Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об’єктів залізничного транспорту

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

величини   і  ) і вигляд носія (тобто величину А і досяжне значення  ), можна оптимізувати як вимоги до коду, так і вимоги до характеристик носія коду, що забезпечує автоматизацію визначення дислокації поїздів у процесі перевезень на полігонах залізниць. 

6. Розроблені теоретичні основи побудови інформаційних систем на основі багатоканальних пристроїв ідентифікації рухомих складів. Синтезовано субоптимальний алгоритм роботи багатоканального пристрою розпізнавання транспортних засобів, який має, як показала порівняльна характеристика, найкраще значення імовірності якості функціонування. 
7. Розроблена методологія побудови інформаційного забезпечення перевізного процесу в системах управління перевезеннями для регіонів і напрямів залізниці, сортувальних станцій, метрополітенів, заснована на структурній інтеграції пристроїв ідентифікації в діючі підсистеми управління залізничного транспорту. При цьому виконаний аналіз оптимальних місць розміщення прочитуючих пристроїв в різних підрозділах дороги з метою досягнення максимальної ефективності використання системи розпізнавання транспортних засобів. Впровадження методології, що пропонується, дозволить автоматизувати роботу центрів управління перевізним процесом і створити систему обліку сервісного обслуговування рухомого складу, що удосконалює експлуатацію залізничного складу. 
8. Виконане техніко-економічне обгрунтування ефективності впровадження пристроїв розпізнавання транспортних засобів. Для Харківського метрополітену розрахунковий економічний ефект від впровадження системи ідентифікації (1430 тис. грн.) отриманий за рахунок скорочення витрат на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу завдяки обліку реального пробігу вагона. Результати наукових досліджень, отримані в дисертаційній роботі, використані при впровадженні системи ідентифікації вагонів Салтівської лінії Харківського метрополітену. 
 
Список опублікованих праць за темою дисертації
 
1. Соколов В.М., Бабаев М.М., Золочевский Л.Н., Пилипенко В.В. Исследование магнитных характеристик колесной стали для хранения информации в системе записи инвентарных номеров вагонов // Межвуз. сб. науч. тр. / ХарГАЖТ, 1986. – Вып. 1. – С. 91-93. 
2. Бабаев М.М., Кошевой С.В., Демченко О.Ф. Система распознавания подвижных составов метрополитена // Межвуз. сб. науч. тр. / ХарГАЖТ, 1994. – Вып. 25. – С. 45-52. 
3. Бабаев М.М. Субоптимальная процедура распознавания образов в системах управления подвижным составом метрополитена // Межвуз. сб. науч. тр. / ХарГАЖТ, 1995. – Вып. 27. – С. 68-70. 
4. Бабаев М.М. Синтез двухдатчикового устройства контроля зоны // Межвуз. сб. науч. тр. / ХарГАЖТ, 1997. – Вып. 28. – С. 85-88. 
5. Бабаев М.М. Вероятностные характеристики процесса распознавания колесных пар подвижных объектов железнодорожного транспорта // Міжвуз. зб. наук. пр. / ХарДАЗТ, 1998. – Вип. 34. – С. 93-95. 
6. Бабаев М.М., Демченко О.Ф., Кошевой С.В. Моделирование поездного положения в электродепо метрополитена // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1996. – №3, 4. – С. 37-40. 
7. Бабаев М.М. Оптимизация преобразователей сигналов от магнитомоду-ляционных чувствительных элементов // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1996. – №6. – С. 54-56. 
8. Соболев Ю.В., Бабаев М.М., Придубков П.Я. Концепция новой технологии передачи данных подвижными составами железных дорог // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1997. – №1. – С. 74-78. 
9. Бабаев М.М., Давиденко М.Г., Соболев Ю.В. Эффективность контроля зоны двухдатчиковым устройством // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1997. – №2. – С. 12-14. 
10. Бабаев М.М., Демченко О.Ф., Соболев Ю.В. Идентификация подвижного состава на основе использования время-импульсного кодирования // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1997. – №3. – С. 49-53. 
11. Бабаев М.М. Синтез помехоустойчивых приемников сигналов от точечных датчиков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1997. – №4. – С. 62-64. 
12. Бабаев М.М., Соболев Ю.В., Придубков П.Я. Концепция новой технологии передачи данных подвижными составами железных дорог. Часть 3. Кодирование магнитных состояний колесных пар // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1998. – №5. – С. 83-85. 
 
АНОТАЦІЯ
 
Бабаєв М.М. Методологія інформаційного забезпечення вантажних і пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об'єктів залізничного транспорту. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальності 05. 22. 08 – експлуатація залізничного транспорту. – Харківська державна академія залізничного транспорту, Харків, 1999. 
Дисертація присвячена питанням удосконалення методів управління перевізним процесом на базі створення автоматизованих систем розпізнавання транспортних засобів. У роботі розвивається новий напрям в побудові подібних систем, заснований на впровадженні інформаційних технологій, орієнтованих на незамкнені транспортні потоки. Запропоновані алгоритми роботи і синтезовані пристрої, що формують образ рухомого складу, що контролюється. Синтезовано оптимальний по критерію максимуму апостеріорної імовірності пристрій визначення кількості колісних пар вагонів. Розглянута методологія застосування пристроїв інформаційного забезпечення перевізного процесу в системах управління перевезеннями для регіонів, напрямів дороги, сортувальних станцій і метрополітенів. Основні наукові результати роботи знайшли практичне застосування при впровадженні автоматизованої системи ідентифікації вагонів на Салтівській лінії Харківського метрополітену. 
Ключові слова: рухомий склад, перевізний процес, повагонна модель, синтез, ідентифікація, образ. 
 
THE SUMMARY
 
Бабаев M.M. A methodology of a supply with information cargo and passenger traffic on the basis of automation of processes of recognition (identification) of mobile objects of a railway transportation. – Manuscript. 
Thesis on competition of a scientific degree of the doctor of engineering science on a speciality 05. 22. 08. – exploitation of a railway transportation, – Kharkov state academy of a railway transportation, Kharkov, 1999. 
The thesis is dedicated to problems of perfecting of methods of supervision by transportation process on the basis of creation of the automated systems of identification of transportation facilitiess. In activity the recent trend in construction of similar systems grounded on an intrusion of information know-hows oriented on open-ended transport flows develops. The algorithms of activity are offered and the devices reshaping an image of a monitored carriage rolling stock are synthesized. 
The jamproof processing logics of output signals of dot travelling sensors are designed and the device of quantifying of wheel pairs of coaches is synthesized optimal by yardstick of a maximum of a posterior probability. The methodology of applying of devices of a supply with information of transportation process in management systems of transportations for locales, directions of a road, marshalling yards and undergrounds is reviewed. The main scientific outcomes of activity have found operational use at an intrusion of the automated system of identification of coaches on Салтовской of a line of the Kharkov underground. 
Key words: rolling stock, transportation process, carload model, synthesis, identification, image. 
 
АННОТАЦИЯ
 
Бабаев М.М. Методология информационного обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на базе автоматизации процессов распознавания подвижных объектов железнодорожного транспорта. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05. 22. 08. – эксплуатация железнодорожного транспорта. – Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьков, 1999. 
Диссертация посвящена вопросам совершенствования методов диспетчерского управления перевозочным процессом на базе создания автоматизированных систем распознавания транспортных средств. В работе развивается новое направление в построении подобных систем, основанное на внедрении информационных технологий, ориентированных на незамкнутые транспортные потоки. Проведено теоретическое обобщение и решена научная проблема комплексного усовершенствования методов и средств получения данных о подвижных объектах, что обеспечивает дополнительной и достоверной информацией железнодорожные перевозки. Решена важная народнохозяйственная задача, направленная на дальнейшее повышение еффективности процессов информационного обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на магистральном транспорте Украины. Разработана методология построения автоматизированных систем распознавания подвижных объектов, не требующая изменения существующей системы управления перевозками. 
Разработаны теоретические основы процессов магнитной маркировки железнодорожных вагонов с целью формирования образа контролируемого объекта. Разработаны математические модели процесса обнаружения контролируемого объекта. Особенностью предлагаемой методики является то, что на колеса подвижного состава не наносятся магнитные метки, а осуществляется их полное перемагничивание. Это позволяет создавать простые по конструкции намагничиватели и существенно упрощает процесс считывания сигналов, поскольку информационные сообщения несет колесная пара, тележка или даже вагон в зависимости от принятой системы кодирования. Разработаны вероятностные математические модели идентификации вагонных тележек. Предложены алгоритмы работы и синтезированы устройства, формирующие образ идентифицируемого подвижного состава. Синтезирован субоптимальный алгоритм работы многоканального устройства распознавания транспортных средств. Разработаны теоретические основы построения одноканальных распознающих систем для идентификации подвижных составов. Разработаны алгоритмы работы и синтезированы адаптивные путевые преобразователи для считывания информационных сигналов с контролируемых объектов. 
Отличительной особенностью предлагаемых устройств является их ориентация на работу в напольных условиях, а именно: исходное рабочее состояние считывающих устройств – отработка электромагнитных и атмосферных помех и учет их в результатах измерений; измерение осуществляется только во время нахождения объекта в зоне контроля, при этом нулевым уровнем отсчета является уровень сигнала, создаваемый суммарной помехой; чувствительность датчиков позволяет устанавливать их в местах, не доступных для механических повреждений (размещать под землей, разносить от головки рельса на расстояние 0, 25 * 1 м в зависимости от регулировки приемников) ; возможность реакции считывающих устройств на массу вагона. Это позволяет создавать устройства распознавания длиннобазных вагонов, контроля заполнения путей подгорочных парков сортировочных горок без использования рельсовых цепей, определения «окон» в системах контроля заполнения путей и др. 
Разработаны помехозащищенные алгоритмы обработки выходных сигналов точечных путевых датчиков и синтезировано оптимальное по критерию максимума апостериорной вероятности устройство определения количества колесных пар вагонов. Синтезированы алгоритмы распознавания контролируемых объектов, реализованы адаптивные путевые устройства считывания информационных сигналов, а также субоптимальные обнаружители, осуществляющие комплексирование принимаемых сигналов как по входам так и по выходам. Разработана методика расчета вероятности ошибки обнаружения контролируемого объекта. Произведена оценка эффективности работы помехозащищенных приемников информационных сигналов и получены математические выражения, определяющие показатели качества обнаружения. Выполнена сравнительная характеристика качества функционирования разработанных устройств распознавания. 
Рассмотрена методология применения устройств информационного обеспечения перевозочного процесса в системах управления перевозками для регионов, направлений дороги, сортировочных станций и метрополитенов. Выполнено технико-экономическое обоснование эффективности внедрения устройств распознавания транспортных средств. Основные научные результаты работы нашли практическое применение при внедрении автоматизированной системы идентификации вагонов на Салтовской линии Харьковского метрополитена. 
Ключевые слова: подвижной состав, перевозочный процесс, повагонная модель, синтез, идентификация, образ.
Фото Капча