Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Майстер-клас як одна із форм методичної роботи з учителями

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мотруніч Т. В.
 
Майстер-клас як одна із форм методичної роботи з учителями
 
Залежно від того, як змінюються завдання,
що стоять перед школою,
змінюються і завдання науково-методичної роботи.
І. П. Жерносек
 
Першочергові завдання сучасної школи чітко визначені Національною доктриною розвитку освіти: створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя.
Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України Концепція розвитку освіти в Україні визначає загальну філософію сучасної освіти, її пріоритети і принципи, основні напрями, механізми та перспективи розвитку освітньої галузі.
Провідна роль у реалізації визначених завдань належить Вчителю, який нині має працювати на рівні сучасних вимог, постійно удосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність, інноваційну культуру, технологічний потенціал.
«Найважливіша умова успішної роботи школи, – підкреслював В. О. Сухомлинський, – це багате, різностороннє інтелектуальне життя педагогічного колективу, допитливість, інтерес до нового в науці, постійний інтелектуальний ріст».
Широке коло завдань методичної діяльності, характер її постійно оновлюваного змісту, а також рівень компетентності педагогічних кадрів, який також зазнає змін, потребують різноманітних форм роботи.
Однією з таких форм є майстер-клас.
Майстер-клас є ефективною формою професійного навчання педагогічних кадрів, підвищення їх фахової майстерності на основі освоєння перспективного педагогічного досвіду.
Майстер-клас створюється на базі досвіду роботи педагогічного працівника (заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, вчителя вищої кваліфікаційної категорії, методиста-кореспондента, переможця конкурсу «Учитель року», лауреата конкурсу педагогічної майстерності, досвід якого узагальнено обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, апробовано районним методичним кабінетом, схвалено постановою вченої ради ОІППО, ради РМК (НМЦ), педагогічною радою навчального закладу і рекомендовано до впровадження.
У ході майстер-класу діяльність організовується відповідно до положення, в якому сформульовані мета, завдання та напрямки діяльності означеної форми методичної роботи.
Метою діяльності майстер-класу є вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, збагачення їх технологічного потенціалу, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність.
Основними завданнями майстер-класу і його керівника є:
- пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем модернізації освіти, піднесення ефективності навчання, виховання, управління;
- передача авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації його провідних ідей у практичну діяльність слухачів;
- створення сприятливих умов для пошуку кожним слухачем майстер-класу власних оригінальних підходів до творчого використання досвіду в особистій практиці модернізації освіти;
- підвищення рівня професійної майстерності педагогічних кадрів-слухачів майстер-класу.
Діяльність майстер-класу здійснюється за актуальними освітніми напрямами:
- сучасні підходи до управління закладом освіти;
- удосконалення структури, змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
- упровадження інноваційних технологій навчання і виховання;
- досвід використання інформаційних технологій, телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;
- удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;
- формування національної свідомості особистості;
- трансформація педагогічних ідей В. І. Сухомлинського в практику модернізації навчально-виховного процесу та ін.
Права і обов’язки керівника майстер-класу.
Керівник майстер-класу має право:
- ознайомлюватися з роботою педпрацівників, які входять до майстер-класу, шляхом відвідування їх уроків, проведення співбесід, анкетування, тестування;
- брати участь у роботі майстер-класів інших педагогів, методичних об’єднань, творчих груп, конференціях;
- брати участь у формуванні груп слухачів майстер-класу.
Результати роботи керівника майстер-класу враховуються при черговій його атестації.
 
Організація роботи майстер-класу.
Майстер-класи створюють науково-методичні та методичні служби, керівники навчальних закладів.
Групи слухачів майстер-класу (від 3 до 20 осіб) формують працівники ОІППО, методисти районних методичних кабінетів, заступники директорів навчальних закладів спільно з їх керівниками.
Майстер-клас формується на добровільних засадах із числа педагогів, які виявляють інтерес до визначеної проблеми і мають бажання освоїти провідні ідеї досвіду вчителя-майстра.
Керівник майстер-класу і склад слухачів затверджуються відповідним наказом управління (відділу) освіти, керівника навчального закладу.
Основними формами роботи майстер-класу можуть бути:
- лекції керівника;
- семінарські заняття;
- практичний показ в дії сучасних форм і методів навчання, виховання;
- тренінги;
- практикуми;
- моделювання;
- консультації;
- самостійна робота слухачів щодо опрацювання рекомендованої літератури, застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів навчання, елементів інноваційних технологій.
Майстер-клас працює протягом одного-двох навчальних років із постійно визначеним складом слухачів.
Керівник майстер-класу:
- складає план роботи на весь період його функціонування, який затверджується радою відповідного навчально-методичного кабінету, радою районного методичного кабінету;
- проводить заняття відповідно до визначеної періодичності та встановленого графіка;
- розробляє методичні рекомендації, поради щодо використання провідних ідей досвіду, впровадження освоєних технологій;
- аналізує ефективність занять і корегує роботу майстер-класу;
- звітує про свою роботу перед радою районного методичного кабінету, педагогічною радою;
- надає слухачам індивідуальну адресну методичну допомогу.
База для проведення занять майстер-класу визначається його керівником за погодженням із районним методкабінетом, адміністрацією навчального закладу.
Кількість занять майстер-класу визначається з урахуванням поставленої мети й завдань.
 
Керівництво діяльністю майстер-класу.
Безпосереднє керівництво діяльністю майстер-класу здійснює його керівник, а науково-методичний супровід – працівник методичного кабінету відповідно
Фото Капча