Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтна екологія” студентами спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет екології та природокористування
Кафедра агрохімії, ґрунтознавства і землеробства
 
Методичні вказівки
для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтна екологія” студентами спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форми навчання
Рівне 2004
 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ландшафтна екологія” студентами денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Мошинський В.С. – Рівне: НУВГП, 2004. – 17 с.
Упорядник: Мошинський В.С., доктор сільськогосподарських наук, професор.
Відповідальний за випуск - завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Веремеєнко С.І., д.с.-г.н., професор.
Рецензенти: д.с.-г.н., професор Вознюк С.Т., д.геогр.н., професор Будз М.Д.
 
© В.С. Мошинський, 2004 © Національний університет водного господарства та природокористування, 2004
 
ЗМІСТ
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Побудова та застосування графічних і матричних моделей генетико-морфологічної ЛТС
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Укладання карти позиційно-динамічної ЛТС
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З Побудова та застосування графічних і матричних моделей позиційно-динамічної ЛТС
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №  4 Укладання картосхеми біоцентрично-сітьової ЛТС
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Побудова та застосування графічних і матричних моделей біоцентрично-сітьової ЛТС
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Дослідження структури геосистемних меж
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 Розрахунок та аналіз продукційних процесів у геосистемах

ЛАБОРАТОРНА   РОБОТА   №  1 Побудова та застосування графічних і матричних моделей генетико-морфологічної ландшафтно-територіальної структури (ЛТС)

Мета роботи: 1. Ознайомитися зі способами опису генетико-морфологічних ЛТС; 2. На основі ландшафтно-екологічної карти генетико-морфологічної ЛТС накреслити граф сусідства мікрогеохор; 3. Побудувати матриці сусідства   та  ; 4. Побудувати матриці подібності та граф подібності ЛТС; 5. Розрахувати контрастність ЛТС за зволоженістю, рельєфом, літологією, ґрунтами; 6. Встановити основні фактори територіальної диференціації генетико-морфологічної ЛТС.
Література: [1, с. 123-129]
 
Основні поняття: ЛТС будь-якого типу можна зобразити у вигляді графа, вершинами якого є геосистеми, а дугами - просторові відношення між ними (рис 1, б).
Рис 1. Фрагмент карти генетико-морфологічної ЛТС (а) і граф сусідства 
геосистем (б). 1,2...5 – номери мікрогеохор
 
Зручним для аналізу ландшафтної структури є також зображення ЛТС у вигляді матриць сусідства. Існує декілька варіантів таких матриць в залежності від способу розрахунку елементів матриць. Так у матриці сусідств А+ елементами є одиниці, якщо геосистеми межують між собою, або нулі, якщо не мають спільної межі. У матриці   значення елементів розраховують за формулами:
де-довжина спільної межі між геосистемами і - го та j - го видів;
-довжина меж усіх контурів геосистем i -го та j – го видів відповідно.
Матриця   характеризує метричні та топологічні особливості ЛТС. Тільки топологічні особливості описує матриця   елементи якої розраховують за формулами:
де-кількість контурів геосистеми j – го виду, з якими геосистема i – го виду має спільну межу;
- кількість контурів геосистем i – го  та  j – го видів відповідно (табл. 1- 3).
      Таблиця 1               Таблиця 2
     Матриця сусідств  Матриця сусідств  
Мікрогео-хори12345
 
 1010001
2101103
3010102
4011013
5000101
 
13231
Мікрогеохори
12345 
 
10,000,380,000,000,000,38
20,280,000,400,200,000,88
30,000,780,000,220,001,00
40,000,390,210,000,260,86
50,000,000,000,420,000,42
 
0,281,550,610,840,26
                    Таблиця 3        Таблиця 4
              Матриця сусідств             Матриця подібності
Мікрогео-хори12345 
 
1010001
2101103
3010102
4011013
5000101
 
13231
Мікрогеохори12345 
 
11,000,020,310,830,042,20
20,021,000,010,110,281,41
30,310,011,000,170,331,82
40,830,110,171,000,502,61
50,040,280,330,501,002,15
 
2,201,411,822,612,15
 
Ступінь генетичної близькості двох геосистем можна визначити за допомогою статистичних показників, наприклад дистанційного коефіцієнта (зваженої евклідової дистанції):
де-ваговий коефіцієнт i – ї змінної ;
 - значення i – ї змінної у геосистемах А і В відповідно;
- кількість змінних, за якими порівнюють геосистеми.
 Показник подібності геосистем розраховуємо за формулою
Для розрахунків використовуємо таблицю 5. Результати розрахунків наводимо у вигляді графа подібності та матриці подібності ЛТС (табл. 4).
Таблиця 5
Значення показників (змінних)  основних географічних компонентів 
учбової території
Дочетвертинні 
породи  
Четвертинні відклади  
Ґрунти  
Рослинність 
назваp, г/см3назваd, г/см3індексГ, %назваFN, 
т•102/км2
Крейда2,1Суглинки:Ч10Широколистяні ліси12
Неогенові супіски1,5    важкі1,1ЛЧ8Мішані ліси9
Алювіальні суглинки1,4    середні1,2Л5Хвойні ліси7
Лесоподібні суглинки1,2    легкі1,3ПД1Степове різнотрав’я6
Супіски1,4АБЛ12Лучне різнотрав’я6,5
Піски1,6БН80Болотна рослинність20
Торф0,3БВ90
 
Завдання:
1.Встановити, яка з досліджуваних геосистем має найбільше сусідів.
2.Яка з досліджуваних геосистем є найбільш „відкритою” і відносно якого „сусіда”?
3.Яка з досліджуваних геосистем є найбільш „замкнутою” („незалежною”)?
4.Від якої геосистеми найбільш залежні інші геосистеми?
5.Вкажіть дві генетично найближчі геосистеми.
 
Контрольні запитання:
1.Що таке генетико-морфологічна ЛТС? 
2.Які геосистеми складають генетико-морфологічну ЛТС? 
3.За якими правилами будуються матриці  ,   та  ? 
4.З яких елементів складається граф?
Фото Капча