визначається двома останніми цифрами залікової книжки. На підставі цього студент повинен оформити у друкованому вигляді завдання на курсову роботу та подати його на підпис керівнику. Курсова робота виконується у встановлені викладачем терміни. Звіт про виконану курсову роботу повинен бути зданий студентом на перевірку викладачу не пізніше ніж за тиждень до дати його захисту. Результатом перевірки може бути призначення курсової роботи до захисту або повернення на доопрацювання.
 1. Курсова робота призначається до захисту, якщо вона відповідає варіанту завдання, достатньою мірою розкриває визначену тему, свідчить про свідомий та самостійний підхід студента до її виконання. Допускаються несуттєві помилки у висвітленні окремих розділів звіту та його оформленні. В цьому випадку, в звіті відмічаються зауваження викладача.
 2. Курсова робота повертається на доопрацювання, якщо вона не відповідає варіанту завдання, має суттєві помилки, самовільно змінена тема, або робота списана з іншої. В цьому випадку, студент повинен переробити курсову роботу, керуючись зауваженнями викладача, та здати звіт повторно на перевірку.
Захист звіту передбачає стислу доповідь студента за виконаною роботою до 10 хв. (аналіз завдання на курсову роботу, результати розрахунку основних параметрів лінії передачі т. ін.) та відповідей на запитання викладача. Оцінка виставляється за результатами захисту з урахуванням повноти та якості опрацювання завдання, спроможності студента захищати виконану роботу, рівня якості оформлення текстової та графічної частин, а також реальності та адекватності отриманих результатів.
Структура курсової роботи. У методичних вказівках наведені необхідні теоретичні положення, розрахункові формули, вказівки щодо виконання курсової роботи. Пояснювальна записка складається з окремих аркушів, включаючи: ТИТУЛЬНИЙ (рис. А.1), ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ (рис. А.2), ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛИ РОБОТИ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ. Під час складання пояснювальної записки керуватися наступними вимогами:
 1. У вступі описати призначення та роль лінії зв’язку в сучасних мережах зв’язку, визначити основну мету курсової роботи.
 2. У розділі “Структура кабельної лінії та її характеристика” пояснити призначення та дати характеристику системи передачі, яка використовується для будови лінії зв’язку, зробити розрахунок кількості підсилюючих пунктів та скласти структурну схему магістралі.
 3. У розділі “Характеристика елементів конструкції кабелю, його ескіз” (на аркуші формату А-4) описати призначення, будову кабелю, згідно із завданням, а також на окремому аркуші (формату А-4) нарисувати розріз кабелю (за допомогою любого графічного редактора встановленого на ПЕОМ) із позначенням назви кожного елементу.
 4. У розділі “Розрахунок параметрів передачі кабелю” обчислити первинні та вторинні параметри кабелю, пояснити причини і показати графіками залежність параметрів кабелю від частоти, діаметру жил, довжини лінії, температури. Розрахунок параметрів передачі виконати на верхній частоті лінійного спектру системи передачі, яка використовується. Обчислені параметри передачі кабелю і норми на них звести в порівняльну таблицю та зробити висновки.
 5. В розділі “Розрахунок параметрів взаємних впливів кабелю” обчислити параметри взаємного впливу, зробити висновки відповідності перехідних затухань встановленим нормам.
 6. В розділі “Захист ланцюгів кабелю від взаємних впливів” дати характеристику заходів щодо захисту ланцюгів кабелю від взаємного впливу, які реалізуються в процесі розробки і виробництва кабелю, а також заходи які потрібно здійснити в процесі побудови та монтажу лінії зв’язку.
 7. В заключній частині підвести підсумки виконаного завдання, зробити висновки щодо виконання поставленої мети та можливості застосування одержаних навичок в практичній
Фото Капча