Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
113
Мова: 
Українська
Оцінка: 

людські відношення і ін.  Виділяючи в якості основного об'єкта людину, вони розкривають різноманітні аспекти проблеми управління персоналом і підходи до її вирішення.  Розглянемо більш докладно деякі сучасні концепції управління персоналом. 

Відомий вчений в галузі менеджменту Л.И.Евенко вважає, що сталася зміна чотирьох концепцій ролі персоналу у виробництві : 
 • Використання трудових ресурсів із кінця ХІХ в. до 60-х рр. ХХ.  Замість людини у виробництві розглядалася лише її функція - праця, що вимірюється витратами робочого часу і зарплатою.  На Заході ця концепція знайшла відображення у марксизмі і тейлоризмі, а в СРСР - в експлуатації праці державою. 
 • Управління персоналом.  Науковою основою цієї концепції, що розвивалася з 30-х рр., була теорія бюрократичних організацій, коли людина розглядалася через формальну роль - посада, а управління здійснювалося через адміністративні механізми (принципи, методи, повноваження, функції). 
 • Управління людськими ресурсами.  Людина стала розглядатися не як посада (елемент структури), а як ресурс, що не можна відновити - елемент соціальної організації в єдності трьох основних компонентів (трудової функції, соціальних відношень, стану працівника).  У практиці діяльності нашої держави ця концепція використовується фрагментарно більше 30 років і в роки перебудови мала розповсюдження в “активізації людського фактора”. 
 • Управління людиною.  Відповідно до цієї концепції людина - головний суб'єкт організації й особливий об'єкт управління, що не може розглядатися як “ресурс” .  Виходячи з бажань і здібностей людини повинні будуватися стратегія і структура організації.  Засновниками даної концепції вважаються лідери японського менеджменту К.Мацусита, А.Морита.  Проте вона тісно зв'язана з концепцією всебічного розвитку особистості . 
Сучасні погляди на управління персоналом тісно пов'язуються з управлінням людиною з позиції теорії людських відношень. 
Англійський професор С.Ліз відзначає сім стратегічних напрямків у роботі з персоналом: зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції й оплати праці працівників; працівники - це ресурс, що необхідно максимізувати; нерозривний зв'язок стратегії підприємства і стратегії управління персоналом; розвиток організаційної культури; “японізация” методів управління персоналом; управління персоналом - стратегічна функція; використання моделей управлінського вибору в роботі з персоналом. 
Аналізуючи викладені вище концепції , можна узагальнити підходи до управління персоналом.  У багатьох публікаціях відзначають два полюси ролі людини в суспільному виробництві:
 • людина як ресурс виробничої системи - важливий елемент процесу виробництва й управління;
 • людина як особистість із потребами, мотивами, цінностями, відношеннями - головний суб'єкт управління. 
Інша частина дослідників розглядає персонал із позиції теорії підсистем, у якій працівники виступають у якості найважливішої підсистеми.  Можна виділити дві групи систем:
 • економічні, в яких головними є проблеми виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, а персонал розглядається як трудовий ресурс або організація людей (колектив);
 • соціальні, в яких основними є питання взаємостосунків між людьми, соціальні групи, духовні цінності й аспекти всебічного розвитку особистості, а персонал розглядається як головна система, що складається з неповторних особистостей.
Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є людина, що входить у певні соціальні групи.  Сучасні концепції управління персоналом базуються, з одного боку, на принципах і методах адміністративного управління, а з іншої сторони на концепції всебічного розвитку особистості і теорії людських відношень. 
Основою концепції управління персоналом організації в сучасних умовах є зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних настанов, уміння їх формувати і спрямовувати їх відповідність до завдань, які стоять перед організацією.
Головне внутрі організації – працівник, а за її межами – споживачі продукції і послуг.
Тому, вирішуючи проблеми управління персоналом в організації в першу чергу необхідно пам’ятати про специфіку людських ресурсів, а саме:
 • люди мають інтелект, їх реакція на зовнішній вплив емоційно-свідома, а е механістична, а це означає, що процес взаємодії між організацією і співробітниками повинен бути двостороннім;
 • люди на відміну від інших ресурсів здатні до постійного удосконалення і розвитку;
 • трудова діяльність людини проходить в сучасному суспільстві 30-50 років, відповідно взаємостосунки людини і організації носять довготривалий характер;
 • на відміну від інших ресурсів люди приходять в організацію свідомо, з певними цілями і чекають від організації допомоги в реалізації своїх цілей;
 • управління людськими ресурсами представляє з себе особливий вид діяльності, який вимагає виконання спеціальних функцій і наявності особливих якостей у тих людей, які займаються цією діяльністю.
ЛЕКЦІЯ 3. Система управління персоналом організації
 1. Система управління персоналом в організації
 2. Напрями управління персоналом
 3. Методи управління персоналом
 
1.Система управління персоналом в організації
Управління персоналом – система взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації.
Управління персоналом – різноманітна діяльність спеціальних функціональних служб організації і лінійних керівників, відповідних виробничих підрозділів, спрямована на реалізацію цілей стратегічного розвитку організації і виконання тактичних завдань по найбільш ефективному використанню зайнятих на підприємстві працівників.
У функціональному плані – це всі завдання і рішення, які пов’язані з роботою в галузі кадрів (підбір, їх використання, розвиток, оплата праці і т.ін).
В організаційному плані – це всі особи і інститути, які несуть відповідальність за роботу з персоналом.
Разом все це складається в загальну систему управління персоналом.
Як і в будь-якій системі в системі управління персоналом є суб’єкт і об’єкт управління.
Об’єкт – весь персонал організації а
Фото Капча