Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Одеська державна академія харчових технологій
 
На правах рукопису
 
Гросул Леонід Гнатович
 
УДК 664. 726. 9. 002. 6
 
Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп
 
Спеціальність: 05. 18. 12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
 
Одеса 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Малежик Іван Федорович, Національний університет харчових технологій (м. Киів), завідуючий кафедрою “Процеси і апарати харчових виробництв та технологія консервування”; доктор технічних наук, професор Заплетніков Ігор Миколайович, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, завідуючий кафедрою “Обладнання харчових виробництв”; доктор технічних наук, професор Мерко Іван Тимофійович, Одеська державна академія харчових технологій, професор кафедри “Технологія переробки зерна”.
Провідна установа: Харківська державна академія технології і організації харчування, кафедра “Устаткування підприємств харчування”. Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться “_24_”__жовтня__2002 р о _10. 30_год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 088. 01 Одеської державної академії харчових технологій за адресою: 65039, м. Одеса, вул Канатна 112.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Забезпечення населення продовольчими товарами першої необхідності визначає головні напрямки розвитку зернопереробної галузі України. Одною з умов ефективного задовільнення ринкового попиту що до обсягів хлібопродуктів та вимог споживачів до їх якості та асортименту є децентралізація як борошномельного, так і круп’яного виробництва. Її проведення шляхом створення малих переробних підприємств та цехів фермерських господарств суттєво стримується відсутністю відповідного технологічного забезпечення та технічного оснащення. Особливо гострою є проблема розробки процесів та агрегатного устаткування для автономного виготовлення крупів безпосередньо в регіонах вирощування зернової сировини та споживання готової продукції.
Відсутність комплексного підходу до вирішення проблеми технологічного забезпечення та технічного оснащення автономних круп’яних виробництв та недостатнє наукове обгрунтування засад для їх створення вимагає теоретичного обгрунтування компактних технологій та технічних засобів для їх реалізації і визначає актуальність розробки механіко-технологічних основ процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп, як єдиної системи теоретичних положень та практичних розробок по вирішенню загальних питань технічного забезпечення галузі децентралізованої переробки зерна.
Перспективним напрямком розв’язання поставленої проблеми є використання системного підходу до визначення структури та послідовності виконання технологічних операцій, об’єктивного вибору раціональних принципів дії обладнання та оптимізації його режимів, обгрунтованого прийняття технічно доцільних конструктивних рішень робочих органів і компоновки функціональних елементів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження та проектно-пошукові роботи проведені згідно Програми №26 “Малогабаритна техніка і безвідходна технологія переробки сільськогосподарської сировини для фермерських і колективних підприємств України”, затвердженої наказом Міністра освіти України “Про участь вузів у вирішенні найважливіших проблем науки, техніки і освіти“ № 68 від 31 березня 1992р, Координаційних планів НДР і виконаних під керівництвом автора в ПНДЛ науково-дослідних робіт за темами: №6/92-П; №3/95-П (Держреєстрація №0196V004195) ; №11/97-П (Держреєстрація №0197V016063) ; №5/2000-П “Системний аналіз та механіко-технологічні основи створення універсальних агрегатів для переробки в крупу зерна районованих на території України культур” та інших тем.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування і розробка технологічного забезпечення та технічного оснащення системи автономного виробництва круп безпосередньо в регіонах вирощування зерна та споживання готової продукції.
Для досягнення поставленої мети визначені головні задачі дослідження:
узагальнення стану галузі круп’яного виробництва, аналіз існуючих технологій, синтез компактних технологічних процесів переробки зерна злакових і бобових культур та оптимізація режимів виготовлення крупів на малих підприємствах та в цехах фермерських господарств;
пошук технічно раціональних принципів дії та технологічно доцільного складу обробних операцій, визначення структури блоків і теоретичне обгрунтування параметрів функціональних елементів агрегатного устаткування для автономного виробництва круп;
обгрунтування показників рівня продовольчого використання анатомічних частин, біополімерів та зерна в цілому при виготовленні крупів і вибір показників технологічної, технічної та енергетичної ефективності обробних операцій, устаткування і процесів автономної переробки його в умовах сільського господарства;
проведення експериментальних досліджень на основі розроблених методичних підходів і технічного оснащення для визначення механічних властивостей анатомічних частин і цілого зерна, аналіз його геометричних ознак і встановлення умов ефективної реалізації обробних операцій сепарування, обрушування або лущення зерна, шліфування ядра та круповідділення;
аналіз головних напрямків розвитку відомих технічних рішень, удосконалення параметричного ряду та класифікація обладнання для переробки зерна, теоретичне обгрунтування і експериментальна перевірка раціональності будови, геометрії та кінематики робочих органів функціональних елементів і конструкції устаткування для автономного виготовлення крупів;
створення проектно-технологічних та компоновочно-функціональних рішень основних блоків агрегатних установок, проведення виробничих випробувань устаткування при переробці зерна та визначення ефективності їх експлуатації з метою перевірки основних положень та висновків дисертаційної роботи;
розробка рекомендацій по використанню результатів роботи і впровадженню процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп у систему технічного забезпечення агропромислового комплекса України.
Об’єктом розробки є наукові основи створення процесів та агрегатного устаткування, компактні технології і мало-, міні- та мікрогабаритне обладнання для автономного виготовлення крупів і показники оцінки їх
Фото Капча