Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтна екологія” студентами спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

center;">ЛАБОРАТОРНА    РОБОТА № 5 Побудова та застосування графічних і матричних моделей біоцентрично-сітьової ЛТС

 
Мета роботи: 1. Ознайомитися зі способами опису біоцентрично-сітьової ЛТС;  2. Навчитися застосовували методи розрахунку показників біоцентрично-сітьової ЛТС. 3. Засвоїти основи інтерпретації показників біоцентрично-сітьової ЛТС.
Література:  [1, с.127-132]
 
Основні поняття:  1. У графах біоцентрично-сітьової ЛТС вершинами є біоцентри,  а дугами - біокоридори та інтерактивні елементи. Дугам присвоюються чисельні значення інтенсивності міграції, які орієнтовно розраховують за формулою:
 
                                                   Сij=k Si Sj /dij2                                                           (11)
 
де: Сij - умовна оцінка інтенсивності міграції між біоценрами  і та j;
     k – коефіцієнт „провідності” біокоридору (оцінка едафічної різноманітності біокоридору);
     Si та Sj – площі біоцентрів i та j , км2 ;
     dij - довжина біокоридору, км.
Коефіцієнт провідності біокоридору рівний одиниці, якщо з’єднує біоцентри з однаковими едафічними умовами і падає до нуля із збільшенням відмінностей у едафічних умовах біоцентрів. 
2. На підставі графічної моделі будують матрицю суміжностей (1 - є біокоридор, 0 - немає біокоридора), матрицю Сі та матрицю доступності (кількості біокоридорів між біоцентрами) і та j  (табл. 7).
У американській, чеській та польській школах ландшафтної екології  для біоцентрично сітьової ЛТС розраховують також  –,   – та   – індекси зв’язності:
де: Б – кількість біоцентрів; К – кількість біокоридорів.
 
  - індекс показує кількість альтернативних шляхів міграції особин. Оптимальною є ЛТС з  = 1.   - індекс характеризує ступінь розвитку та складність мережі біокоридорів. Оптимальною є ЛТС з   = 3. Чим вище значення    - індексу тим більш розгалужена сітка біокоридорів, тим коротші шляхи міграції між двома довільно обраними біоцентрами. Оптимальною є ЛТС з   = 1.
                                                                                                                                Таблиця 7
Матриці доступності та індекси доступності для біоцентрично-сітьової ЛТС 
(на прикладі графа на рис 1б)
 
біо-      центру
 
1
2
3
4
5
індекси
SiKiBiRi
101223834,00,5
210112526,40,8
321012625,30,6
421101526,40,8
532210834,00,5
                                                                                   = 32
 
Топологічні особливості біоцентрично-сітьової ЛТС характеризують показники доступності (центральності) біоцентрів, які розраховують за матрицями доступності вершин графа. Такими показниками є:
1. Абсолютний індекс доступності (Si ) – сума елементів і - го рядка.
1. Число Кеніга (Кі) – найбільший елемент   і - го рядка.
2. Індекс Бавелаша (Ві):
де: Si – абсолютний індекс доступності i - ї вершини;
       n – кількість вершин (біоцентрів).
3. Індекс   Бічема (R):             Ri=(n-1)/Si                                                                 (14)
Біоцентри з найбільшими Bi та Ri є центральними у структурі ЛТС. 
Синтетичний індекс ролі і -го біоцентру:
                                                                                        (15)
де: Ri – індекс Бічема;  ni – кількість видів рослин у  i - му біоцентрі;
N – число видів рослин у всіх біоцентрах ЛТС; 
Si – площа  i - го біоцентру;        
S – площа всієї території; 
di – відстань від і -го біоцентру до геометричного центру території; 
Рі - відстань від біоцентру до зовнішніх меж території.
 
Завдання:
1. Розрахувати значення інтенсивності міграції між біоцентрами і на їх основі внести корективи у картосхему біоцентрично-сітьової ЛТС з метою її оптимізації. 
2. Який біоцентр є „центральним” у вашій ЛТС?
3. Які біоцентри і біокоридори потребуюсь найбільшої охорони та розширення видового складу біоти? 
4.
Фото Капча