Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять
та самостійної роботи
з навчальної дисципліни
«ТРУДОВЕ ПРАВО»
 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 081 «Право» денної форми навчання / Міщук І. В., Пасічнюк В. Б. – Рівне: НУВГП, 2016. – 37 с.
Упорядники: Міщук Інна Володимирівна, в. о. завідувача кафедри конституційного права та галузевих дисциплін;
Пасічнюк Василь Борисович, старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін.
Відповідальна за випуск: Міщук Інна Володимирівна, в. о. завідувача кафедри конституційного права та галузевих дисциплін
 
 ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
1. Опис навчальної дисципліни та її структура
1.1. Опис навчальної дисципліни
1.2. Тематика практичних занять
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики
1.4. Критерії та шкала оцінювання
2. Плани практичних занять
3. Самостійна робота студентів
4. Рекомендована література
 
ПЕРЕДМОВА
 
Шановні студенти!
Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Трудове право». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам зорієнтуватись при підготовці до практичних занять, організувати самостійну роботу.
Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Трудове право» з іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою.
Мета дисципліни «Трудове право» полягає у формуванні системи знань з правового регулювання трудових відносин в Україні, систематизації напрямів та способів вирішення проблем, накопичених практикою розв’язання трудових спорів, у забезпечені оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої роботи, а саме забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Завдання дисципліни полягає у вивченні системи чинного трудового законодавства, правових проблем, що виникають при вирішенні трудових спорів, визначення правового статусу суб’єктів трудового права, вивчення підстав та умов виникнення, зміни та припинення трудових відносин, порядок укладання трудового договору, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку, ознайомлення з специфічними способами захисту трудових прав.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 • систему трудового законодавства, основні джерела;
 • зміст міжнародно-правових актів, прийнятих МОП та ратифікованих Україною;
 • практичну реалізацію норм трудового права та узагальнення судової практики;
 • визначення основних категорій та понять;
 • зміст та особливості різних видів трудових договорів,
 • гарантії при укладенні трудових договорів з окремими категоріями працівників;
 • підстави та порядок припинення трудових договорів;
 • регулювання робочого часу та часу відпочинку;
 • значення трудової дисципліни, охорони праці, її організації на підприємствах, в установах та організаціях;
 • особливості охорони праці певних категорій працівників.

вміти:

 • застосовувати чинне трудове законодавство в управлінській діяльності при підборі і призначенні службовців, в питаннях оцінювання трудової діяльності працівників;
 • укладати і змінювати трудові договори, а також припиняти їх дію;
 • складати проекти колективних договорів, враховуючи оцінку існуючих ресурсів і майбутніх потреб працівників;
 • вирішувати колективні та індивідуальні трудові спори, що можуть виникнути в менеджерській діяльності;
 • складати висновки і подавати пропозиції щодо накладення матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
 • взаємодіяти з державними органами, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про працю.
1. Опис навчальної дисципліни та її структура
 
1.1. Опис навчальної дисципліни
 
 
1.2. Тематика практичних занять
 
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики
 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:
 • оцінювання роботи студента на лекціях;
 • усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань;
 • виконання поточних контрольних робіт за темами змістових модулів.
 
1.4. Критерії та шкала оцінювання
 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Трудове право» є:
 • повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
 • глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
 • вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’яку і розвитку;
 • характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо) ;
 • вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних занять;
 • вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:
 • аналіз усних відповідей;
 • виконання практичних завдань.
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа) :
0% – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Національна шкала оцінювання
Кількість набраних балів студентомОцінка за національною шкалою
90-100 балівВідмінно
82-89 балівДобре
74-81 балів
64-73 балівЗадовільно
60-63 балів
35-59 балівНезадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балівНезадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу
 
2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 
Тема 1. Трудове законодавство України,
Фото Капча