Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом
 
КУЗЬМІН Д. В.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Конотопський інститут Сумського державного університету)
Стаття досліджує методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Встановлено, що під методами забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом необхідно розуміти сукупність прийомів і способів здійснення, реалізації суб’єктом транспортної мережі покладених на нього функцій, виконання поставлених завдань і досягнення основної мети – безпечних пасажирських перевезень автомобільним транспортом.
Ключові слова: безпека пасажирських перевезень автомобільним транспортом, механізм забезпечення, методи механізму забезпечення.
В статье исследовано категорию механизм обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Установлено, что под формой обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом необходимо понимать внешнее проявление влияния субъекта на соответствующий объект с целью поддержания безопасного функционирования данной транспортной системы. А методы – совокупность приемов и способов осуществления, реализации субъектом транспортной сети возложенных на него функций, выполнение поставленных задач и достижения основной цели – безопасных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Ключевые слова: безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом, механизм обеспечения безопасности, методы механизма.
The article studies methods of the mechanism of ensuring the safety of the passenger transportations by automobile transport. It was determined that under methods of ensuring the safety of the passenger transportations we must understand the community of ways and methods of the fulfillment and realization by the subject of the transport network functions, the fulfillment of the tasks and the achievement of the main purpose – the safety of the passenger transportations by automobile transport.
Key words: safety of the passenger transportations by automobile transport, mechanism of ensuring, methods of the mechanism of ensuring.
 
ВСТУП
 
Забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом являє собою складну систему цілеспрямованої діяльності відповідних суб’єктів, коли вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не приводить до погіршення рівня безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом всіх учасників дорожнього руху. Ця діяльність здійснюється різними методами для досягнення поставлених завдань та реалізації мети, що стоять перед системою забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є з’ясування сутності методів механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом на підставі аналізу сучасних наукових позицій щодо механізм забезпечення безпеки.
Результати дослідження. Передусім, слід з’ясувати зміст поняття метод. Метод (від гр. – шлях до чого-небудь) – це свідомі систематичні й послідовні дії, що ведуть до осягнення якої-небудь мети [1, с. 236].
Найчастіше під терміном «метод» розуміють спосіб чи прийом здійснення чого-небудь. Найбільш типовими теоретичними визначеннями категорії методу є підходи, де метод трактується як спосіб, підхід, інструмент, прийом, комплекс різноманітних засобів, що використовуються для досягнення певної мети. Особливого значення проблема методів набуває в сфері державного регулювання, адже від правильного вибору, ефективного їх застосування значною мірою залежить досягнення організаційно-політичних та економічних цілей [2, с. 249].
Підтримуючись наведеної позиції, вважаємо, що під методами забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом необхідно розуміти сукупність різноманітних способів, прийомів та засобів здійснення безпосереднього й цілеспрямованого впливу суб’єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень на загрози пасажирським перевезенням.
Комплексний характер забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, передбачає існування певного розмаїття адміністративно-правових методів. Характеризуючи види методів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, пропонується виходити із загальноприйнятого їх поділу на адміністративні та економічні методи, методи контролю та нагляду, переконання та примусу.
Адміністративні методи пронизують усі відносини в сфері публічного адміністрування, їх, зазвичай, визначають як способи або засоби впливу на діяльність підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян шляхом прямого встановлення їх прав та обов’язків через систему норм, що спираються на систему підпорядкування, владні повноваження. Вони передбачають односторонній вибір суб’єктом способу вирішення завдання чи конкретного варіанта поведінки об’єкта, прямий вплив на керований об’єкт. Суб’єкт в межах своєї компетенції приймає рішення, юридично обов’язкове для об’єкта [3, с. 129]. Такий прямий регулюючий вплив, як зауважує Ю. П. Битяк, виходить безпосередньо з владної природи регулювання – так реалізується виконавча влада [4, с. 166]. «Адміністративність» методу означає, що приписи держави мають не рекомендаційний, а обов’язковий (імперативний) характер. Без їх використання неможливе досягнення мети впорядковуючого впливу на поведінку різних учасників регулятивних суспільних відносин [5, с. 300]. Адміністративні методи базуються на застосуванні нормативних актів (розпоряджень, наказів, постанов органів виконавчої влади), мають директивний, обов’язковий характер, ґрунтується на таких управлінських відносинах як дисципліна, відповідальність, влада, примус [6, с. 143].
Варто підтримати позицію Т. О. Коломоєць, яка виділяє 3 основні групи адміністративних методів, а саме: регламентаційні, розпорядчі, нормативні [6, с. 144].
Суть адміністративних регламентаційних методів полягає у встановленні складу елементів системи і зв’язків між ними за допомогою закріплення визначених обов’язків, загальної регламентації. Вони закріплюються за допомогою положень, статутів, посадових інструкцій та інших регламентів. В свою чергу, регламентаційні методи Т. О. Коломоєць ще ділить на методи загально-організаційного регламентування, функціонального регламентування, структурного регламентування та посадового регламентування [6, с. 145].
Загально-організаційне регламентування включає закони, статути і положення загально організаційного характеру, які встановлюють організаційну структуру і порядок функціонування соціальної системи в цілому. Якщо вести мову про забезпечення безпеки
Фото Капча