Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізми грошово-кредитної політики України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

товарного виробництва не породжував характерних для ринкової виробництва протиріч, пов'язаних з кризами надвиробництва, періодичного порушення економічної рівноваги і структурної диспропорції в ринковому господарстві. У такій схемі реалізовувалися інтереси кожного товаровиробника, який виробляв стільки продукції, скільки міг реалізувати на ринку з прибутком для себе. Своєю чергою об'єктивні економічні закони ринку, механізм ринкового ціноутворення визначали необхідну кількість продукції для споживання. Реалізація такого взаємозв'язку породжувала теоретичні концепції про досконалість ринкового механізму саморегуляції.

Класична політична економія в роботах А. Сміта і Д. Рікардо, грунтуючись на трудовій теорії вартості, намагалася визначити механізм ринкового саморегулювання як пропорційність між кількістю грошей, які перебувають в обігу та загальною сумою цін товарної маси. Якщо дана пропорція піднімається, вступають в дію закони кількісної «теорії і вартість грошей, як визначав Д. Рікардо, змінюється виключно від їх кількості.
У подальших дослідженнях функціонування ринкового механізму в роботах Л. Мізера, Е. Бем-Баверка, Л. Вальраса були зроблені спроби поєднати принципи маржиналізму з теоріями грошей. Так, у своїй роботі «Елементи чистої політичної економії» Л. Вальрас вперше побудував систему рівнянь, з допомогою яких показав взаємозв'язок в економічній системі різних ринків. Він доводив, що вільна ринкова економіка може самостійно, без регулювання досягти стану загальної рівноваги, тобто, одночасного рівноваги на всіх ринках і в економічній системі в цілому. Дослідження Л. Вальраса мали фундаментальне значення для подальшого розвитку західної політичної економії. Так, Й. Шумпетер назвав головну роботу Вальраса «священним писанням» політичної економії. У подальшому теорію економічної рівноваги використовував у своїх дослідженнях один із засновників англійської політичної економії А. Маршалл, який у праці «Принципи політичної економії» використовував математичний аналіз при вивченні попиту і пропозиції на ринках. Він виходив з позиції, що протиріччя ринку вирішуються врівноваженістю між попитом і пропозицією, тобто відстоював можливість саморегуляції ринку [6 c. 95].
Подальший розвиток товарного виробництва довів неможливість концепції про саморегуляцію ринкового механізму. Бурхливий розвиток виробничих сил. зростання кількості товаровиробників, поглиблювали спеціалізацію і кооперацію, що створювало об'єктивні умови для появи великої кількості фінансово-кредитних інститутів, які, з одного боку, вирішувало суперечності взаємозв'язку між суб'єктами господарювання, а, з іншого, робили цю взаємозв'язок більш складним. Все це і, перш за все, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, необхідність структурної перебудови, поява нових технологій слугує об'єктивною основою циклічності економічного розвитку товарного виробництва. Ринкова економіка, як визначив у своїх роботах Й. Шумпетер. в процесі свого розвитку підлягає обов'язковому впливу інституційних і політичних чинників держави. У своїй роботі «Соціалізм, капіталізм і демократія» (1942 р.), він доводив, що для прогресу економіки головним з не стільки кількісні зростання, а якісні зміни та інновації. Відповідно зростає роль підприємця, його вплив на економічні процеси. Суб'єктивність такого впливу об'єктивно потребує державного втручання.
Різні економічні школи неоднозначне підійшли до форм втручання держави в економічні процеси і цілей грошово-кредитної політики держави. Представники кейнсіанської доктрини і прихильники чиказької школи монетаризму М. Фрідмена по-різному визначали причини економічних протиріч та форми державної грошово-кредитної і фіскальної політики. Але як показав наступний розвиток економічної теорії, прихильники цих шкіл у сучасних умовах прийшли до спільного висновку, що об'єднує ці напрямки в економічній теорії неокласичного синтезу.
Для визначення об'єктивної необхідності грошово-кредитної політики особливо важливо правильно зрозуміти її сутність, цілі, інструменти і механізм реалізації. Будь-яка грошово-кредитна політика, яка проводиться державою одночасно реалізує як політичні, так і економічні цілі. Політичні цілі визначаються державним устроєм, існуючою законодавчою базою і соціально-політичним напрямом розвитку суспільства, які реалізують органи державної влади та державного управління. І сьогодні досягнення політичних цілей неможливе без вирішення соціально-економічних проблем. Дійсним стан економіки є матеріальною базою для політичного розвитку суспільства, не можливо побудувати матеріально високорозвинене суспільство з високою ступінню соціального захисту кожного громадянина в умовах загострення економічних протиріч і падіння виробництва. Тому політичні та економічні цілі сьогодні не можна розглядати і реалізовувати окремо, а тільки в сукупності, як одне ціле.
 
4. Грошово-кредитні та фіскальні важелі структурної перебудови економіки України
 
Оцінюючи сьогоднішній стан економіки України треба вказати, що однією з головних передумов створення соціально-ринкової економіки є її структурна перебудова. Структурна перебудова, охоплюючи основи економіки, безпосередньо впливає на стабілізацію виробництва, збалансованість ринку, інші найбільш вагомі макроекономічні показники, дає можливість національному виробникові увійти в процес міжнародного поділу праці, створити адекватну соціальну базу.
Становлення ринку базується на приватній формі власності, на зростанні економічної відособленості товаровиробника, його самостійності. У свій час це реально зумовлює припинення його планового фінансування, матеріально-технічного постачання, гарантованої закупівлі виготовленої продукції. Зрозуміло, що в такій ситуації основна частина виробників виявилася на порозі банкрутства. Своєю чергою така ситуація в економіці породила проблему взаємних неплатежів і зубожіння виробничих споживачів і населення, і як наслідок, розбалансованість роздрібного ринку, його засилля низькоякісними іноземними товарами, падіння реальних доходів населення, зниження позицій національної валюти і зниження темнів внутрішнього виробництва.
Сьогодні Україна опинилася без таких важливих ресурсів, як нафта, каучук, целюлоза, апатит. На 80 відсотків її економіка залежить від імпорту природного газу. кольорових металів, автомобілів, верстатів та інструментів, хімічних волокон. Власне виробництво лише на половину задовольняє потреби в хімічному обладнанні, електротехнічних та кабельних виробах, лісоматеріалах, продукції текстильної та медичної промисловості. При цьому постійно зростає
Фото Капча